is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

aanval van een enkel vliegtuig te kunnen weerstaan (dus kennis van inrichting en gebruik van a.l.-geschut enz.);

6e. speciaal voor de inlandsche bemanning, rangen en standen, militaire vorming en militair tuchtrecht.

Van en met ten le tot en met ten 5e zou kunnen worden bereikt door de officieren der Gouv. Marine een opleiding te geven tot reserve-officier der Kon. Marine. Wat het onder ten 6e genoemde voor de inlandsche bemanning aangaat, zou het aanbeveling verdienen, om de kern van deze bemanning een periode van militaire vorming te laten meemaken van ongeveer vier maanden, onder deskundige militaire leiding. Ons, Gouvernements-Marine-officieren, waarvan velen nimmer in militairen dienst zijn geweest, ontbreekt de elementaire kennis om zelf les te geven en bovendien ontbreekt ons daarvoor ook de tijd. Een practische en theoretische militaire opleiding is temeer noodig, omdat er onder onze bemanning menschen zijn, die bij militairisatie den onderofficiersrang krijgen.

Uit het bovenstaande moge blijken, dat in de GouvernementsMarine de overtuiging leeft, dat slechts met speciaal voor het doel gebouwde en ingerichte schepen en goed militair opgeleide en geoefende bemanningen, het grootste mogelijk nuttig effect van de de samenwerking tusschen de Koninklijke Marine en Gouvernements-Marine, kan worden bereikt *).

*) De schrijver is in zijn artikel zeker niet volledig geweest bij de opsomming van de eischen, waaraan een echt hulpschip moet voldoen. Zoo is de kwestie van het logies slechts sumier behandeld, hoewel dit onderdeel toch wel zeer belangrijk is. Want al zijn de Nederlandsche onderzeebooten self-supporting, niets is beter voor de instandhouding van den lichamelijken en geestelijken welstand der opvarenden, dan de mogelijkheid om in een stoel te zitten, de gelegenheid te hebben om een brief te schrijven, een boek te lezen, een gesprek te voeren met menschen van buiten-den-eigen kring, iets koels te drinken, enz. De Marine-ervaring is, dat de officieren der Gouv.Marine uitstekende gastheeren zijn geweest op alle reizen, welke men samen maakte. Doch de schepen waren voor huizen-van-comfort (zeer bescheiden opgevat) niet geëigend, zeker niet voor de schepelingen. Bij nieuwbouw moge aan dit punt bijzondere aandacht worden besteed.

Ook een ruime ziekenboeg mag niet ontbreken, omdat in tijden van actie, wanneer grootere schepen wellicht gedurende langen tijd niet nabij de ozbtn zijn, evacuatie van zieken en gewonden naar het hulpschip moet kunnen geschieden.

Tenslotte moeten speciale voorzieningen worden getroffen om een rustig langszijmeren, zonder beschadiging van de schepen, mogelijk te maken, enz., enz.

De Redactie.

966