Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT DER VERANDERINGEN, WELKE IN NEDERLANDSCH-INDIË ONDER DE OFFICIEREN VAN DE ZEEMACHT HEBBEN PLAATS GEHAD.

Rangen. Namen. Mutatiën.

v/m. 14 t/m. 20 Januari 1915.

Adelborst der ie klasse . F. de Boer \

Idem. W. H. C. Hoog

Idem )■ W. Termijtelen

Idem! P- F- W. Mouton 1

Idem. A. H. N. Schregardus I

Tdem J- Huese f

Idem' \V. F. M. J. van Riet I16 Januari 1915 Luitenant ter

Idem! J. C. Backer Overbeek f zee der 3e klasse.

Idem. E. Gelpke l

Idem. J- H. Bax 1

Idem. A. W. Turk 1

Idem. J- H. Scholten 1 I

Idem! H. Hubenet J

Idem. S. Woldringh '

Adj.-administateur ... W. Driebergen /l6 januari IQ,5 Officier van

Idem. ü- Sanders t administratie der 3e klasse.

Idem. J- Nottrot

Hoofdmachinist .... W. G. Jacobs

Idem M. H. van der Hoeven

Idem! J- W. Eibers

Idem. J- H. Klingen

Idem. J- J- Oltmans

Idem W. Brouwer

Idem! W. H. Weiter

Idem. H. P. Millaard I

Idem. P- A. G. Bakker I 6 jarnlari bevorderd tot Offi-

Idem. E. J. J. Nandorff > cier.machinist der 3e klasse.

Idem. P- v- d- Bos l

Idem. A. v. der Harst l

Idem! M- v- Aer Hart I

Idem! J- Walrave I

Idem. J- Mallee 1

Idem. C. v. der Linden j

Idem! G. A. Trebert

Idem. W. G. Gort

Idem. C. van Leijden I

v/m. 28 Januari t/m. 3 Februari 1915.

Kapitein-luitenant ter zee C. Kruijs gevorderd ^

Luitenant ter zee der lekl. F. H. baron van Dedem Bevorderd tot Kapitein

Idem. F. van Wagemngen ) nant ter zee.

Luitenant ter zee der 2e kl. J- P- Remijnse Bevorderd tot luitenant ter zee

Idem. J- J- Heilbron > der ie klasse.

Idem. J- A. Brouwer J

Sluiten