is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 4, 15-02-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

lied, fantaisie voor clarinet, (met orchest), van Rummei. Aria voor sopraan , uit Figaro's Hoohzeit, van Mozart, (met orchcsl). Concert in C, voor piano, (met orchest), van v. Beethoven. Dubbelquartet voor strijkinstrumenten van Spohr. Tweede deel. Ouverture Freyschütz, van von Weber. Aria uit la Dame Blanche, voor bariton, (met orchest), van Boieldieu. Trio voor piano, viool en violoncelle, van Mendelssohn. Liederen voor sopraan, N°. 2 en 3 uit FrauenHebe und Leben, (met piano), van Schumann. Fantaisie concertante voor piano en viool , uit de Huguenots, van Gregoir en Vieuxtemps. Hochzeilsmarsch , van Mendelssohn.

Hier geene kritiek over de uitvoeringen , waar op zulk eene edele en lofwaardige wijze door kunstenaars en dilettanten (beider sexe) tot een liefdadig doel werd zamengewerkt, waar de meerendeels uitstekende voordragt der obligaten zoo veel schoons, zoo veel afwisseling van goede en belangwekkende muzijkstukken aanbood , al waren enkele daarvan voor de concertzaal met zulk een talrijk niet gewoon concert-publiek minder dan voor de salon of kamer geschikt. Liever brengen wij den meesten lof en dank aan allen die hunne krachten aan dit concert hebben hesteed, ook het comité en den heer Rahr, die zijn schoonen Pleijel-vleugel voor dien avond ten beste gaf. Dat het publiek aller pogingen zeer apprecieerde, bleek uit de algemeene daverende toejuichingen en het terugroepen der solisten.

Dit concert heeft, na aftrek van onvermijdelijke uitgaven, de som van ƒ 936.20 netto opgebragt. 5 Dr. RIST.

MIDDELBURG.

Concert van het Muzijkgezelschap: » Uit Kunstliefde" den 13. December 1860.

Programma. Symphonie N°. 4, van v. Beethoven. Concert voor violoncel, van Golterman, geëxecuteerd door den heer P. R. Bekker. Concert voor piano, van C. M. von Weber, door den heer B. B o e k e 1 m a n. Ouverture Telva, van Reissiger, van St. Heller. Auf Flügeln des Gesanges, lied van Mendelssohn Bartholdy, voor piano, door den heer Boekelman. Serenade, van F. Schubert, door den heer Bekker. a. Warum? b. Grillen, van Robert Schumann, c. Prihre de Vètoile du Nord, van A. Jaell, voor piano , door den heer Boekelman. Souvenir de St. Petersburg, voor violoncel, van Servais, door den heer Bekker.

Aan uw verzoek voldoende, zend ik u , waarde heer Doctor! de berigten der muzikale uitvoeringen alhier.

De orcheststukken in het programma gemeld , werden onder de goede leiding van den heer C e u 1 e n vrij verdienstelijk uitgevoerd. De heer Bekker speelde als naar gewoonte, gevoelvol, duidelijk en geacheveerd; in bedaardheid beeft zijn spel nog altijd gewonnen. Met genoegen hebben wij kennis gemaakt met de compositie van Golterman; het is een verdienstelijk, dankbaar en goed doordacht werk, vol frissche, heerlijke gedachten, die door den heer Bekker naar waarheid zijn wedergegeven.

De heer Boekelman paart aan zijn spel vlugheid en duidelijkheid, doch het is niet rustig of kalm genoeg; het concertstuk van Weber heeft hij met kracht en bravour, in de wel wat te snel genomene beweging uitgevoerd; de stukken van Heller, Schumann en Jaell ver-

eischen in de uitvoering eene grootere verscheidenheid; de daarin aangebragte figuren , die het thema begeleiden , werden niet genoeg genuanceerd en verkregen daardoor eene zekere monotonie; wij twijfelen echter niet, bij al de goede eigenschappen , die wij in den jeugdigen heer B. opmerkten , of hij zal deze gebreken overwinnen; zijne nu reeds verkregene meesterschap over de techniek waarborgt ons dit. Beide virtuozen werden als blijk van hooge tevredenheid door het publiek teruggeroepen , gaven beiden op verzoek nog eene aangename toegift, endankbaar voor het genotene kunstgenot aan de directie cn leden van Kunstliefde verlieten wij de concertzaal.

Concert ten voordeele der armen , door het Muzijkgezelschap: » Uil Kunstliefde," den 31. Januarij 1861.

Programma. Symphonie van Niels W. Gade. Ave Maria, van Schubert, gearrangeerd voor violoncel door A. Lindner. Capricio brillant voor piano, van Mendelssohn Bartholdy. Ouverture Fidèlio, van v. Beethoven. Divertissement voor fluit, van Boehm. Fantaisie militaire voor viool, van Léonard. a. Schlummerlied, van Schumann, b. Impromptu voor piano, van Chopin. Ouverture la Chasse de Henri IV, van Méhul.

Een heerlijk doel, een heerlijk programma, dilettanten, die als bekwame solisten optreden , een talrijk auditorium, ziedaar, Redacteur! elementen in overvloed, voor een heerlijk kunstgenot. — De naam van Niels Gade prijkt voor het eerst op ons programma. — Niels Gade! de heerlijke zanger der Comala , een werk waarin de kracht der instrumentatie, de oorspronkelijkheid der gedachten, de gloed der melodie als het ware strijd voeren om het meesterschap; er waait u een frissche levensadem bij het ruischen der liefelijke melodiën en harmoniën tegen; Niels Gade! door den schepper van den Paulus ah zijn opvolger aangewezen. Hij , die betuigde : » Gij begint waar ik geëindigd heb." Zich te verlustigen in de vruchten van zulk een verheven genie — zich te kunnen verlustigen in die heerlijke toonschakeringen, ja, dat is kunstgenot in den verheven zin des woords; nog is mijne ziel vervuld van het ten gehoore gebragte , en moge het finale vooral nog veel te wenschen in de uitvoering hebben overgelaten , dat trouwens bij eene eerste uitvoering niet te verwonderen is, de totaal indruk was bevredigend; vooral het prachtige andante en het bevallige scherzo.

De piano werd door mev. O., eene hoogst verdienstelijke dilettante , vertegenwoordigd ; wij zijn verlegen wat wij het meeste in haar spel zullen roemen; haar attouchement is plein d'elaslicité, hare voordragt smaakvol, zonder overdrijving, hare opvatting, zoowel in de capriccio van Mendelssohn , als in bet bevallige lied van Schumann , als in de eigendommelijke manier van Chopin's impromptu, was meesterlijk; wij danken haar voor het heerlijk kunstgenot dat zij ons heeft geschonken, en hopen dat haar voorbeeld gunstig moge werken en navolging vinden bij andere bekwame dilettanten. De heer Lisoy speelt altijd uitmuntend, doch zoo voortreffelijk hoorden wij hem nooit; was het auditorium opgetogen geweest na het voorgedragen piano-obligaat, niet minder was de goedkeuring die hem ten deel viel, en met volle regt; bravo, bravissimo, verdienstelijke Lisoy. Het solo voor de viool, door den heer H. met virtuositeit voorgedragen , zoo als wij dat van ZijnEd. gewoon zijn , voldeed algemeen en weid met applaus bekroond. Het Ave Maria, van Schubert, werd door eeu jeugdig dilettant, wiens talent cn gevoelvolle voordragt