is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Het qehuih mm muïib>tölappa%ateifi imol koogteulucktevi

DOOR D. A. WESTERVELD, Luitenant ter zee der le klasse

I. De invloed van zuurstofgebrek op het menschelijk lichaam

n het Uecembernummer van het door ae >\uer-*jesseiiscnaii ie Berlijn uitgegeven tijdschrift „die Gasmaske" komt een artikel

voor over de afname van het menschelijk prestatievermogen ten¬

gevolge van gebrek aan zuurstof, welk artikel mij van genoegzaam belang voorkomt om hier in verkorten vorm te worden weergegeven.

De ,.hoogteziekte" is een van de meest gevoelige en gevaarlijke storingen, die het prestatievermogen van een vlieger kan beïnvloeden. Deze aanvankelijk lichte ongesteldheid, die uiterlijk dezelfde symptomen vertoond, als een lichte dronkenschap, kan noch door gewoonte, noch door energie worden tegengegaan. Bescherming ertegen is uitsluitend door instandhouding van de voor het menschelijk organisme benoodigde minimumzuurstof-partieeldruk te bereiken.

Uit zeer diepgaande medische onderzoekingen is gebleken, dat de zuurstofverzorging van het menschelijk organisme wordt bedreigd, zoodra het zuurstofpercentage in de bloedvloeistof (haemoglobine) beneden de 80 % is gedaald.

Dit zuurstofgehalte van de haemoglobine is afhankelijk van de zuurstof-partieeldruk in de fijnere luchtvaten (alveolen) en vereischt een minimale waarde van 50 mm kwikdruk.

De hierboven genoemde onderzoekingen hebben tenslotte geleid tot de conclusie, dat vanaf een hoogte van ongeveer 4000 meter in elk geval extra zuurstof moet worden toegevoerd, terwijl boven ongeveer 8000 meter hoogte zuivere zuurstof dient te worden ingeademd.

De toenemende beteekenis van hoogtevluchten en de daarmede gepaard gaande bijzondere eischen, welke aan de vliegers worden gesteld, hebben geleid tot onderzoekingen, teneinde vast te stellen, dat de statistisch vastgestelde eisch van 80 %, afgezien van individueele verschillen, overeenkomende met een hoogte van ongeveer 4—5000 meter, inderdaad voldoende is voor het volledig intact houden van het lichamelijk en physisch prestatievermogen. Bij de eerste, voornamelijk op medisch, physiologisch terrein liggende onderzoekingen, werd aan het physisch prestatievermogen slechts weinig aandacht besteed; zij werd voornamelijk door observatie der proefpersonen met behulp van de getallen-schrijfproef vastgesteld.

39

1137