is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

door het massale gebruik van luchtstrijdkrachten. Veel is uit het boek te lezen en te leeren, omdat bet in een klein bestek een beter inzicht geeft in theorieën, mogelijkheden en gevaren, van welke men anders slechts incidenteel kennis kan nemen.

Moge het boek vele Nederlanders de oogen openen, indien zij nog meenen, dat Nederland een terrein zal kunnen blijven, waarboven zich een schoonen hemel welft en waar strijdende partijen omheen zullen vliegen, óók al is totale vernietiging van den tegenstander een onontkoombare manier om den oorlog te winnen.

Maar moge dan tevens ééns de weg gevonden worden om het Nederlandsche volk inzicht te geven in een harmonische ontwikkeling zijner weermiddelen, vanwege den imperialen bouw van zijn Koninkrijk. Want tot dit laatste werkte het besproken, eenigszins eenzijdige boekje niet mede. Kr.

De Zingende Walvisch,

door Benjamin Cooper en J. W. F. Werumeus Buning; uitgave H. Meulenhoff, te Amsterdam; prijs ƒ 1.75.

Het is voor den recensent een genoegen om tusschen lijvige, ernstige, technische boeken, een werkje van lichten aard te vinden, waaruit de humor van eeuwen, de plaisante levensvisie van den gewonen zeeman, de droom van zeemeerminnen en echte vrouwen, de poësie van ongekunstelde, verliefde rijmerij van varensgezellen-van voorheen-en-thans, hem tegenzingt.

Zulk een boekje is de geestig en fijn-uitgevoerde bundel ,,De Zingende Walvisch", vol rijmen, gezegden en zeeliederen van Nederlanders.

Er zijn er immer geweest, die de zee niet als een kribbige, wispelturige Joffer zagen, maar die vanuit het hart een lied voelden opwellen, zij het ook, dat het schip meestal ten anker lag of in de thuishaven, wanneer de droomen en herinneringen zich sublimeerden tot berijmden tekst.

Dit is een echt-Nederlandsch boekje „van zeemansliedjes en versen, rijmen, gezegden en rariteiten uit vele eeuwen, van ernstigen en vermakelijken aard." Het is menschelijk, té menschelijk naar onzen smaak (maar over smaak valt te twisten!) en het laat — gewild — veel ernstige en schoone vaersen van echte dichters weg. Er wordt tè gemakkelijk een keuze gedaan uit liederen met stoute woorden en uit moderne varende dichters, die het varen méér een kwelling was, dan den 17en-eeuwer, die nooit weerom kwam en bij zijn leven anoniem rijmde.

984