is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Versterking Alandseilanden

Sowjet Rusland heeft begrijpelijkerwijs geprotesteerd tegen fortificatie der Alandseilanden. De versterkingen, welke Finland en Zweden zouden aanbrengen zullen vermoedelijk niet voldoende kunnen zijn om Duitschland te beletten de eilanden te veroveren. Zoodra zij echter in Duitsche handen zijn is het voor Duitschland veel gemakkelijker zich op de Alandseilanden te handhaven en als aanvalsbasis tegen Rusland te gebruiken. U.S.R. 15.6.39.

Politiek op de vloot

Na de gebeurtenissen in 1937 is de rol van de politieke commissarissen aan boord van de vloot versterkt; aan het hoofd van elk vlooteskader, flottielje of kustfront is thans een militaire „Sowjet", bestaande uit een hoofdofficier, die het bevel voert, een commissaris als chef van het politieke departement en een 2e commissaris, lid van den Raad. De maritieme commandant heeft zich uitsluitend te bemoeien met tactische vraagstukken, opleiding personeel en onderhoud van het onder hem ressorteerende materieel. De politieke commissaris houdt toezicht op het moreel en op de wijze, waarop de dienst wordt uitgevoerd; hij adviseert over bevorderingen, heeft het beheer over ligging en voeding en is verantwoordelijk voor de algemeene politieke vorming van den schepeling.

Ieder schip der Sowjetvloot heeft een compleet kader politieke agenten aan boord. Wat hun rol is tijdens het gevecht, is nog niet precies vastgesteld. Wel moet de commandant zijn politieke commissaris op de hoogte houden van alles, wat er gebeurt, zoomede van de ontvangen bevelen en de beslissingen, die hij neemt. De politieke commissaris moet toezien, dat de orders worden uitgevoerd en dient het moreel van de bemanningen te ondersteunen teneinde te voorkomen, dat er paniek uitbreekt.

Het spreekt vanzelf, dat de gecompliceerde bevelsverhoudingen aanleiding geven tot wrijving tusschen officieren en politieke commissarissen, vooral omdat de laatsten geen notie hebben van maritieme zaken.

Vermoedelijk daarom worden thans sedert eenigen tijd een aantal onderofficieren en matrozen, die diensten hebben verleend aan de partij, doch geen voldoende vorming hebben gehad, naar de maritieme afdeeling van de politieke academie „Engels" van het Roode Leger te Leningrad gezonden. Ondanks deze maatregelen publiceeren de Sowjetbladen treffende staaltjes van maritieme onkunde der politieke commissarissen, welke bij de laatste vlootmanoeuvres in de Oostzee aan het licht zijn gekomen. R.M. 5.39.

1010