is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kortste bestekmethode voor zee- en luchtvaart: H.O. 214

groote verzeilingen tusschen de waarnemingen (o.a. zonsbestekken) de oorspronkelijk gegiste plaats verzeild kan worden.

Daar de hoogtelijn, die men na toepassing van de breedte- en tijdcorrectie vindt, practisch dezelfde is als die men zonder toepassing van genoemde correcties zou vinden, blijven dus de nadeelen verbonden aan het verschuiven van de oorspronkelijke gegiste plaats (d.w.z. kans op vergrooten van de misgissing) bestaan, onafhankelijk van het al of niet toepassen der bedoelde correcties.

Daarom zullen hieronder deze nadeelen nader beschouwd worden, teneinde vast te stellen, of deze voor de maximum afronding in breedte en uurhoek geaccepteerd kunnen worden.

JVa.hy Jen. ecfucctov

Wanneer nabij den equator de gegiste plaats 30 breedteminuten (= 30 zm) om de Noord en 30 lengteminuten (= 30 zm) om de West verschoven wordt, dan wordt de gegiste plaats een bedrag

GG' = l/WlrTW = 42 zm verplaatst.

Dit is het grootste bedrag, dat de gegiste plaats verplaatst kan Worden onder invloed van de afrondingen van breedte en uurhoek.

Op hooger breedte zijn 30 liggende randdeelen kleiner dan 30 zm. Zoo bedraagt de afstand GG' op 40° breedte 38 zm. Op hooger breedte wordt dus de afstand GG' steeds kleiner.

Door G naar G' te verplaatsen bestaat de kans, dat de misgissing vergroot wordt en waardoor, nabij de ware plaats, de hoogtelijn te veel Van de hoogtekromme afwijkt.

Stelt men als grens, dat deze afwijking niet meer dan 1 zm mag bedragen, dan mag de afstand HW (zie fig. 5) niet grooter zijn dan

1/

6875.5 X^X^™cos P cos d

1427