is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 6, 1892, no 1, 02-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verwarming der in te drijven lucht zal vermoedelijk het uitdrogingsproces noch aanmerkelijk bevorderen.

Eene doelmatige aanname van middellijn en ouderlingen a stand der buizen, spanning en temperatuur van de in te drijven lucht, kan natuurlijk slechts door proeven bepaald worden. Daar deze echter met geringe middelen zouden kunnen genomen worden, mogen zij bij deze in ernstige overweging gegeven worden.

Als bizonder daartoe aangewezen zoude zijn eene m aanleg zijnde grondverbetering, waar de eisch eener volledige wegpersing van de slappe klei bij het ontwerp niet op den voorgrond gestaan heeft, v Loedelijk^^^IZetT^Si

heid daarvan geiooiae, en «;ugv..«.6^ ■ — -

thans nog in opgesloten toestand voorkomende slappe klei een

ernstig ge°vaar voor bebouwing oplevert.

Botterdam, 17 November 1891. L- Eijmer,

Oiviel-Ingenieur.

AANTEEKENÏNGEN UIT TECHNISCHE TIJDSCHRIFTEN.

LE GÉNIE CIVIL, Augustus 1891. (Bewerkt door J. W. Th. van Oyen.) Kabelspoorweg te Le Havre.

Ter verbinding van de stad Le Havre met bet MM^gJ kustplaatsje Sanvic, dat wegens zijne schoon' «^t^nte^ dnik door de stedelingen wordt bezocht, werd ^oor den heei ^lque con cessie srevraaad en verkregen voor het maken van een kaoeispoorweg, wfarof een tarief van 10 centimes per persoon zou geheven worden S snoorwe" in Juli 1890 voltooid, is in hoofdzaak volgens het Deze spooiwec, m ju metalen viaduct door de Rue

systeem Abt aangelegd, gaat met een metaien Montivilliers rln Phamn de Foire en met een tunnel onder de Kue ae monxivuueit,, du Wamp ie 1 oire en me vertoont achtereenvolgens hel-

is horizontaal gemeten 360 M lang en vertoo n s

lmgen van 1B/iooi /ïoo e" Moo i'^r"""'" j

^n h°ePt3en van den weg, die overigens ^J^^fZwisselplaats aangebracht, waartoe aan de doorgaande lijn eentwij king van 0.35 M. en aan het zi spoor eene ^^TJ-1^^ geven is, zoodat de afstand der assen m den wissel 2.50M.bedraagt L dp waeens door dezen w ssel te kunnen doen gaan, zijn siecnts a°an dï wKeT/buitenste^ rails volgen ^%*gffi>£t de wielen aan de andere zijde der wagens plat zon en dus over tandstaaf en den kabel van den anderen wagen heen %m Eene eigenaardige inrichting is getroffen om bij den oveiBang van

sax Ar^r^ri feS;

ten drietal rollen gesteld, waar de kabel onder ligt, zoolang de wagen

niet tusschen de beide uiterste ronen p*""»" "% f c XIX no 15. Verdere details en teekeningen vindt men m «Le U U» A1A n

De haven van St. Petersburg.

Deze haven, door den juisten blik en ^.^ï'Xde'dedZ Groote in het leven geroepen, trok nog ^^^^

groot tesin gevormd dat door spoorbanen met de voornaamste sta-

tions is verbonden. ... t-

Het kanaal is te verdeelen in drie secties. d debezin-

De eerste 8 wersten-^^^ïffi

kingen der Newa gevormd en beschnjtt eene k vanJKroonstadt en

naar West. De tweede se^ie is gele^n m 8 bedijkten water-

we^diein^n ^Z^S^^ ^

weg, die in,ee,n./;u(j"L" wieren op diepte gehouden vaarwater, dat

SiTot de doorbakensaa-

gegeven wordt. oorspronkelijk 64 M. in de

p 85 M n de beide andere secties, terwijl de'diepte 6.70 M.

eerste en 85 M.. m ae dat zich nabij de uitmonding van

Innaai in de Groote Newa bevindt is rechthoekig en heeft zijden van ^ 577 SL Na voltooiing dezer werken is nog. eene verbree¬

dt van de eerste kanaalsectie tot stand gebracht, terwijl plannen tot uitbreiding der havenwerken overwogen worden

5

mogelijk maakt. Een nieuw stuk hierin gezet, wordt op gelijke wijze verhit en aan de oude einden vastgeweld. ^ ^ ^ ^ ^ ^

Verbetering van Portland-cement door soda.

De Oostenrijksche ingenieur Reinhofer heeft geconstateerd dat de toevoe<nn°- van eene zekere hoeveelheid soda, in water opgelost, Fortland-cemént tegen groote temperatuursveranderingen bestand maant. Een proefmortel, uit 1 liter cement, 1 liter kalk en 3 liter rivierzand samengesteld en vermengd met 3 liter water waarin 1 K.G. soda was opgelost, werd UK uur aan f"e koude die tot -31o daalde.bloot

eestelu en oaarna gëuuieiiuc a uien m ™u , .

deze proefneming bleek het proefstuk nog in volkomen goeden staat te ziin hetgeen slechts aan de tegenwoordigheid der soda kon toegeschreven worden. («Le G. C.» XIX n°. 16.)

Toestel voor het lossen en laden van rails.

