is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1110

aan de lepreuze inlanders, mits ze zich vestigen (al of niet met hun huisgezin) op afgelegen plaatsen, uitsluitend voor lepra-lijders bestemd.

Regeering en drukpers in Britse h-Indië.

In de op 8 November jl. gehouden gewone vergadering der Letterkundige afdeeling van de Koninklijke Academie van Wetenschappen heeft mr. N. P. van den Berg eene verhandeling gehouden over Regeering en drukpers in Britsch-Indië.

Na terloops te hebben herinnerd aan de wording van het drukpersreglement voor N.-I., door Thorbecke als een „de vrijheid belagend gewrocht der duisternis" gebrandmerkt, waarvan spreker de verdediging thans evenmin op zich zou willen nemen als veertig jaar geleden, toen hij deelnam aan den tegen dat reglement in Indië gevoerden strijd, komt hij op tegen de mcening door prof. De Louter in zijne handleiding voor staats- en administratiefrecht in N.-Indië ontwikkeld, dat uitspattingen der pers zich zelve genezen, en acht hij diens beroep op de te dier zake in Br.-Indië opgedane ervaring allerminst ontvankelijk meer, nu daar onlangs een dagbladredacteur tot gevangenisstraf en een ander tot levenslange verbanning naar de Andaman-eilanden is veroordeeld.

Tot staving van zijne opvatting gaf spreker een overzicht van het ontstaan en de trapsgewijze ontwikkeling van de Britsch-Indische dagbladpers, waaromtrent aan vankeiijke geenerlei verordeningen bestonden; doch de Regeering had de discretionnairc macht om personen . die zij schadelijk achtte voor de openbare rust en orde, uit het land te zetten, en van deze bevoegdheid maakte zij tegenover meer dan één dagbladredacteur gebruik.

Onder het bestuur van den Gouverneur-generaal lord Wellesley (1795—1805) werd de pers aan een gestrenge