is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Inlichting* en gehuik mm de hnlpbéiepen 000% de Mon. l/l/laïine in I/led. Indië

DOOR A. VINK, le Officier Gouv.-Marine

>nze defensieve taak ter zee is, naast die van het K.N.I.L.

te land, zooals in geen jaren meer voorkwam, weder in ieders belangstelling gekomen. Alle dag- en weekbladen

geven artikelen, geschreven door min of meer bevoegden, omtrent de gewenschte sterkte van onze vloot en den bouw van slagschepen.

Nu is dit op zichzelf een verblijdend teeken; de Marine heeft zeker noodig, dat het Nederlandsche volk met onze krijgsmarine medeleeft. Doch dit is niet genoeg.

Ook finantiëel moet de geheele natie achter de Marine staan. Heeft de hoogere leiding een minimum vlootsterkte bepaald, dan moet deze er ook komen, zonder dat de „dubbeltjes" hierbij een rol spelen, want het is toch recht duidelijk, dat, wanneer de leiding gekomen is tot een bepaalde minimum-sterkte van onze zeegaande vloot ter handhaving van de neutraliteit en ter wering van een eventueele indringer in ons gebiedsdeel en vanwege de finantiëele consequenties een gedeelte hiervan moet vervallen, onze vloot niet meer voldoet aan de gestelde minimum-eischen en daardoor niet meer geheel zal beantwoorden aan het gestelde doel, zoodat de Marine voor haar taak gesteld wordt, zonder een redelijke kans op

succes.

Gezien de hooger genoemde algemeene belangstelling durf ook

ik mij te wagen aan het schrijven van het ondervolgende opstel, omdat, hoewel ook ik niet tot de Marine behoor, er zeker door aanraking en meerdere malen samenwerking, dichter bijsta en meer geïnteresseerd ben dan elke andere outsider.

Een andere overwegende factor is, dat het mij, uit een oogpunt van opvoeren der prestaties, niet van belang ontbloot lijkt, om in dit tijdschrift de diensten van hulp- en/of moederschepen te behandelen, temeer waar hier te allen tijde in de eerste plaats, zoowel bij oefeningen als bij dreigend oorlogsgevaar, schepen van de Gouv. Marine voor gebruikt zullen worden. Wij zien trouwens in de meeste andere landen vele hulpschepen op stapel staan; Duitschland had er een aantal bestemd om de Duitsche vloot te vergezellen bij de in April gehouden manoeuvres op de Spaansche kust en ook onze Marine heeft sinds 1936 bij de eskader-oefeningen steeds

959