Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN TWEESPRONG. 13/

Heeft de verkenning uitgemaakt, waar de operatiebasis aangelegd wordt, dan zullen de onderzeebooten moeten trachten alle aanvoer daarheen te verhinderen. Zeer waarschijnlijk zullen de vijandelijke transportschepen één voor één de operatiebasis naderen en daarbij elk door licht materieel geconvoieerd worden, hetgeen de kansen op succesvolle onderzeeboot-aanvallen niet groot doet zijn, zoo niet geheel uitsluit. Onze verkenningskruisers moeten dat lichte materieel uiteenjagen. Het spreekt vanzelf dat dit uitlokt het in actie brengen van zware vijandelijke schepen, op hun beurt weer de aangewezen prooi voor onze onderzeebooten.

Vermoedelijk zal de actie onzer kruisers en booten slechts zeer gedeeltelijk slagen ; zij zal niet meer dan belemmerend werken. Want, wordt verwacht dat ten slotte een landing op Java in 's vijands bedoelingen ligt, dan zijn hierbij de kansen voor het welslagen van onderzeebootaanvallen zooveel grooter dan bij de poging om het vormen van de operatiebasis te verhinderen, dat voor dit laatstgenoemde doel slechts een ondergeschikt deel van de vloot mag worden aangewezen.

Dit neemt niet weg, dat men niet in de consequentie zou mogen vervallen, de vijandelijke operatiebasis maar liever met rust te laten en den tijd van de landing af te wachten. Trokken wij ons terug in de Javaansche wateren, dan zou de operatiebasis zonder moeite en schade gevormd worden, en dit, niet aan de grenzen van den Archipel, maar dicht bij de kusten van Java. Daar komt bij, dat onze vlootvoogd op de hoogte moet zijn, wanneer de landingsvloot de operatiebasis verlaat; een voortdurende bewaking is dus noodig. Hiervoor is de onderzeeboot als vanzelf aangewezen.

Aangenomen moet worden, dat de transportschepen stuk voor stuk en sterk geconvoieerd de operatiebasis zullen verlaten en dus zonder veel hinder van onze onderzeebooten te hebben ondervonden, op een veiligen afstand in zee komen.

Lang voordat de landing ten uitvoer gebracht wordt-, zullen de transport- en convooischepen zich weer vereenigd hebben. Dit althans wanrieer Java het doel is, waar wel is waar de aanvaller het grootste deel van het Indische leger tegenover zich kan verwachten, maar waar een welgeslaagde landing en daarop volgende veldtocht hem de meest afdoende resultaten beloven.

Het is op den weg naar de landingsplaats en vooral op de landingsplaats zelf, dat de hoofdaanvallen onzer o.z.booten moeten plaats hebben, maar daartoe is het weer allereerst noodig, dat de weg, dien de vijandelijke vloot volgt, ons bekend is en dringt de noodzakelijkheid van een goede verkenning

Sluiten