Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEELINGEN.

"3

Het geldelijk resultaat, verkregen met de exploitatie over het boekjaar 1914 zou, ondanks de bovenvermelde tegenspoeden, bevredigender geweest zijn, indien ons assurantiebedrijf niet met verlies gewerkt had. Ook sluit de interestrekening inplaats van met een creditsaldo, zooals in 1913 met een nadeelig saldo, terwijl een belangrijk hooger bedrag, dan over het boekjaar 1913, afgeschreven moet worden als verlies op effecten, en het bedrag van afschrijving op de schepen hooger moet zijn, omdat de in den loop van het jaar 1913 in de vaart gebrachte schepen dit geheele boekjaar in bedrijf waren.

Het bruto winstsaldo, inclusief saldo A° P°,

bedraagt / 607.248.136

Hiervan wordt afgetrokken :

i°. het nadeelig saldo intrestrekening ƒ 8.070,47

2°. het koersverschil op beleggingen » 27.464.87

3°. afschrijving op de stoomschepen » 335-926,57

4°. afschrijving op inrichtingen

te Paramaribo »* 19-883.566

, 391.345.47^

Blijft voor verdeeling beschikbaar. . ƒ 215.902,66

Waarvan wij U voorstellen 5'/2PCt- dividend uit te keeren. Als Uwe Vergadering, op 13 April 1915 te houden, de Balans zal hebben goedgekeurd, wordt het dividend : 1/55 — per aandeel van ƒ 1000.— met } » 27.50 » » » » 500.— na aankondiging in de dagbladen, betaalbaar gesteld bij de Associatie-Cassa tegen inlevering van dividendbewijs No. 27.

Geldleeningen.

Van de 4 °/0 geldleeningen van 1900 en 1907 waren op 1 Januari 1914 in omloop 1720 Obligatiën tot een bedrag van . . . • ƒ 1.720.000,—

In 1913 werd uitgeloot tot een bedrag van > 115.000,—^

Zoodat het bedrag der leeningen 1900

en 1907 op 31 December 1914 is - ƒ 1.605.000.—

Q

M. 1915—1916. 0

Sluiten