is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AUGUSTUS

1959

54e JAARGANG No. 8

MARINEBLAD

MAANDBLAD VAN DE MARINEVEREENIGING

INHOUD

■De verdediging van Nederlandsch-Indië een maritiem vraagstuk, RRO

door ). F. W. Nuboer 007

Een nieuw boek op het gebied van zeekrijgswetenschappen: „L'Arta Della Guerra In Mare", 007

door J. J. L. Willinge VU/

Het „hoe en waarom" bij de behandeling van

turbine-installaties, OIR

door S. G. Barendregt

Sr :' '?n torpeJc' "0*~n, 097

d Ir. R. F. Scheltc na de Htare

Vier onbekende brieven van den eersten admiraal

der Watergeuzen, 945

door F. Vogels

Organisatie van den dienst der torpedomotorbooten, QR^

door A. H. J. van der Schatte Olivier 7JJ

Inrichting en gebruik van de hulpschepen voor de

Kon. Marine in Ned. Indië, QRQ

door A. Vink T~"T

Redactioneel gedeelte OA7

Mededeelingen van den secretaris VO/

— Maritiem-politieke beschouwingen, QAQ

door I. F. W. Nuboer vo;

976

Boekbespreking en -aankondiging ' ' w

Overzicht buitenlandsche tijdschriften,

Buitenlandsche Marines, QQ7

door H. Th. de Booy vo/

Gasdienst, 1 H1 7

door D. A. Westerveld I UI /

Zeevaartkunde, 1 Al Q

door Ph. A. Gallas I U I V

1 D91

„-Uit de begrooting ■ i

Uit de pers 1 029

SECRETARIAAT en REDACTIE: Kanaalweg 180, Den Helder SECRETARIAAT AFD. NED.-INDIË: J. M. VAN OLM,

Morokrambangan, Soerabaja ABONNEMENTSPRIJS: leden f8,- tot f 11.50

buitengewone leden f 9.— niel-leden f 12.50

N.V. DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ V.H. C. DE BOER JR., DEN HELDER/AMSTERDAM