Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170 BESCHEIDEN UIT DE ARCHIEVEN DER MARINE,

wierd hetzelfde op het fort Bath gedaan, voegende men mede bij het hijschen der witte vlag een salut uit het geschut.

Ten einde van de waarheid en nadere omstandigheden meerdere zekerheid te kunnen hebben, chargeerde ik den Ien luit. CATEAU VAN ROSENVELDT met de commissie, om een nader onderzoek deswege te doen, welke mij dan ook rapporteerde, dat het garnizoen van Bath zich voor de zaak van Lodewijk den i8en had verklaard, hebbende de commandant van het fort gelast, de communicatie niet meerder te belemmeren, maar dezelve open en vrij verklaard. Ik oordeelde het des niet ondienstig deze heuglijke gebeurtenis door het doen van een salut van 21 schoten te vieren, hetwelk dan ook door de booten gezamenlijk is verricht geworden en met een vrolijk Hourra der equipage verzeld ging . . . Volgens ingewonnen berichten zou Bergen op Zoom op morgen overgaan.

24 April. Heden morgen te 11 uur heeft het garnizoen van Bergen op Zoom zich voor de zaak van Lodewijk den i8en verklaard.

203. Eerste organisatie van het korps zee-officieren.

Luitenant-Admiraal. J. H. Ridder van Kinsbergen.

Vice-Admiraals. P. Melvill van Carnbée. H. A. van Kinckel.

F. S. Grave van Byland Halt. A. Kuvel.

JE. van Braam.

Th. F. van de Capellen.

A. Kikkert.

G. Verdooren 2).

Schout bij Nachts. O. W. Gobius. M. J. Haringman.

5 Juli 1814 '). J. Tulleken.

J. A. B. Bloys van Treslong.

N. Lemmers.

J. D. Musquetier.

J. S. May.

A. A. Buyskes.

H. A. Ruysch.

Commandeurs van de Breede Wimpel 3).

A. Holland. W. van Voss. C. J. Wolterbeek. H. A. Rijsterborgh. J. van den Velden.

*) Besluit van den Souvereinen Vorst. — Arch. Kab. der Koningin.

2) In verband hiermede moet het woord „schout bij nacht" aan het slot van noot 1, blz. 62 van den vorigen jaargang worden veranderd in „vice-admiraal".

:i) Voordracht van den commissaris-generaal der marine d.d. 11 Maart 1814: „Het is ook om deze reden van eenige Officieren, welke zulks allezints meriteren eene superieure Graad te geven, alsmede om die Officieren welke ten tijde van den gewezen Koning van Holland tot den

Sluiten