is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 10, 15-05-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

Op het 38e Neder-Rhijnsche Muzijkfeest te Aken zullen ■worden uitgevoerd: te Dag, 19 Mei. Symphonie Eroïca, en de groote mis (D-dur) van L. v. Beethoven. 2e Dag, 20 Mei. Symphonie C-dur, met de fugue, van Mozart, en het oratorium Josua, van Handel. Den 3en dag, 21 Mei. Eene onuitgegeven ouverture van Franz Lachner , (den directeur van het feest), een concert van Rob. Schumann, door mev. Schumann, en het concert voor viool, van v. Beethoven, door den heer Joachim, Ierwijt de overige uit le voeren stukken voor dien dag nader zullen worden bekend gemaakt. Koor en orchest worden op 500 executanten geschat.

Te CJ-ratsB is een belangrijk werk publiek gemaakt: een adagio van een concert in F, voor drie piano's, met orchest , van W. A. Mozart. Dit werk komt uit de nalatenschap van Mozart's zoon , van mev. Baroni Cavaliado, gen. gravin de Castiglione. Volgens het oordcel van kenners kan deze compositie van 1777 een vergelijk met de beste werken diens groottn meesiers doorstaan.

Men wil dat mej. Constanze Geiger , zangeres, tooneelspeelster en componiste te Weenen, weldra met den hertog Leopold van Saxen-Coburg-Gotha in het huwelijk zal treden.

Parijs. De stedelijke regering heeft besloten dat geene muiijktroepen zich voortaan meer in de straten zullen mogen doen hooren.

Alfrcd Jael, de eminente piano-virtuoos, heeft in zijne concerten de meeste bewondering en geestdrift verwekt. Richard Wagner's Tannhauser-Marsch, door Liszl gearrangeerd, werd bis verlangd, waarna de concertgever het door hem gearrangeerd «Pilgerchor" van Wagner voordroeg.

Er was sprake van een tweede festival d'Orphéonistes francais le Londen, in verbinding met de Engelsche koor-vereenigingen. Dit feest zal echter niet doorgaan, maar vervangen worden door een alleen uil Fransche zangers bestaande te Parijs, in het paleis van nijverheid, tegen het einde van September.

Brussel. Na de derde voorstelling is Le Siège de Calais, van Hanssens, niet meer op het affiche verschenen. Het publiek heeft door eene slechte opkomst zijne onverschilligheid te veel getoond voor een degelijk werk van een kundig en consciëntieus meester; en daarom wilde de auteur hetzelve niet langer op het repertoire doen houden.

De Generentola is de laatste opera welke de troep van Merelli in het théatre Italien du cirque heeft gegeven. Daarin hebben de reeds beroemde gezusters Marchisio ontzaggelijk veel talent aan den dag gelegd. In haar afscheids-voorstelling zijn ze met bloemen en met geestdriftige toejuichingen overladen. Niet minder groot waren de eerbetuigingen mej. Trehelli en mev. Lorini van Parijs teruggekeerd in de twee laatste voorstellingen tot sluiting van het llaliaansche théatrale saizoen alhier, te beurt gevallen. Het gezelschap heeft zich naar Leipzig begeven. Merelli heeft de zaal der cirque voor drie jaren gehuurd.

Den 24. April is het théatre des Nouveautés tot aan den grond toe afgebrand. Het was den 12. junij 1844 ingewijd. Waarschijnlijk zal het niet worden opgebouwd.

Londen. Ole-Bull heeft de geh ele wereld in St. James Hall door zijne fantaisie voor viool alléén, zonder accompagnement, verbaasd. Hij maakt ongeloofelijke moeijelijkheden , wekt bewondering, maar treft niet, sleept u zoo niet weg als Vieuxtemps, met zijn grootsch , geniaal spel.

Nieuwe Opera's, enz.

Te Leipzig, de opera Meisier Martin und seine Gesellen, van Hora, muzijk van Wilhelm Tsirch, den 25. April jt. Zij wordt niet geroemd. Te Parijs, in het Ihéatre impérial de l'opéra-comique Salvator Rosa, in 3 actes, woorden van Grangé en Trianon, muzijk van Duprato, den 30. April jl. Te Tours, de opera bouffa le Basson d'Arsène, muzijk van H. Labit.

Onderscheiding.

