is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 12, 15-06-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115

E. AgreJ. 8 Kleine Klavierstücke im Violinschlüssel dnrch alle Durtonarten und mit genaucn Fingersatz zur Ermunterung für kleine fahiee Schuier. Op. 18. Pr. 15 Sgr.

Deze werken zijn keurig uitgegeven door Heinrichshofen te Maagdenburg. Men moet bekennen dat dit fonds voortdurend uitmunt in de voortreffelijke behandeling der exemplaren.

Held en Oesten staan bier bepaald in hetzelfde rubriek van aangename en zeer onderhoudende muzijk voor middelmatige pianospelers. (Al is het een ook al iets moeijelijker dan het andere). Oesten bepaalt zich zich uitsluitend bij de brillante figuren , doch Held heeft meer muzijk en geest daarbij gepaard. Zonder vingervaardigheid kan men geen pianist worden, doch alleen door figuren kan men de roeping der kunst niet verkrijgen. Raadzaam is het dus dat deze klasse van pianisten zich niet eenzijdig bij Oesten en dergelijken bepale, maar ook hun repertoire met dit werk van Held en dat van Pathe aanvullen , welke niet minder los en nuttig zijn , maar daarbij tevens den geest en zin hooger trachten te stemmen. Pathe heeft zijne onderwerpen allerliefst behandeld. Blondinen eu Brunetten zullen gaarne, en zelfs met veel vrucht, zijn Polka-Impromptu en Polka-Mazurka in de salon spelen. Zijne elegante manier is vooral voor die muzijk zeer welkom. Men kieze nu slechts of men koope ze allen. Deze werken zijn nuttig en, al zeggen zij niet even veel , allen goed. Deze studie is niet onbehagelijk en het resultaat beloonend. Wie zich echter niet langer bij het middelmatige spel wil bepalen , moet eene andere keuze doen.

De compositie en de strekking van de kleine »Klavierstücke" verdient alle lof en aanbeveling. Intusschen wil ik twee grieven niet verzwijgen: 1°. Het nog niet gebruiken des F-s!eute!s is voor werkjes, welke reeds de

Fes-grondtoon bevatten, niet goed. De leerlingen moeten niet zoo laat met het gebruik van dezen sleutel gemeen zaam worden; Czerny en anderen hebben slechts voor eerstbeginnenden de linkerhand in den G-slcutel laten spreken. Deze stukjes zijn daarentegen reeds voor meergevorderden , welke dus met beide sleutels gemeenzaam moesten wezen. Het weglaten van den F-sleutel is daarom hier onnoodig, of bij het nog niet kennen der bas-noten komt dit werkje zelf te vroeg. 2°. Op den titel staat: vim Violinschlüsseldeze benaming is onjuist en geeft de leerlingen dus geen juist denkbeeld van het karakter der sleutels. Het is de G-sleutel en wijst de tweede lijn aan , zoo als de F-sleutel op de vierde geplaatst is. Zij is niet alleen voor de viool, maar ook bij een groot tal andere instrumenten in gebruik. Al de discantpartijen bedienen zich van baar, zoo als de bas-partijen van den F-sleutel. Met meerder regt zoude men dus Gof discant- en F- of bas sleutel kunnen zeggen. De sleutel ontvangt niet haren naam van het instrument, maar de instrumenten ontvangen hun karakter van de sleutels. Overigens is het streven van dit werkje verdienstelijk. ; j i

Symphonien von J. Haydn für das Pianoforte zu vier Handen, bearbeitet von C. Klage und C. Bnrchard. N°. 38. Pr. 1 Thlr. N". 39. Pr. 1 Thlr.

Sammlung der ansprechendsten Adagio's, Menuetten, Scherzo's etc, aus Beethoven'», Handei's, Haydn's und Mozart's werken, für das Pianoforte zu vier Handen von Burchard, Chualal, Ehrllch, Hlage und Rltter. Magdeburg, Heinrichshofen.

In dit Tijdschrift van den 1. April 11. staat onder het rubriek Brussel: »A Ia deuxième partie 1'orchestre a fait entendre 1'andante de la 91 symphonie de Haydn." Het is waarlijk om van te duizelen, echter moet men in aanmerking nemen dat het begrip en de omvang der symphonien toen ter tijd zeer verschillend waren van het tegenwoordige standpunt, en dat vader Haydn, hoe vruchtbaar dan ook , daarom in dat gebied geen 91 heldendichten gecomponeerd heeft. Onder dat getal vindt men uitstekende schoone, trotsche, liefelijke, geduchte contrepunlische, zeer kleine van factuur', vlugtig gecomponeerde, voor de vergetelheid bewaarde, door den veranderden tijdgeest tot de leggers teruggebragten enz, doch allen zijn , hoe verschillend dan ook , meesterstukken de hoogste achting waardig.

Zoo is het ook met deze aangekondigde nummers. De sympathie welke elk kunstenaar en goed gevormd dilettant voor dien grooten Novateur gevoelt, doet hem deze werken met graagte koopen, zonder daarom te willen ontkennen dat de componist hier niet in al zijne grootheid schittert. Intusschen zij alle vereerders van Haydn aanbevolen zich deze werken en de verder volgende (de thematische tafel loopt tot N°. 45) aan te schaffen. Spreekt vader Haydn wel eens wat veel uit den ouden tijd, dan toch spreekt hij met frischheid en jeugdige warmte; vertelt hij somtijds we! eens sprookjes, dan toch verkondigt hij nog meer onomstootelijke waarheid en zulks in de krachtigste en geniaalste vormen en gedachten.

Haydn is de schepper der symphonien; hij opende daarmede eene nieuwe wereld; vele groote mannen hebben hem gevolgd, nieuwe rigtingen gegeven en nieuwe opvatting gehad ; eenigen zijn daarmede onsterfelijk geworden , anderen voor altoos vergeten , maar vader Haydn blijft altoos groot met de grootste.

De marsch en het volkslied uit de Maccahaus, van Handel, is hier gemakkelijk en zeer goed voor vier handen gearrangeerd. Dit N°. 63 van deze collectie is, hoewel niet het grootste, toch eene interessante bijdrage. Het valt echter niet te ontkennen dat alleen de zang en de koren ons den geest en de kracht van dezen componist goed doen kennen.

MlTIIO.

B1 N .V frj X Ij\ \ Si«V. tl E

AMSTERDAM.

De liedertafel Eutonia, de heeren W. F. Thooft en Hekman.

De liedertafel, van wier sluimering zoo dikwijls gefluisterd werd, doch die telkenmale als een feniks uit hare asch verrees , gaf op den 4. Mei jl. in het OdSon alhier eene uitvoering voor een aanzienlijk getal genoodigden.

Deze vereeniging onderscheidt zich nog altijd door schoone stemmen. Met wat meer kracht in den tweeden tenor zou de stemverhouding ook zeer goed geweest zijn.

Naast oude bekenden , waaronder das Gebet der Erde van Zöllner, Glochenlöne, van Bertelsmann, Waldesruh van Schumann, en Jagcrchor uit de Euryanthe, (beiden met hoornbegeleiding) zich in het eerste deel, en Die Welt ist so schön , van Fischer , in he tweede deel zich onderscheidden , waren die Nachthelle, van Schuberl, en lm Wald, van Bertelsmann , nieuw en ons zeer welkom. Met bet slotnummer die Froschcantate hadden wij geenen vrede. Dit stuk behoort toch geheel op bet-terrein te huis, waarop de waardigheid van den,mannenzang te gronde gaat. Humor, in een geestig^uziia^