is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

uit andere deelen van Nederlandsch-Indië, maar in ieder geval over zee. Maar voorts beperkt de zelfgenoegzaamheid van Indië als geheel zich tot voedingsmiddelen en brandstoffen. Alle andere zaken zooals kleedingstoffen, meststoffen en vrijwel alle kapitaalgoederen moeten worden ingevoerd over zee.

Ditzelfde geldt voor alle oorlogsmateriaal.

Deze noodzakelijke importen moeten worden betaald.

Indië, beschouwd los van het moederland, heeft geen crediet, want het is een land met groote schulden en vrijwel geen reserves. Het zal de importen dus moeten betalen met goederen en diensten. Die diensten zijn scheepvaart en in mindere mate toerisme, beiden — evenals de export — op de zee aangewezen.

Men ziet, het economische leven van Nederlandsch-Indië is volmaakt afhankelijk van de zeevaart. Wordt de toegang tot de zee aan Nederlandsch-Indië ontzegd, dan wordt dit gebied in korten tijd economisch ten gronde gericht, er zal een nijpend gebrek komen aan alle importgoederen en in groote streken van den Archipel zal zelfs hongersnood ontstaan.

Nu is Nederlandsch-Indië tenslotte geen onafhankelijk gebied; het maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. In den economischen strijd zal het niet alleen staan en de reserves van het moederland zullen, zooals reeds in het verleden is geschied, ook aan Indië credieten openen. Maar wat baten credieten, als men de zoo noodzakelijke goederen toch niet kan invoeren, doordat de zee is afgesloten?

Voorts bedenke men wel, dat alle Rijksbelangen in NederlandschIndië samenhangen met den zeeweg, want economisch zijn zij te vinden in de Westersche bedrijven, die bijna allen op import en export zijn gericht of die de scheepvaart in Indië verzorgen. En cultureel hangen zij samen met de mogelijkheid Indië te voorzien van Nederlandsche kennis, cultuur en bestuur. Het verlies van den zeeweg verbreekt al deze banden tusschen Nederland en Indië.

Wellicht zal een enkeling zich afvragen, waarom de luchtweg buiten beschouwing is gelaten. Ook de lucht is een universeel medium, ook door de lucht zal men mettertijd wellicht alle continenten zonder tusschenlanding kunnen bereiken. De lucht mist echter één zeer belangrijke eigenschap van het water, het draagvermogen. Het zal daarom nimmer mogelijk zijn massaladingen op economische wijze door de lucht te vervoeren. De cijfers voor het vrachtvervoer door de lucht wijzen dit uit. Zoo beliep in 1935 het totale vrachtvervoer door de lucht over de geheele wereld slechts 18.900 ton, of de lading van twee normale vrachtschepen, het zeevervoer daarentegen alleen

892