is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snelheid van Torpedobooten

dat, een wijziging in de drukverhoudingen om het schip, doordat de afstand schip—bodem te klein wordt voor een onbelemmerd passeeren der stroomlijnen. Tevens worden bij zekere critische snelheden stuwgolven opgewekt, die bij andere vaarten weder verdwijnen.

Bijgaande diagrammen (fig. 4) laten de uitkomsten van gehouden proeven zien, en die komen daarop neer, dat men gebieden heeft, waar geringe waterdiepte ongunstig werkt; doch ook dezulke, waar voordeden te behalen zijn. In eenige gevallen is de invloed zoo geprononceerd, dat men op een gegeven moment plotseling veel meer vaart kan gaan loopen, zonder dat daarbij meer vermogen vereischt is.

De kwestie is bij het ontwerpen een uitvoerig onderzoek ten volle waard, want het kan blijken, dat de kust-torpedoboot uit een oogpunt van paardekrachten beter groot dan klein genomen dient te worden, al is de gewone denkwijze, dat een kustboot noodzakelijkerwijze van klein charter behoort te zijn. Evenwel is in elk geval de groote boot bij kruisvaart onvoordeeliger dan de kleine.

Een hoofdrol wordt bij deze verschijnselen gespeeld door de verhouding lengte tot diepte bij groote vaart, diepgang tot diepte bij geringe vaart (3, 4, 5 en 6).

Welken invloed ondiep water op jagers, ongeveer als de onze, kan hebben moge blijken uit het bericht in Engineering 1919, I, p. 362, waar medegedeeld wordt, dat de „Wallace" op 20 fathom diepte 37.79 mijl haalde, en bij Skelmorlie 37.72 mijl, evenwel toen met 960 apk méér. Dit was een deplac. van ca. 1600—1700 ts.

5, Varen in divisie

Een boot, varende dicht achter een andere, komt in het nog werkzame golfgebied der vooropvarende booten terecht. En dus treedt er storing der eigen golven op, met beïnvloeding der vermogens- en andere weerstandskwesties, zooals aantal omwent, van de schroef, enz.

Onderzoekingen van Taji geven een beeld van de verschijnselen, die zich daarbij voordoen (fig. 5).

Er blijken gunstige en ongunstige gebieden te ontstaan bij veranderen van de snelheid niet alleen, doch ook bij wijzigen der bootsafstanden.

Dit verschijnsel is in de Marine wel bekend, doch het is toch van belang er nog eens de aandacht op te vestigen. Want het kan voorkomen, dat door een onoordeelkundig bevolen vaart en afstand, of beide, de actie-radius ongunstig wordt beïnvloed. Het zou de moeite

935