is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OCTOBER

1959

54e JAARGANG No. 10

MARINEBLAD

MAANDBLAD VAN DE MARINEVEREENIGING

INHOUD

In Memoriam

Tromp en de slag op de reede van Duins, September—October 1639,

door J. C. M. Warnsinck

Moderne Infanterie-wapens,

door E. J. Baron Lewe van Aduard . .

Opperbevel en Staatsmarine,

door Prof. Mr. J. A. Eigeman

Neutraliteitsrecht als steunpilaar,

door H. Riem

Redactioneel gedeelte

Mededeelingen van den Secretaris. .

Overzicht buitenlandsche Marines,

door H. Th. de Booy

Uitspraken Marineraad

Uit de pers: — De Maritieme Defensie van N.-ï. . .

1175

1177 1203 1223 1279

1289

1291 1315

1325

SECRETARIAAT en REDACTIE: Kanaalweg 180, Den Helder

SECRETARIAAT AFD. NED.-INDIË: J. M. VAN OLM,

Morokrambangan, aoerabaja

leden f 8,- tot f 11.50 buitengewone leden f 9.— niet-leden f 12.50

ABONNEMENTSPRIJS:

N.V. DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ V.H. C. DE BOER JR., DEN HELDER/AMSTERDAM