is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S99

op Justinus II, de voorstellingen op mozaïeken, enz.

Van de feestelijkheden, den congresleden aangeboden, verdient vermelding eene schitterende receptie bij prins Roland Bonaparte, wiens prachtig paleis, geheel geornamenteerd in Empire-stijl, eene doorloopende herinnering is aan den grooten Napoleon. De aandacht der gasten werd vooral getrokken door de uit 4 a 5 zalen bestaande bibliotheek met haar zeldzamen boekenschat.

Zeer interessant was ook de Buddhistische godsdienstplechtigheid, waartoe de congresleden waren uitgenoodigd door den heer Guimet, den zoon van een zijdefabrikant uit Lyon, die voor zijne zaak veel in China is geweest en er hartstocht heeft opgevat voor het Chineesche aardewerk, de Chineesche kunst en de voorwerpen bij den Chineeschen godsdienst in gebruik. Zijne reusachtige verzamelingen zijn eenige jaren geleden bijeengebracht in een door hem gesticht museum, dat zijn naam draagt en dicht bij het Trocadéro staat. In de bibliotheek van dit museum had de godsdienstoefening plaats. Zij werd geleid door een priester, behoorende tot het Buddhisme van Zuid Indië en van Ceylon, waar de ritus zich kenmerkt door grooten eenvoud.

' Het congres werd besloten met een door de Fransche leden aangeboden diner in het Hotel Continental.

Het twaalfde Orientalistencongres zal, ingevolge eene uitnoodiging van de Italiaansche Regeering, in 1900 te Rome worden gehouden, onder leiding van den beroemden taalgeleerde Ascoli.