Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte mededeêlingen.

II7

de betere vrachten het veroorloofden, hebben wij ons gehaast het oorlogsrisico te dekken en de opgelegde schepen weder in de vaart te brengen, teneinde aldus het verkeer met Grqpt Brittannië zonder onevenredig groot risico voor onze Maatschappij zoo krachtig mogelijk te onderhouden.

Tengevolge van verschillende oorlogsmaatregelen door de oorlogvoerende naties getroffen, werd het in verscheidene diensten onmogelijk eenige regelmaat in de afvaarten te behouden; niettemin werden alle havens, waarop de Maatschappij vaart, voortdurend bediend.

Hoewel uit den aard der omstandigheden van af den aanvang van den oorlog het verkeer met Duitschland geheel werd afgesneden, ontwikkelde zich langzamerhand eene verbetering van het lokale verkeer speciaal van Engeland naar Nederland, waardoor genoemde nadeelige factor gedeeltelijk kon worden gecompenseerd.

Als een gevolg van de premie voor oorlogsrisico op schepen en equipages, eene belangrijke verhooging der gages en een langer oponthoud, voornamelijk in Engelsche havens, zijn cle exploitatiekosten belangrijk toegenomen en werden in verband daarmede en in navolging der algemeene vrachtenmarkt de vrachten verhoogd.

Het saldo der exploitatie-rekening geeft een cijfer van ƒ704.858.49, tegen ƒ413.697.516 over 1913.

Na ruime afschrijvingen blijft een saldo van ƒ502.595.680, hetwelk wij voorstellen als volgt te verdeelen : 5 pCt. dividend aan Preferente Aandeelhouders ƒ 1.300.— 5 » » » Gewone » » 110.000.—

8 » extra dividend aan Gewone » » 176.000.—

aan Reservefonds jl volgens Art. 9 » 88.000.

» Uitkeeringen ) der Statuten » 88.000.—

» Bedrijfsbelasting » 8.610.—^

Saldo op nieuwe rekening » 30.685.68^

ƒ 5Q2-595-685

Aan de beurt van aftreden als Commissaris is cle heer H. A. BEELS van Heemstede, die tot ons leedwezen wegens gevorderden leeftijd voor eene herbenoeming niet in aanmerking wenscht te komen ; wij zijn dankbaar voor zijn immer groote toewijding en belangstelling.

Aan de Vergadering van Aandeelhouders zal worden verzocht in deze vacature te voorzien.

Ofschoon buiten het verslagjaar vallend, kunnen wij met nalaten het overlijden te vermelden van onzen zeer geachten

Sluiten