is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 1, 01-01-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

zaam is. Op schoone wijze, de daarin vervatte meesterstukken waardig, werden de verschillende nummers uitgevoerd. De talrijke aanwezige leden met hunne dames en vele bewoners der omstreken, juichten bij herhaling de verschillende voordragten toe, en moge de directie bewezen hebben, dat zij allen aan zich verpligt heeft, door het engageren van mev. Offer mans van Hoven, die ook dezen avond door hare schoone stem en hare gevoelvolle voordragt hare reputatie handhaafde en velen een zeldzaam muzikaal genot schonk, dat lang in aangename herinnering zal blijven.

Uit Coeverden wordt berigt, dat een eenvoudige boer S. te OdflOTlt aan de Hervormde gemeente aldaar./ 2000 heeft ten geschenke gegeven tot het doen vervaardigen van een nieuw orgel. Dit navolgenswaardig voorbeeld behoort tot de zeldzaamheden, en daarom maken wij er gewag van.

jLeipzig. Negende abonnement-concert in de zaal van het Gewandhaus, den 9. December 1860. Programma. Eerste deel. Ouverture Calderon's Dame Kobold, van Carl Reinecke. Recitatief en rondo uit de Ilalienerin in Algier, gezongen door mej. «larie Cruvelli. Concert voor de viool, van Julius Rielz, voorgedragen door den heer concertmeester Raimund Dreyschock. Liederen van Franz Schubert, gezongen door mej. M. Cruvelli a) Der Wanderer, *) Ungednld. Tweede deel. Symphonie (N°. 3! A-mol), van Niets TV. Gade.

Tiende abonnement-concert in de zaal van het Gewandhaus, den 13. December 1860. Programma. Eerste deel. ConcertSymphonie (G dnr, N°. 7), van Jos. Haydn. Aria uit Titus, van Mozart, gezongen door mej. Marie Cruvelli. Concert (G mol), ■voor pianoforte, van Félix Mendelssohn Barrholdy, voorgedragen door den heer Martin Wallenslein , uit Frankfort a. M. ^Tweede deel. Ouverture voor de Braut von Messina, van Rob. Schumann. Liederen met pianoforte, gezongen door mej. M. Cruvelli

a. »Am Meere,'' van Fr. Schubert, b, »lch grolle nicht, van Rob. Schumann. Solostukken voor pianoforte, voorgedragen door den heer M. Wallenstein. a. Fnge (A-mol), van J. S. Bach.

b. Nocturno (Fis-dur), van Chopin. c. Saltarello van Dreyschock. Duet uit Semiramis, van Rossini, gezongen door de dames Charlotte Scharnke en M. Cruvelli. Jubel-ouverture van C. M. von VV'eber.

Aken. Voor het eerstvolgende Nleder-rheinische Musikfest alhier is Franz Lachner tet directeur benoemd.

Te Koningsbergen zijn de Tasso en Testklange, van Liszt, herhaaldelijk met levendigen bijval uitgevoerd geworden.

Parijs. De uitstekende pianist-componist Schulhoff is hier en de zeer beroemde pianist-componist Dreyschock wordt verwacht.

Het grafteeken, voor den beroemden violist Robberechts opgerigt, is gereed en voortreffelijk afgewerkt. Het eenvoudig opschrift: A. Andre' Robberechts, ses élèves, ses amis. versiert zijn graf

B russel. De heer Joseph Gregoir, een Belg, heeft een nienw en nuttig instrument uitgevonden, dat hij den naam van Clavler de'Uateur geeft. Het dient om de vingers los te maken en bestaat uit een klavier van acht toetsen, vijf witte en drie zwarte. Aan elke toets is een veer bevestigd, waaraan men door een gemakkelijk mechaniek de kracht versterken of verminderen kan. Hoe sterker de veer gespannen is, des te grooter moet de kracht der vingeren zijn om de toetsen in beweging te brengen. Als men gedurende lien minuten de vijf vingers daarmede bezig houdt, krijgen ze eene buigzaamheid, eene losheid, welke men anders in geen twee uren op een gewone piano verkrijgen kan. Daar elke toels van dit instrument op zich zelve ligter of zwaarder in drukking kan gemaakt worden, zal men de zwakste vingers afzonderlijk kunnen bewerken.

Lflnilc 11. Er heeft zich hier een comité gevormd, welke alle zangvereenigingen in Frankrijk uitnoodigd om een monsterzangfeest in het kristallen paleis te geven. Men tracht 10 12

duizend zangers te vereenigen.

Wat A'ctv-Yorii in uitvoering van nieuwe muzijkwerken vooruit is. De Liederkranz, onder directie van Pauer, welke 500 leden en een voortreffelijk gemengd koor bevat, stndeert het oratorium Das Verlorne Paradies, van Rubinstein, in.

Nieuwe Opera's, enz.

Te Parijs, in het théatre lyrique, Les pécheurs de catane, opera in 3 acles, woorden van Cormon en Michel Carré, muzijk van Armé Maillart, den 17. Dec. 1860. Ruliinstein's opera: Die Kinder der Heide, 2al te Weenen spoedig opgevoerd worden.

