is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

875

gedeeld dat die met betrekking tot het rechtswezen in Soerakarta, in April jL bij den directeur van justitie, en die betreffende Djokjokarta toen bij de Indische Regeering in behandeling waren.

Samenstelling van een nieuw strafwetboek voor Europeanen. De Indische voorstellen met betrekking tot het ontwerp van bedoeld strafwetboek werden in September 1896 hier te lande ontvangen en zijn, nadat daaromtrent advies was uitgebracht door de bij koninklijk besluit van 26 Maart 1887 no. 15 benoemde staatscommissie, thans in behandeling bij den Raad van State.

Herziening der bepalingen omtrent de voorloopige hechtenis en de terechtstelling van inlanders en met dezen gelijkgesteld e n. Omtrent de te dezer zake te treffen voorzieningen, door wijziging, wat Java en Madura betreft, van sommige artikelen zoowel van het Inlandsen reglement als van het reglement op de strafvordering en van de bepalingen omtrent de invoering van — en den overgang tot de nieuwe wetgeving, is, naar aanleiding van Indische voorstellen, in den aanvang van Juni jl. een ontwerp koninklijk besluit bij den Raad van State aanhangig gemaakt. Na het tot stand komen van de ontworpen nieuwe bepalingen zullen in den geest daarvan — bij ordonnantie van den Gouverneur-generaal — ook zijn te herzien de verschillende reglementen betreffende het rechtswezen in de buitenbezittingen.

Berri-Berri. Belangrijke gegevens omtrent den gezondheidstoestand in de voor inlanders en met hen gelijkgestelden bestemde gevangenissen en dwangarbeiderskwartieren op Java en Madura zijn bijeengebracht dooiden inspecteur van den burgerlijken geneeskundigen dienst aldaar, den heer A. G. Vorderman, bij gelegenheid van eene door hem gedurende de maanden April tot en met September 1896 aan die inrichting gebracht bezoek, welke