De Fransche spoorwegmaatschappijen hebben er in den laatsten tijd niet alleen naar gestreefd het gewicht der rails op de hoofdwegen te vermeerderen, maar ook de lengte der staven te doen aangroeien, om minder lasschen te kunnen hebben. Langzamerhand is men alzoo gekomen tot rails van 37 a 40 K.G. gewicht per strekkenden Meter en 10 tot 11 M. lengte. Het opladen en lossen van wagens met deze staven wordt gaandeweg moeilijker en gevaarlijker, zoodat men er op bedacht geweest is toestellen te construeeren, die dezen arbeid meclia-

""sedert 1885 wordt door de Compagnie d'Orléans een toestel gebezigd, die door den heer Guyenet is uitgedacht.

Nabij elk der beide uiteinden van den wagen die bestemd is om de rails te vervoeren, is een stevige, ijzeren, liggende U aangebracht, waarvan het bovenste been voorzien is van twee rails. Over dit spoortje loopt een vierwielig wagentje waaraan de trommel hangt voor het opwinden van den kabel, die met een grijper aan den rail verbonden wordt Wanneer de rail aldus hoog genoeg opgetrokken is, kan de trommel in de breedte-richting van den wagen verplaatst worden en de rail op de plaats waar men hem verlangt worden neergelaten.

Op deze wijze zijn bij het volladen van een wagen zes arbeiders noodig : twee bij de toestellen, twee bij den railstapel om de grijpers te bevestigen en twee om de kabels over geleidingsrollen te leggen en de grijpers los te maken. Om evenveel werk te verrichten, had men vroeger tweemaal zooveel mannen noodig.

6 . («Le G. C». XIX n°. 18.)

Herstelling van rails.

Eene nieuwe toepassing van het electrisch soldeeren is bekend gemaakt doÖr den heer Elias Riess te Baltimore en heeft betrekking op to vlui herstellen van ijzerconstructies. De ontdekker paste zijn procédé met eoel "evolg °P ^rsleten rails toe. Door het onbruikbaar gtwoXn gedeelte0 wofdt e'en sterke stroom geleid, die aldaareenezeer hooge temperatuur teweeg brengt en wegsnijding van de kianke plek

Hellende hydraulische heftoestel voor kanalen.

De heer A. Mallet geeft in «Le G. C.» XIX n°. 18 eene zeer belangrijke vergelijkende opsomming der verschillende uitgevoerde en ontworpen heftoestellen en hellende vlakken, om daarna over te gaan tot eene meer uitvoerige beschrijving van een systeem, dat eene combinatie is van beide genoemde stelsels, en voorgesteld wordt door de ingenieurs Louis Gonin en Huc-Mazelet.

Ter vervanging van de 7 sluizen bij het verdeelpunt van het canai du Centre, wenschten deze ingenieurs eene inrichting aan te brengen bewoeen door waterdruk. De overbrenging dezer beweegkracht zou verkregen worden door volgens de lengte van het hellende vlak een gespleten ijzeren koker te leggen met eene buigzame klep gesloten en voorzien van een beweegbaren zuiger van eigenaardigen vorm, die oen waterdruk aan de rollende schutkolk zou mededeelen.

De afmetingen van deze schutkolk zijn voorgesteld op 45 M. lengte, 5 20 M. breedte en 2.50 M. hoogte. Het geheele gewicht van o9U ton zou verdeeld worden over 58 assen, hetgeen dus een belasting van

. , , r, , _ .. „„., n„ i,nr.+o vüHon van den bak

minder aan o ton per wmm geven iuu. ^e «.v»^. -j— -

zijn zoowel als de beide kanaaleinden voorzien van metalen valdeuren, terwijl twee krachtige reminrichtingen eiken bak — die over 4 rails'loopt — in zijn vaart kunnen stuiten.

Een belangrijke rol wordt bij deze inrichting vervuld door de accumulatoren die ten doel hebben: ...^ ,m

1°. in de buis de noodige drukking te geven voor den stijgenden

den arbeid op te zamelen verricht door den dalenden bak; en 3°. de snelheid van dezen bak te regelen.

"Voor het stijgen van een bak wordt een kraan geopend, die ve™and brengt tusschen den accumulator en den bewegingskoker. De "allast

blljtt geaurenue ucac ueweguig wjiimui en „v^., • .---

aansluiting te verkrijgen, eenigszins vergroot wanneer ae oaiv ziju hoogste punt bereikt heeft.

Om den bak weder te doen dalen, laat men uit den ballastbak van den accumulator een schijf water in het kanaal wegstroomen, totdat het evenwicht tusschen de beide zuigers verbroken is, de bak zich m beweoing stelt en den bewegingszuiger terugduwt, die op zijn beurt tegen" het water drukkende, den zuiger in den accumulator weder in zijn oorspronkelijken stand brengt.

De tijd benoodigd om de 18 M. verschil in waterhoogte die hier aanWP7ie ziin te overwinnen, wordt op 16 minuten geschat, terwijl er thans 4 a 5 uren gebruikt worden om door het zevental sluizen heen

teHetmplan is in 1883 door de ontwerpers aangeboden aan den minister van Openbare Werken, die de ingenieurs van het Canal du Centre met len onderzoek belastte. De hooge kosten (1,580,000 francs) hebben evenwel de uitvoering in den weg gestaan.