Necrologie.

Overleden: te Amsterdam, den 24. Dec. 1860, de heer Fodor, die nch als een bevorderaar der schoone kunsten onder, scheiden en eene zeer schoone verzameling schilderijen nagelalen heeft. Te Bologne, den 17. November 1860, G. Baldanza, tenor aan het théater, ond 42 jareu. Te Hamburg, August Klengel, vroeger tenor aan het stads-théater, waar hij den 24. Februarij 1819 in Jean de Paris gedebuteerd heeft. Hij bereikte den ouderdom van 72 jaren. Te Brussel, den 9. December, Charles Henri Moulinay, (geb. te Breda), hoornist bij het regiment Carabeniers, laureat van het conservatoire te Brussel slechts 27 jaren oud. Te Berlijn, den 28. Nov., Schick, muziekdirecteur vroeger lid van de kon. kapel. Te Hofheim, den 5. Dec, dé eens beroemde tenorzanger Breitnng , in den ouderdom van 52 jaren. Hij was sedert eenige jaren krankzinnig. Te Ni mes den 6. December 1860, Brucker, orchestdirectenr aan het théater. Te Berlijn, den 3. December, de muzikale schrijver F. F. Weber medewerker aan de Neue Berl. Musikzeitung. Te Rio Janeiro' Donisio Vega, keiz. kapelmeester en zangonderwijzer aan het conl servatoire.

Inlandsche Industrie.

In Nederland vervaardigde muzijk-instrumenten.

Sedert weinige jaren hield de heer C, Weel te Utrecht zich met het maken van violen, SiradivarUmodel, bezig, en met zulke gunstige uitkomsten, betreffende vorm, achevé, schoonen en krachligen toon, dat kenners er niet alleen hunne goedkeuring over hebben betuigd , maar daarmede zelfs ten hoogste zijn in°enomen. Hierbij heeft het die heer niet laten berusten. Ook°in het maken van violoncellen heeft hij zijn talent beproefd — met alten is hij bezig — en een instrument van behagelijken vorm vervaardigd, dat een gelijken, fraaijen, vollen toon en de hoedanigheden van eene voortreffelijke violoncel bezit. Men zou den heer Weel den tweeden Kuyper kunnen noemen, alhoewel het te verwachten is dat hij diens werk overtreffen zal.

Op het gebied der pianino's onderscheidt zich de fabriek van den heer Mreugclmans (Hofleverancier van Z. M. den Koning) te Amsterdam en te Roosendaal (Noord-Braband) allergunstigst. Naar men ons verzekert, zijn de door hem vervaardigde pianino's (thans ook schuinssnarige) zoo uitnemend in constructie, toon, aanslag en soliditeit, dat zij met die uit de fabrieken van Erard en Pleijel kunnen wedijveren, daarenboven daarmede in prijs gemakkelijk concurreren. Bleven wij in bet vervaardigen van piano's, pianino's enz. lot nog toe meestal bij den vreemde achter of werd op die inlandsche voortbrengselen van kunst te weinig acht geslagen, dan is het te wenschen dat men in dezen onbevooroordeeld en met de meeste onpartijdigheid zal te werk gaan en men eigen producten, in deugdelijkheid met die uit het buitenland gelijk staande, naar verdienste zal waarderen en door het koopen van zulke instrumenten medewerken tot instandhouding en bloei van de fabriek des heeren B r e 11 g e 1 m a n s.

Behalve dit fabricaat van snaar-instrumenten verdient nog een blaasinstrument de Trombone cilindre d rotation van de^heer C. M. Rep, instrnmentmaker te Amsterdam, opmerking. In plaats dat, zoo als op de gewone bazuin, de toonen grootendeels door uiltrekking worden voortgebragt, geschiedt dit in het instrument van den heer Rep, dat vol en schoon van toon en van een kleinen beker voorzien is, door middel van pistons die zich cylindersgewijze openen.

Nieuwe buitenlandsche Muzijkwerken en werken over Muzijk: Von Bach bis Wagner. Zur Geschichte der Musik von A. Reisimann. Berlin. 1861. Verlag von J. Gnttentag. Die Aesthetik des Klavierspiels von Dr. Adolph Kullak. Berlin. 1861. Verlag von J. Guttentag.

Wij vestigen de aandacht der lezers op eene kleine brochure: Tannhauser en de Zangerswedstrijd op den Wartburg. Groote romantische opera van l&ichttrd Wagner door Fr. Uszt. Uit het Fransch vertaald. Rotterdam J. van Baaien & Zonen. 1860. — Bij de aanstaande opvoering dier opera te Rotierdam, Amsterdam en Utrecht is dit voortreffelijk geschrift als eenen onmisbaren gids te beschouwen.

Vun onze geachte correspondenten te 's Hage en Brussel hopen wij spoedig beriglen te ontvangen. De ons toegezonden hulde aan mev. Bertram Mayer hebben wij vior dit N'. le laat ontvangen.

'Te Utrecht , bij M.MWXÏÏM Z0ON,