Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

AAN DE JONGEREN.

te discussieeren ? Moge elders een hoopvoller stem hebben kunnen klinken! Elke proef, welke beoogt de schepping eener nieuwe, meerwaardige marine voor te bereiden, zal aan boord scheve toestanden scheppen, zal meerder opoffering, meerder inschikkelijkheid van het daarop dienende personeel in alle rangen eischen. Maar .... indien dat personeel zich hiervan bewust is, zal de wil die den weg weet te vinden ook blijken aanwezig te zijn.

Gij jongeren, als wachtofficier acht u niet te oud om zelfs de jongste collega's voor hun taak voor te bereiden.

Zoo ergens, dan is in den dienst aan boord levenservaring noodig, laat hen van de uwe profiteeeren.

Kritiek in woord of geschrift op het bestaande, kritiek die voortspruit uit liefde, heilig vuur voor de betrekking onzer keuze zal goeds geboren doen worden.

— Moge dat „heilig vuur" in onze gelederen méér opvlammen, in de eerste plaats hieruit blijkend dat de hand verricht het vele dat zij om zich te doen vindt.

— Nog is er poëzie in het zeemansleven en aantrekkelijks in onze marine, maar .... zorgt daar ontvankelijk voor te blijven en te zijn als de in den 'dienst vergrijsden hunne meer verantwoordelijke posities aan jonger bloed zullen hebben afgestaan.

Soerabaja, Mei 1915. B. S.

NOG EENS DE IN HET VOORUITZICHT GESTELDE KAPITAALVERZEKERING BIJ HET WEDUWEN- EN WEEZENFONDS DER MILITAIRE OFFICIEREN BIJ DE ZEEMACHT.

De commissie benoemd bij ministriëele beschikking van 13 December 1911, No. 68, tot het instellen van een onderzoek naar den toestand van het Fonds heeft in haar rapport, waarin een schema van een kapitaalverzekering van f 10000 is opgenomen, de verwachting uitgesproken dat de deelgenooten de kapitaalverzekering in ernstige overweging zullen nemen en van hunne meening zullen doen blijken èn door bespreking van dit punt in het „Marineblad" èn door mededeeling aan de Directie van het Fonds.

In het „Marineblad" 3e aflevering, jaargang 1913—1914 is vervolgens een studie hierover verschenen van den gepens.

Sluiten