is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 4, 23-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE INGENIEUR.

35

Orgaan

76 Jaargang- VEREENIGING VAN BURGERLIJKE INGENIEURS

1892.-* 4.

/ 8.-

Priis per Jaargang

Franco per post.

Voor aeaenmiu

Voor het Buitenland '.net vooruitbetaling

Voor leden der Vereeniging van Burgerij Ingenieurs

worden bovenstaande prijzen met ƒ %- verminderd. Men abonneert zich voor een jaargang. Over het bedrag der abonnementen in Nederland

wordt halfjaarlijks door de Administratie beschikt. Afzonderlijke nummers 20 cents. - Bewijsnummers

10 cents

Verschijnt eiken Zaterdag.

Abonnementen, stukken en mededeelden boeken brochures, enz. te richten aan de Hedact.e. Barentsz straat No. 51, te 's-Gravenhage. Ad.ertentün uiterlijk Vrijdags 12 ure des voor■*a . intekenden aan de Administratie: Gebe. middags intezenden aan ae Paveij oensgracht

Belinfante, voorh.: a. d. Schinkel. j No. 19, te 's-Gravenhage.

's-Gravenhage, 23 januari.

Prijs der Aflverteatiën:

ƒ 0.25

Per regel

Groote letters naar plaatsruimte.

Abonnementen volgens afzonderlijke overeenkomst.

BU eene eerste plaatsing van annonces voor Aanbestedingen is de prijs per regel ƒ0.15; bij eene tweede en meerdere plaatsing van dezelfde annonce ƒ 0.10.

Bij abonnement op Advertentiën wordt het h\ad gratis

toegezonden.

INHOUD.

„ . t s„TrirE. II. Het Spoorweg-

Openbare Werken in Britsch-Indie, door ■ ,Hki _ Een nleuwe

wezen in Britsch-Indiê en dat op Java. ™ opgaaf van de belangrijkste

straatveegmachine {Oeill). — ^ en IJsberichten. — Binnen-

artikelen - Weerkundige Waarnemingen. - Kivier-

en Buuenlandsche Berichten. - Benoemingen, Verplaatsingen, enz.

ER3ATA. Op blz. 25, 1ste kolom, regel 12 v. o. staat, Coixan %ïr°26;iSteko.om, regel 24 v. b. staat: Peninsular - lees:

Peninsula. , . 7 b staat: Kopkins — lees:

Op blz. 28, 1ste kolom, regel 17 v. d. Hopkins. , . j. der waterstanden, als laagste

jz * sar/w* sis t-tsw. +«. * -

zijn : —

^ vei vuig >«« — / H. HET SPOORWEGWEZEN IN BRITSCH-INDIË EN DAT OP .1A. V A- ■

(Proeve eener vergelijking.)

,et eene groote" matevan ^ng^^J^en

«Sii'^het^geineen en die van zijne

MJi, Openbare Werken in het dijzoP . waartoe

Minder gerechtvaardig■ in dit laatste opricht

deze kennisnemingt dikwijl leidt^ watde

zoover bil Britscn-iuuic —

spoorwegen betreft is dit met.heX^evaK ig Het maken van iuiste. *e^„°^° wanneer men

veelal slechts onder bepaalde resei™ ken toestand op

dus absolute beweringen omtienonzen acn ^ ^ te

dit gebied in algemeenen z n u^P^1"^raan althans getoetst berusten op eene analyse ^ f ten of daai^ , te kunnen worden En .^.ann^ " Dan bliikt integendeel, dat, geraakt men tot andere

welke groote gebreken onze Ind sche spoorwe p ^^.^ aankleven, eene vergeving ^^^«verheffiug geelt, ons wel is waar volstrekt geen reaenw„ hti en klachten, doch nog veel rnimler a^n^ 9^ Men kan

alsof dit alles daar zooveel beter^zoude zij ^ zonder

toch de geestkracht van het E egne v q ^ ^

zich daarom «°S/^ nnfe L^n Sede nationale eigenschappen

er toe lemen i»v<=* °

te gering te schatten getbond voor de geestkracht

Vroeger reeds heb ik ^wonaei S » ndi„ ontwlkkeid.

door de Engelschen op dit gebied in Jaarboekje voor

^JïïJ^^S^en ïndië scW ikdienaan-

ïhandel en net v«=. , _ .. . nfMm m. nmm

flansen van het export, waaraan talrijke voedingslijnen het

noodde leven hielpen toevoeren (het gebied van den Ganges) ;

ilvs liinen die de centra der productie moesten verbinden met reken? waar herhaaldelijk hongersnood heerschte terwijl 'ïeefanSe spoorwegen moesten worden aangelegd m het belang

iT verdedi-ing (de Ujnen naar Quetta, bij de grenzen van AfghaltisJn ^ en daarentegen vooral in de centrale provinciën weder

kooi wegen om kolen te kunnen ontginnen de industr te Xorderen of het graan-export volgens Arnerikaansch systeem »te organiseeren. „:4„„uia„Q„. Umk-

»De te verwachten uitkomsten zijn mei <"^"'^-> ~- ,. JLtiik «wediB werd de waarde bewezen eener politiek, die ^ewïst Ö te rijn van de groote waarheid: dat de toestand Afliet aantal der verkeersmiddelen van een land, een zekeren >>e tttaf aan dehand -even, ter beoordeeling zoowel van zijne SCI Tste^kgfbied'als van zijne ontwikkeling in het

))algemeen^(l) vermeerdering van de binnenlandsche

"iLrt vei^indering van hongersnood, toename van het versWelvaait, veimmaer g B geregelde toename

S\Zrmtet£:L belteede kapitaal en in uitbreiding van

»A%^1^~^^ - de behoeften en

tTgen;oo4e\oestanden I°p lava en'SSlnM op dit gebied niet tot eene voor ons beschamende uitkomst behoef.jte; mg ^

i D°°b ^Dgh3,£i^rS? §eheel of grotendeels weten der;ntaren vooi^ eene heihaling°van fouten, waaraan wij ons te. v 1JWSJLn konden spiegelen. Daarbij is juist in de ge-

Siiedenis van ons spoorwegnet een.reden gelegen om met verI ,„mn de toekomst tegemoet te zien.

tr0C einde het bewifs voor de juistheid mijner meening te v l en leveren, wensch ik aan de «Losse Opmerkingen», die £et eerste gedee te dezer beschouwingen uitmaken, hier nog een ï„ ander toe te voegen, om dit met de reeds gevonden uitkome ' ;n pen 6-tal opmerkingen samen te vatten. ST»'. Dichtheid van het spoorwegnet, ten opzichte van oppervlakte

^VoorleS' mogen de verhoudingscijfers in deze opzichten op ,irh zelve niet als een afdoend criterium worden beschouwd Het waan van andere verkeersmiddelen, het karakter der bevolking bestaan van auuc r ne aard der productie, bezwa-

enn vL terrein of klimaat, politieke toestand en nog meer andere lieden rin oorzaak, dat de cijfers dezer betrekkelijke dichtheden „iet als uitsluitende factoren mogen worden beschouwd, waai

.... „ n„„ T„..\t„,acan Aar Fisenbahnen.

S eTh:tSverkeeeir vereenigd met of ook ^A H tt OM— UW «nfflMI «