is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Marinebegrooting

stokersopleiding en voor den torpedodienst, kunnen nog een groot aantal jaren mede, waardoor de bouw van kazerneruimte niet noodig is. Daartoe is dan echter het treffen van inwendige voorzieningen noodzakelijk, waarvan de kosten resp. ƒ 34.000 en ƒ 15.000 zullen bedragen.

h. Voor uitbreiding van de tankcapaciteit in verband met de grootere vlootsterkte en een voldoende veilige opstelling van den daarin opgeslagen voorraad is rond ƒ 200.000 noodig.

i. Het grooter aantal torpedo's (o.a. in verband met de aanschaffing van motortorpedobooten en torpedovliegtuigen) vereischt uitbreiding van het torpedo-atelier, waarvan de kosten op ƒ 70.000 worden geraamd.

j. Voor het verzekeren in tijd van oorlog van de voorziening met electrische energie van de maritieme inrichtingen te Den Helder zullen maatregelen moeten worden voorbereid, die echter nog in studie zijn. Voorloopig is hiervoor een memoriepost opgebracht.

k. De victualiedienst, die tot nu toe op de Rijkswerf was ondergebracht, kan daar in verband met de uitbreiding van deze inrichting, niet blijven. Bovendien is het om practische redenen beter dezen dienst aan de buitenhaven onder te brengen. Tevens bestaat aldaar behoefte aan bergruimte ten behoeve van de opvarenden der schepen, terwijl ten slotte een ruimte moet worden gevonden waarin de cantine kan worden ondergebracht, welke aan de uitbreiding van het hospitaal moet worden opgeofferd (zie punt e).

Voor deze drie doeleinden is een nieuw gebouw noodig, waarvan de kosten op ƒ 150.000 worden geraamd.

L Het sport- en exercitieterrein op de Rijkswerf, dat bovendien volkomen ontoereikend is, kan ter plaatse niet langer worden gehandhaafd, omdat deze ruimte noodzakelijk in gebruik moet worden genomen voor uitbreiding van de werfgebouwen. Het in orde brengen van een nieuw terrein, waarheen o.a. de sport- en gymnastiekschool moet worden verplaatst, benevens de verbetering van een dicht bij de ligplaatsen der schepen gelegen kleiner oefenterrein, vergt een bedrag van ƒ 138.000.

m. De uitbreiding der uitrustingen en reservedeelen voor de in dienst zijnde en bij mobilisatie in dienst te stellen schepen is nu reeds oorzaak, dat niet alles meer in Den Helder kan worden geborgen. In de naaste toekomst zal dit in nog sterker mate het geval zijn. Ten einde aan den bouw van nieuwe magazijnen te ontkomen, zal het voormalige Marine-etablissement te Amsterdam daarvoor grootendeels wederom in gebruik moeten worden genomen. Hieraan is tevens het voordeel verbonden, dat de schepen, die bij mobilisatie te IJmuiden zullen zijn gestationneerd, te Arasterdam kunnen worden opgelegd en in dienst gesteld, terwijl bovendien een in verband met het luchtgevaar noodzakelijke verspreiding van voorraden wordt verkregen.

Ook schept deze overdracht de mogelijkheid om op goedkoope wijze in een bestaand gebrek aan kazerneruimte te voorzien, terwijl tevens ten deele een oplossing wordt verkregen voor een nijpend gebrek aan magazijnsruimte, dat ook ten aanzien van de voorraden van de Rijkswerf te Willemsoord bestaat (zie ook de toelichting bij art. 19).

De voorzieningen, die in verband met dit alles te Amsterdam moeten worden uitgevoerd, zullen een bedrag van ƒ 132.500 beloopen, buiten de uitgaven, die in verband hiermede ten laste van de Rijkswerf behooren te komen (zie art. 19).

n. Op het marine-terrein Poortershaven zullen inrichtingen worden gemaakt, waardoor het mogelijk zal zijn aldaar eenige motortorpedobooten te stationneeren. Verder zijn verschillende voorzieningen noodig aan het terrein en de zich daarop bevindende

1023