is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

averij niet onmiddellijk leide tot het uitvallen van de boot en assen, schroeven, enz. periodiek zullen kunnen worden geinspecteerd.

In verband met de eischen, welke ik in de inleiding stelde, moeten thans de plaatsen van de hoofdbases worden aangegeven.

Voor Nederland zal de hoofdbasis het marine-vliegkamp „De Mok" moeten zijn, voor Ned. Indië „Morokrambangan".

Als hulpbasis in Nederland had ik mij Veere gedacht. Deze dislocatie in Nederland komt mij voor, overeen te stemmen met de taak de booten. Veere beheerscht de Wester Schelde, de Ooster Schelde, de Hoek van Holland; „De Mok" beheerscht de zeegaten van Texel, van Terschelling en van IJmuiden, terwijl beide groepen kunnen worden samengetrokken op de voornaamste gedeelten van de kust van Noord en Zuid-Holland. In Indië moeten de hulpbases gebonden worden aan die van de vliegtuigen. Zij kunnen vanzelfsprekend eenvoudiger van opzet zijn. De eischen, genoemd onder a. en c. strekken zich slechts uit tot niet te groote herstellingen. De eisch sub b. blijft ten volle gehandhaafd. Eisch d. blijft bestaan, evenals eisch sub e. De eisch onder f. is voor Nederland op een hulpbasis niet noodzakelijk. In dat geval wordt teruggekeerd naar „De Mok", desnoods binnendoor.

Personeel

Bij de beschouwing van het benoodigde personeel moeten afzonderlijk worden beschouwd:

le. de bootsbemanning; 2e. het basispersoneel.

Nederland en Indië moeten afzonderlijk worden uitgewerkt.

Als eerste punt van bespreking komt de vraag naar voren: moeten er machinisten of vliegtuigmakers (mecano's) op de booten varen?

Hoewel onderhoud en herstelling met vliegtuigmakers en onder leiding van vliegtuigmakers dient te geschieden, zullen machinisten zich beter thuis voelen op de varende booten. Het ligt meer in den aard van hun beroep. Uiteraard zullen zij ook aanwezig moeten zijn bij de reparaties van de motoren, welker storingen zij snel moeten kunnen opheffen. Bij het vaststellen van de bemanningen van de booten, dient de bewapening als uitgangspunt te worden genomen.

Voor de nieuwe booten zal de bewapening bestaan uit:

2 lanceerinrichtingen van 45 cm met 4 torpedo's 1 mitrailleur van 20 mm, 1 mitrailleur van 12.7 mm, eenige dieptebommen, een klein zoeklicht,

956