is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Een menbchelllhe item uit oeïyeelde papieien

In 1854 was de opleiding der adelborsten verplaatst van Breda naar Willemsoord; 25 jongelingen werden a/b Zr. Ms. Fregat „De Rijn" geïnstalleerd door den commandant van dit wachtschip.

In 1855 schrijft de commandant van het wachtschip, tevens commandant van de opleiding, aan den directeur en commandant der marine:

„Ingevolge Uw HoogEdel. Gestr. Apostille van den 31 Mei j.1., „no. 43, is de Hoofdingenieur der Marine alhier aangeschreven om, „na gehouden overleg met mij, over de daarstelling van een provoost „voor de adelborsten aan den wal, te berigten. Ik neem de vrijheid „U.H.Ed.G. daaromtrent mijne beschouwingen kenbaar te maken:

„een provoost aan den wal komt mij ondoelmatig voor om derzelver „eenzame plaats; de daarin opgesloten wordende adelborst ondergaat „eene al te zware straf op zijnen kinderlijken leeftijd *), geheel alleen „opgesloten zonder eenig gedruisch of beweging, veel minder de stem „van een mensch te kunnen hooren, zal, vooral bij nacht, hem in gedachten kunnen doen verzinken, die tot neerslagtigheid aanleiding „geven en den leerlust verminderen, zoodat het mij voorkomt dat die „strafinrigting dusdanig schadelijke gevolgen kan hebben.

„Ik heb dientengevolge de eer U.H.Ed.G. te verzoeken op de door „mij aangewezen plaats aan boord die provoost in gereedheid te willen „doen brengen overeenkomstig mijne tot dat einde ingezonden aandraag dato 7 Mei 1.1. no. 40".

*) De leeftijd van indiensttreding was gemiddeld veertien jaar.

1578