is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1036

t ö 1 e. Volgens de door den heer Lagaehe aangegeven regel wordt dit woord echter door de Franschen toole uitgesproken, en geeft hij dus juist de verkeerde uitspraak voor de Chineesche o.

In het Cambodiaansch bestaan eveneens beide klanken, en de schrijver van het Vocabulaire tochin Ckinois, in 1838 uitgegeven, zegt dan ook in zijne voorrede, p. IV, dat de o uitgesproken wordt als de o in het Engelsche woord not en de ó als de o in het Engelsche woord n^te (spr. noot).

In *t Maleisch hetzelfde verschil. De heer Roorda van Eysinga geeft eveneens in zijn Handwoordenboek der Nederd. en Laag-Maleische Taal, blz. 122, aan, dat de o uitgesproken wordt als in ons woord wolk en de o, die zelden voorkomt, als de o in bode. De Indologen hebben getracht dien bijzonderen <?-klank terug te geven door eene a met een o er boven en schrijven dus b. v. w e d a n o.

Had de heer Groeneveldt gezegd, dat de Chineesche o b. v. in Totok (militair opperbevelhebber) precies uitgesproken wordt als de o in 't Maleische woord totok (volbloed Europeaan) , zoo zouden ten minste de oostindischgasten zijne aanwijzing volkomen begrepen hebben, daar dit woord als tottok uitgesproken wordt.

Ik ben gedwongen op deze onjuistheid zijner aanwijzing de aandacht te vestigen, omdat de lezer anders de o in de Chineesche woorden geheel verkeerd zoude uitspreken.

De schrijver duide mij deze terechtwijzing en opheldering niet euvel. Zij doet tot de waarde van zijn belangrijk werk niets af.

Wij hopen, dat het tweede gedeelte er van spoedig het licht moge zien, want zoowel den geschiedvorscher als den Sinoloog wordt door zulke werken een welkomen dienst bewezen.

G. SCHLEGEL.