is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

924

beelden en plannen des ministers zijn omtrent de invoering van een nieuw stelsel van dwangarbeid.

Sommige leden vroegen, of spoedig maatregelen te wachten , zijn om aan de d u i t e n q u a e s t i e een einde te maken.

Door sommige leden werd aangedrongen op verlaging der Indische pensioenen in de hooge rangen, zoowel voor ambtenaren als voor officieren.

Andere leden wezen op de groote kansen van ziekte en dood, welke het leven in Indië met zich brengt.

Eenige leden klaagden over het groot aantal ambtenaren ter beschikking bij het binnenlandsch bestuur, die thans in Indië aanwezig zijn. Men vroeg, of de minister bereid is maatregelen te nemen in het belang eener geregelde aanvulling van het ambtenaarskorps in Indië. In overweging werd gegeven om telken jare van Regeeringswege bekend te maken hoevele plaatsen vermoedelijk in de eerstvolgende jaren beschikbaar zullen zijn.

Het voorstel tot eene vestiging van bestuur op het Nederlandsch gedeelte van N i e u w - G u i n e a vond bij eenige leden bestrijding, zoowel wegens de aanzienlijke verhooging van uitgaven, die daarvoor reeds thans noodig is, als wegens de vrees, dat die vestiging op den duur tot belangrijke uitbreiding van besturend personeel en politiemacht zou leiden.

Vele andere leden konden zich daarentegen met het voorstel der Regeering vereenigen, van meening, dat zij niet alleen wenschelijk was om onze souvereiniteitsrechten behoorlijk te handhaven, maar ook noodig in het belang der bevolking.

Sommige leden meenden, dat bij het vorderen van heerendiensten niet altijd in voldoende mate met de belangen der inlandsche bevolking rekening gehouden wordt, en daarbij had men bepaaldelijk hierop het oog, dat men, in afwijking van hetgeen vroeger daaromtrent bepaald is, ook bij het tot stand brengen van de prise