is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1021

van zeer kwaad allooi was, als „ geghoten van loot met schuym van koper daer onder ghemenght, ende derhalven so brosch, dat als men een bussel of snoer daervan laat vallen, soo vindmender 8, 10, 12 ende somwijlen oock meer gebroken. Leyt mense eenen nacht int soutwater, sij kleven soo vast aen malcanderen, datter wel de helft van breek t."

„Dit geit," (gaat de schrijver voort) „wordt gegoten in China, in een stad Chincheo genaemt ende is eerst begonnen in Java ghebracht te worden in 't jaer 1590 ende uyt oorsacke hier naer volgende: De coningh Wontay van China 1), siende dat de caxas, over 10 jaren bij sijn voorsaet den coningh Huyjen gemunt, door hare groote menichte alle de omleggende eylanden vervulden ende dat sijne ondersaten die niet wel ende conden vertieren, overmits sij in China selve geen gang en hebben, maer alle dingen aldaerniet voor eenighe munte maer alléén voor kleine stucxens silverghekocht ende verkocht w o r d e n, 't welck teghen c o n d u r i (dat kleyne roode boonties zijn, hebbende een swarte placke op d'een zijde) ghewogen word, heeft dit snoode geldeken gheïnventeert, opdat het soo veel te eer soude breken en vergaen. Dit niet ghenoegh sijnde heeft sijn nasaet de koning H a rara ion (ter tijt toen d'onse daer waren regneerend c) deselve caxas noch slimmer ende in sulcker voeghen ghemaekt, als hiervoren gheseyt is." (blz. 49 -50.)

De heer Groeneveldt merkt in eene noot op, „dat al wat in deze alinea staat zoowat onjuist is "; maar hij heeft geene poging aangewend den inhoud dezer alinea toe te lichten Toch wordt de zaak zeer eenvoudig, wanneer wij slechts in plaats van China, Cochin-China lezen. Er is toch geen kwestie van, dat die munt uit China kwam, daar zij daar geen gang had en evenmin, dat men

1) Ik cursiveer, om daarop zoo straks terug te komen.