is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1034

Toen de Mongolen in 1291 eene expeditie naar Formosa uitrusten wilden, bood zich een student W o e Tschit e o u aan, die te leiden, d aar hij, zooals hij zeide, in de provincie Fokien geboren was, en de zeewegen grondig kende (s c h o e h t s c h i haï-tao). Men zie het verhaal dezer expeditie in de Toung-pao. Deel VI, p. 204—206.

Ik moet mij nu nog, hoe ongaarne ook, eene terechtwijzing veroorloven betrekkelijk den door den schrijver op blz. XI gegeven wenk voor de uitspraak van de o in de Chineesche woorden in zijn werk voorkomende. Deze terechtwijzing geldt niet alleen den schrijver, maar den meesten mijner landgenooten, zelfs tot onder de meest beschaafde kringen, ten opzichte der uitspraak van de Fransche o en ó, die zij als den Engelschen tweeklank a w in de woorden a w e, a w f u 1, 1 a w, p a w enz. uitspreken, terwijl zij in de meeste gevallen lang en dof is.

Tot in de hoogste standen toe, hoort men Nederlanders de woorden loge, chose, rose, pose, die de Franschman loozje, sjooze, rooze enpooze uitspreekt, uitspreken als losje, sjosze, rosze posze 1). Mijnheer zegt, dat hij heden avond naar de vrijmetselaarsl o s j e moet; 't is een heele sjosze! zegt een ander; mevrouw laat haar hoed met rosze linten opmaken; zij nam eene elegante posze aan, enz.

1) Ik herinner mij nog zeer goed den potsierlijken toorn waarin de Fransche consul-generaal te Batavia over die foutieve uitspraak der Fransche o door de Nederlanders geraakte. Toen eens in een tooneelstuk, door de artisten der Fransche Opera gegeven, een deispelers zijne dienstmaagd Rose! Rose! Rose! riep, zeide hij met verontwaardiging tot mij : „ Mais monsieur Schlegel! vous entendcz bien qu'il dit Rooze et pas Rosze, comme vos compatriotes prononcent tous."

't Is voor alle Franschen eene ware ergernis, en het wordt tijd, dat onze schoolvossen den Nederlandschcn kinderen eene betere uitspraak op school lceren