is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kortste bestekmethode voor zee- en luchtvaart: H.O. 214

Declinatie (afgerond op Decl- verschil Naam Grootte klasse minuten en met tafelmet weglating waarde van N en S)

/» Hydri 2.9 77°-36' 3°6'

9 Eridani 3.1 40°-33' 33

Algol 2.3^3.5 40°-44' 44

f Persei 2.9 31°-42' 18

• Aurigae 2.9 33°-4' 56'

9 Argus 3.0 64°-5 1°5'

u Argus 2.9 49°-6' 24

? Centaur! 2.9 36°-24' 24

£ Centauri 2.6 53°-9' 39'

" ÏÏSSf 3.1 680 27'

; 27Minoris IJ ï20o=r8'

, Draconis 2.9 61°-39' 21'

C Hercules 3.0 31°-« H

Arae 2.8 55°-28' 28'

l Ara6e 3.0 49°-50' 20'

" Scorpii 2.5 39°-0' 30

y Sagittarii 3.1 30°-25 1%

« Indi 3.2 47°-30' 30'

[r Cephei 3.4 77°-18' 2°48'

Voor de afronding der declinatie moet echter op de in de tafels gevonden hoogte een correctie worden toegepast.

Daartoe is in de tafels gegeven de waarde A d. Op blz. 1418 is een gedeelte van de Tafels H.O. 214 afgebeeld, waaruit men tevens ziet, dat, behalve de hoogte (Alt.) en het azimuth (Az.), op dezelfde regel de waarden A d en A t voorkomen (A t komt later ter sprake).

Nu is A d de bij een bepaalde combinatie van b, d en P optredende verandering in hoogte door 1' verandering in declinatie.

Vermenigvuldigt men deze A d met het aantal minuten, waarmede de declinatie van het betreffende hemellicht is afgerond, dan geeft dit ons de correctie, die op de aan de tafels ontleende hoogte moet "borden toegepast.

Voor deze kleine vermenigvuldiging kan eventueel van de achter m de tafels voorkomende vermenigvuldigingstabel gebruik worden gehaakt. Voor het teeken dezer correctie lette men op de wijze waarop de hoogte in de tafels voor opeenvolgende declinatiewaarden verandert 2).

~~VTer voorkoming van misverstand zij hier den nadruk gelegd op het feit, dat in de Tafels Ad dus niet een declinatieverandering, doch een hoogteverandering voorstelt Verder is, om ruimte uit te sparen, voor Ad<l, de waarde van 1(» X Ad opgegeven. Als er dus staat Ad = 85, dan leze men Ad = 0.85. Bij Sebruik van de vermenigvuldigingstabel behoeft men zich hier niet om te bekommeren, en neemt men eenvoudig het aan de Tafels ontleende getal van Ad (dus b.v.: 85).

1417