Ferdinand Sieber te Berlijn heeft van den Groothertog van Mecklenburg-Schwerin voor de overhandiging van zijn » Vollstandigen Lehrbuches der Gesangkunst" en andere zijner praktische studiewerken de zilveren medaille voor kunst en wetenschap ontvangen.

Bfecrologie.

Overleden: te Salzburg, den 17. April, de Domkapelmeesler Aloys Taux, directeur van het Mozarteum , oud 44 jaren. Te Parijs, den 24. April, Achille Ricquier , vroeger artiste aan de opéra-comique en directeur van de Fransche opera te Amsterdam en 's Gravenhage. Te Weenen, den 22. April, Louis Kilanyi, balletmeesler en eerste danser aan het Joseph-théater, oud 42 Uren. Te Co burg, den 28. April, de door zijne concertreizen met zijne zonen vroeger beroemde Johann Paul Eichhorn, in den ouderdom van 74 jaren. Hij laat een groot vermogen na, door zijne reizen in Frankrijk, Rusland, Engeland en Nederland verkregen. Twee dier zonen zijn in jeugdigen leeftijd overleden, de twee anderen voeren den titel van hertog, kamermusicus 'e Coburg. Te Bourges, Chollet, eerste tenorist van het theater der stad, oud 33 jaren. Te Patermo, Jean-Baptiste Verger, een der beroemdste tenoren uit den grooten ltaliaanschen tijd. Te Hannover, den 5. Mei, de koninkl. kamerzangeres mev. Madeleine Noties, na een langdurig lijden, oud 38 jaren.

Ter beoordeeling ingezonden: F. A. van Suchtelen. Zingen. Lied voor eene stem met piano en viool of violoncel. Pr. 80 Cts. Amsterdam ,

Th. 3. Boothaan & Co. Leipzig, Fr. Molmeistcr.

Franz Coenen, (Violon Solo de S. M. Ie P.oi des Pays-Bas). Morceau de Salon. Chant pour violon, avec. accompagnement de piano. Op. 22. Pr. 90 Cis. La Have et Cap de Bonne espérance, F. «I. Weygand & Camp.

ADVERTlUrTÏEaf.

Kerkvoogden der Rederdultsche Hervormde «Semeente Leeuwarden, wenschende te voorzien in de vervulling der nog vacerende betrekking van Organist der Groote Kerk aldaar, roepen bij deze al de zoodauigen op, die, bij erkende bekwaamheid , genegenheid bezitten , orn naar den gezegden post te dingen. — De jaarwedde, daaraan verbonden, is vastgesteld op eeu bedrag van /* «O©, buiten eenige emolumenten. — Zij die met eene doeltreffende Orgelbehandeling de geschiktheid vereenigen om grondig onderwijs op de Piano te geven en ook dit instrument met vaardigheid en juistheid bespelen, zullen zich naar aanleiding van het onlangs voorgevallen overlijden van een zeer verdienstelijk Muzijkmeester, de gelegenheid tot een belangrijken werkkring en een ruim bestaan geopend zien. In de sollicitanten wordt vereisebt dat zij voldoende getui"schrifteu van bekwaamheid en een onberispelijk gedrag kunnen overleggen.

De belanghebbenden worden verzocht zich met vrachtvrije brieven en bescheiden vóór den 15. Junij 1861 aan te melden bij den President Kerkvoogd , den Heer S. SS. MMWS 'te Leeuwarden.

Het voornemen bestaande om te Leeuiearden eene Miizfjkschooï op te riglen , waarbij men zich voorstelt 'twee Docenten te benoemen, wordt in de eerste plaats daarbij iemand verlangd die de vereischtc geschiktheid en bekwaamheid hn\X om onderwijs te geven in de theorie der Muzijk, van den Zang en op een of twee sliijk- of blaas-instrumenlen. — Het honorarium zal aanvankelijk minstens f 350 bedragen.

Reflecterenden gelieven zich , betrekkelijk de verdere voorwaarden , met franco brieven te vervoegen bij den Heer Ci. J. MISPELB^OM-BEWER te Leeuwarden.

Bet artikel van den heer Th ooft en de berigten uit Arnhem, Breda, Purmerende enz. zullen in het volgende N°. geplaatst worden.

Te Utrecht, bij KJE3MIXH «f* ZOOM,