Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN HEER KNIPHORST.

147

1 Timmerman (misschien wel voor 2),

3 Zeilmakers-takelaar (waarvan 1 kabelgast),

3 Schilders,

1 (Electro) monteur,

4 Koks (tevens bakker), 4 Hofmeesters,

3 Telegrafisten (aangenomen dat voortaan elk oorlogsschip

volledig draadl. telie. krijgt). 3 stuurlui kleine vaart (doen met de bootsmansmaats

dienst als roerganger, looder, onderoff. op sloepen en

nachtwachten, hulp-stuurman, enz.),

1 Ziekenverpleger,

2 Botteliers (tevens slager, de jongste is rollezer), 1 Schoenmaker,

1 Kleêrmaker,

1 Smid-slotenmaker,

1 Barbier.

Te zamen dus vrijwel de geheele Europeesche dekbemanning.

Voor de laatste 4 categoriën is misschien geen volle 15 uur per week werk, maar toch in elk geval zeer voldoende om hunne vakkennis te onderhouden. Men moet bovendien niet vergeten, hoeveel men nu door gebrek aan ambachtslieden op Marinewerven en andere etablissementen moet laten doen en hoeveel men, vooral in Indië, na moet laten, tot groote schade voor het materieel.

Nu weet ik wel, dat op groote schepen dit aantal ambachtslieden niet geheel evenredig zal opgaan met het toenemen der bemanning, maar hier staat tegenover, dat daar van vele andere kwaliteiten naar verhouding meer personeel noodig is, zooals: kanonniers, artilleristen, seiners, afstandwaarnemers, M. K. personeel, enz. Bovendien kan men de bemanning toch verder steeds aanvullen met matrozen K. D. zonder speciale vakkennis en mariniers.

Ik geloof dan ook, dat eene bemanning volgens deze denkbeelden zeer goed bestaanbaar is en dat de menschen zich volstrekt niet gedesoevreerd zullen voelen en binnenkort tot de maximaal-mopperaars zullen gaan behooren, zooals de Redactie veronderstelt. Er zijn categorieën onder, die in bepaald beter conditie komen dan nu het geval is. Ik noem bijv. de schoenmakers, kleermakers en scheerders, voor wie tegenwoordig in hun vak zelfs de korporaalsrang niet te krijgen is en die dus in de Marine geen toekomst hebben, vooral ook omdat voor hen geene periodieke soldijverhoogingen bestaan. Bij de voorgestelde regeling krijgen zij een

Sluiten