is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 10

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opperbevel en Staatsmarine PF BIJLAGE II

Grondslagen voor de verdediging van Nederlandsch-Indië.

(Vastgesteld bij Kabinets-rescript van 18 Mei 1927, No. 49).

1. Doel van de weermacht in Nederlandsch-Indië is:

a handhaving van het Nederlandsche gezag in den Archipel tegen onrust of verzet binnen de grenzen, verzekering van rust en orde;

b. vervulling van den militairen plicht als lid van de Volkengemeenschap tegenover andere volken.

2 De taak, bedoeld sub. la moet in hoofdzaak door het Leger worden vervuld, dat daartoe berekend en uitgerust moet zijn. Voor zoover de Vloot aan de vervulling van deze taak deelneemt geschiedt dit met de middelen, die beschikbaar zijn voor het doel, bedoeld sub. \b.

3 De taak omschreven sub. \b beperkt zich — afgezien van de deelneming met beschikbare middelen aan een gemeenschappelijke actie met anderen - tot handhaving van een strikte neutraliteit m conflicten tusschen andere mogendheden.

Onverminderd de bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal om bij het uitbreken van internationale conflicten naar eisen van de dan bestaande omstandigheden over land- en zeemacht te beschikken wordt voor vaststelling van organisatie en uitrusting van de weermacht er van uitgegaan, dat de neutraliteitshandhaving op Java wordt vervuld door het Leger met steun van de Vloot; in de gewesten buiten Java door de Vloot, die daarbij op bijzonder kwetsbare punten door het Leger wordt gesteund.

4 De mate, waarin de sub. lfc bedoelde, en onder 3^ nader omschreven taak kan worden vervuld, wordt nauw bepaald door onze financieele en personeele krachten. j_-rt

Het totaal voor land- en zeemacht per jaar te besteden bedrag kan een bepaalde fractie van de gewone jaarlijksche inkomsten met te boven gaan. In het algemeen zal het cijfer dat het bedrag dier fractie over de laatste jaren voorstelt, niet belangrijk kunnen worden overschreden.

5. De zeemacht in Nederlandsch-Indië bestaat uit:

a. de zeegaande vloot;

b. het drijvend materieel voor locale verdediging en versperring,

c. de maritieme luchtmacht en

d. de maritieme inrichtingen aan den wal.

1277