is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

zijn gevonden of nagestreefd. Daardoor is een geheel ontstaan, dat meer blijk geeft van historische kennis dan van voorstellingen omtrent de feiten, die in de toekomst te verwachten zijn. Een afgerond geheel is deze N.P. dan ook niet en er zijn allerlei feiten denkbaar, die zich kunnen voordoen en alsdan nadere regelingen zullen vereischen. Men kon evenwel moeilijk anders verwachten, gelet op het ontwikkelingsstadium, waarin het neutraliteitsrecht verkeert. De behandeling is overigens ordelijk en consequent; bepalingen betreffende verwante onderwerpen zijn zooveel mogelijk bij elkaar gehouden en aan elkander gepast.

Het conventioneele neutraliteitsrecht (L.O.T. en Z.O.T.) is scherp in het oog gehouden. Sommige artikelen der N.P. dienen klaarblijkelijk tot onderstreeping en uitdrukkelijke erkenning van beginselen en regelen bij de verdragen gesteld, sommige geven noodzakelijke aanvullingen, andere doen een bepaalde keuze uit verschillende mogelijkheden, die het internationale recht aan den neutralen Staat open stelt. Afscheiding tusschen de eigenlijke rechtsregelen en wat ik kortheidshalve zal noemen de sancties (d.z. dan de reacties onzerzijds op overtreding of schending), dus de rechtshandhaving in engeren zin, is zooveel mogelijk betracht. Die rechtshandhaving is natuurlijk verschillend al naar gelang de voorschriften gericht zijn tegen belligerente Machten en hare organen dan wel tegen private personen.

Tegenover eerstgenoemden is formeele bedreiging met het gebruik van machts- of dwangmiddelen veelal achterwege gelaten, zoodat er nog heel wat ruimte open is voor instructies aan de organen, die belast zijn met de taak om neutraliteitsschendingen tegen te gaan; dit kan wel niet anders, omdat onze Regeering vooraf niet kan zeggen of en in hoeverre dwangmiddelen (wapengeweld) raadzaam of zelfs mogelijk zullen zijn. Tegenover private personen gelden in onderscheidene gevallen sancties, die in het nationale recht reeds bestaan. O.m. verwijst de N.P. naar eenige bepalingen van het Nederlandsche en koloniale strafrecht.

Het afkondigen van een zoo uitgewerkte N.P. biedt het voordeel, dat de verhoudingen tot de belligerenten van meet af aan duidelijk worden geteekend en zij verschaft dezen de gelegenheid om tegen h.i. onrechtmatige of onjuiste bepalingen te protesteeren nog voordat zich een conflict heeft voorgedaan. Zij heeft echter het nadeel, dat zij onder latere onvoorziene wijzigingen van den toestand, niet zoo gemakkelijk daaraan kan worden aangepast. Wij zagen reeds, dat in beginsel door de onzijdige Mogendheid gegeven regelen tijdens den oorlog niet mogen worden gewijzigd, behoudens ingeval de opgedane ondervinding de noodzakelijkheid daarvan aantoont voor de handhaving van hare rechten.

1534