is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 11

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe moet de zeemacht worden versterkt?

Toevoeging van zware arfillerieschepen

Alleen door toevoeging aan onze vloot van zware artillerieschepen (een schip van zoodanige gevechtswaarde, dat 't de meer4dere is van een A-kruiser en ook van een verband van deze eenheden) dwingen wfj den vijand tot het inzetten van schepen, die de meerdere zijn van onze zware artillerieschepen. Immers compensatie door grootere aantallen A-kruisers is niet meer mogelijk. Dit beteekent dus, dat hl] de machtskern van zijn maritiem orgaan voor langen tijd ver van huis moet sturen (voor de dichtsbijzijnde groote mogendheid 6 a 7 dagen varen) en in moet zetten in een door Nederlandsche onderzeebooten onveilig gemaakt gebied.

Hierbij moet bedacht worden dat een vijand bij een onderneming tegen Nederlandsch-Indië, voortdurend minstens 4 a 5 convooien in zee heeft, die alle beschermd zullen moeten worden tegen een aanval van onze geconcentreerde macht. Dit vergt dus een aantal van minstens 4 a 5 slagschepen voor convooibeschermmg; dit gevoegd bij minstens, 1 liefst 2 slagschepen, die bij het veroverde steunpunt noodig zijn geeft een aantal van minstens 6 slagschepen, welke de agressor voortdurend in zee moet houden. Rekening houdende met aflossingen, reparaties, onderhoud ed wordt dit aantal zeker 10 en het behoeft geen betoog, dat het ondernemen van een "groote expeditie tegen Nederlandsch-Indië een bescherming zou eischen, die zelfs een groote zeemogendheid niet zal kunnen geven.

Immers wij dwingen den vijand om overal waar zijn onderneming kwetsbare punten heeft, de meerdere te zijn van onze zware artillerieschepen, en de geografische omstandigheden maken dat voor hem een machtsinspanning van de eerste grootte.

Een blokkade bijv. van het eiland Java door een vijand, die niet over een nabijzijnde basis beschikt, is mede een onmogelijkheid geworden.

En tenslotte dit: het sturen van slagschepen naar een operatieterrein duizenden mijlen van zijn eigen kwetsbare verbindingen en levenslijnen zal zelfs de grootste zeemogendheid slechts doen, wanneer alle politieke omstandigheden dat veroorloven, iets wat waarschijnlijk nimmer' jj'al voorkomen.

Zoo zien wij, dat het bezit van eenige zware artillerieschepen het uitvoeren van een agressieve daad jegens Nederlandsch-Indië stempelt tot een krachtsinspanning van de eerste grootte. Voorwaar een deugdelijke bescherming van dit eilandenrijk.

Specialiseering in onderzeeërs, vliegtuigen of torpedo-motorbooten

1. De onderzeeboot heeft in den vorigen oorlog bewezen een wapen te zijn, dat gevoelige klappen kan uitdeelen, doch slechts sporadisch. Op het verloop van den zeeoorlog hebben zij geen invloed van beteekenis gehad. De huidige oorlog geeft hetzelfde beeld, want anders zouden tientallen Duitsche onderzeebooten die sinds het uitbreken van den oorlog in zee zijn geweest, wel meer resultaten hebben geboekt op het groote aantal Engelsche en Fransche groote schepen.

Bovendien: men bestrijdt de onderzeeboot met zeer kleine vaartuigen. Bi] een op onderzeeërs gespecialiseerde defensie wordt de vijand niet gedwongen deelen van zijn machtskern in te zetten, zoodat de onderzeebooten geen aanvalskansen op waardevolle schepen krijgen.

Al kunnen wij de onderzeeboot als deel van de harmonische vloot niet missen, uitbreiding van het onderzeebootwapen geeft aan Indië geen belangrijk grootere beveiliging.

2. Het vliegtuig kenmerkt zich door de groote hoogte, die het bereiken kan en het daarmee gepaard gaande groote gezichtsveld en moeilijke identificatie, door de groote snelheid en beweeglijkheid, door de zeer geringe actieradius in tijd, door het zeer Seringe weerstandsvermogen en draagvermogen en de kleine trefkans zijner bommen.

Het schip vervangen kan het vliegtuig niet en in zijn aanvallen op oorlogsschepen

1469