is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

934

malige cultuur-dienstplichtigen , die op hoog gezag koffietuinen hebben aangelegd zoowel op Staatsdomein als op reeds ontgonnen terreinen (djoerameigronden), het plukrecht op die tuinen te verzekeren , ieder voor zoover het het hem aangewezen of nog aan te wijzen gedeelte dier tuinen betreft.

Met de intrekking van het monopolie kan gepaard gaan eene bezuiniging op het Europeesch bestuurspersoneel in de residentie Menado. Het werk toch van de controleurs bij het binnenlandsch bestuur zal bij het in werking treden van de regelingen tot vrijmaking der koffiecultuur in de Minahassa, belangrijk verminderen, en met het oog daarop bestaat het voornemen eene wijziging te brengen in de administratieve indeeling van de Minahassa, in dier voege dat de 18 districten, waaruit de Minahassa bestaat, voortaan 3 in plaats van, zooals nu, 5 contröle-afdeelingen zullen vormen.

De bezuiniging ten bedrage van ƒ 4320 'sjaars, door deze bestuursveranderingen te verkrijgen, wordt echter teruggebracht tot eene som van ƒ2124 'sjaars, aangezien eene meerdere uitgaaf van ƒ 2196's jaars wordt vereischt om de politie in de residentie Menado in dier voege te kunnen reorganiseeren, dat in stede van het thans in dienst zijnde personeel, in dienst worden gesteld 8 bereden oppassers.

Het aequivalent voor het vervallen van de baten uit het koffiemonopolie zal gevonden kunnen worden door de inlijving van de residentie Menado, met uitzondering van Gorontalo, bij het gouvernementstolgebied.

Het onderzoek dat reeds eenige jaren hangende is naar de wenschelijkheid om het oostelijk deel van den Archipel bij het tolgebied in te lijven, heeft, voor zooveel Menado betreft, tot een bevestigende beantwoording der vraag geleid.

De reden om Gorontalo vrijhaven te doen blijven bestaat voor Menado niet. Reden om Menado aan een nieuwe