is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 5, 30-01-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

lende lagen blijkt weer ten duidehjkste, dat jjj^^Jfg ° = eener goedkoope balklaa^ooral he, o^te "chl^ J? sned

onderste laag balken, ot 200 de der kolommen. Daaruit heid den voordeehgsten aff nJorenve3^fng van den afstand «. der blijkt verder, d^ men .d~' ^ikte van den vloer in den regel zolderbalken en dus ook den^£haieil> en dat men daarom slechts weinig voordeel za 1 *un"^Jeglecnt's van locale omstanpractischer handelt om dezen «fij^^ en M de grootte 6. digheden, van den aard der vioeiuun war der belasting te laten afhangen. enkelvoudige balklaag zin£

1 coe

zou het in sommige gevallen eenig ^^jKï , om na te gaan bij welken afstand a< de som vloer plus balklaag een fimmr^I°S'rekkin-en blijft nu nog

gebruikelijke balken en kolommen aan te geven.

4 Waarden van de coëfficiënten « voor de binten wa

t 2fe*. Noemt men men 6 de breedte en ft de (d<

hoogte, zoo is o= TT=^-V.*;W /j - ^T » dus «=0.8255,0)^^) 1/8

: = °oS)x,(iy/8 S

& = 5/7 ft « - 0.738 I _ ,

* JasW Voor de Duitsche normah, profielen van 0,929 voor het kleinste nummer tot 1.14» 8 k

zoodat men gemiddeld stellen kan: ^ 5

« = 0.235 p (|) /3 \

c. Zorèsijzer (D. N. P.). Hier is gemiddeld c = 0.581 en d

/2 Vh ï « • = 0.359 j> (c

i Geconstrueerde ijzeren Ugger, Hier is o nog al veran^k I met de verhoudingen tusschen breedte en aiK ; en de hoogte en dikte der middennb. Vooi ft . , , spanwijdte kan men ongeveer stellen c = 0.85 ^/p als de « breedte der randen voorstelt.

Hiermede wordt: .= 0.2786 P (f) 3 (V) 3 of zoo men I

bovendien b.v.> - >/4 * —kt: « = 0.1755 * .0")/' Waarden van de coëfficiënten « voor de kolommen

I C Voor houten standvinken met vierkante doorsnede is

~^ie gevallen P^ -^^^1 menX^

evenredig aan de spanwndte % geatoW wo kkelijk dat depnjs

fjW Lkïaa-g- e^mi— wordt als

. p _a + si- C-J^V'^ = 4-755 (f'° "|3)1'M-

en mim. P, — (i t °J ° V.3 « /

^ tosfen «n* fn «*«««*, * 3

maal zooveel kosten als dev™°*'- ... de kosten van den vloer

Wil men ook bij met enkelvoudgej™|™ z00 gaan dezeZ/de

bij de bepaling van hetl minimum n^^f6^ zafb.v. de p'rijs verhoudingen door, welke boven moerbinten en

eener balklaag met vloer, bestaanoe, uj ^ ^ ^

kolommen een minimum * zich verhouden als

van de vloerbalken, de ™0^f™™£0"t geval de vloercon5 : 15 : 12 : 32 enz. Zooals ge egd >s zalm _gdaar dekostenvan structie echter m den regel te licht- , , constructie bedra-

f^t^ft 2ïpS.fi juiste waarde van toch slechts gering zijn.

c = ƒ • f12 ='V« 7i*: /j4 = Vu;voor die met rmde door'

, ' l; n fi . n2 r4 = Stelt men verder den zekersnede : c = ■ XU n r • 4 n

heidscoëfficiënt z = 6, zoo verkrijgt men: ■

voor vierkante doorsneden « = 2.70 j ^ / 2 \ , ronde » « = 2-76 ' \E/

h Gietmer. Is r de gemiddelde straal der doorsnede en « de b. Gievi^ei- j, 0f met verwaarloo-

wanddikte, zoo «J-irJf + /♦ ^ ^» d =

zing van den kiemen term V* d2> J = n d r en aus i _ « j ; ( 2 ii f 5)2 = —- Xf" Stelt men den zekerheids-

coëfficiënt * hier = 10, zoo wordt: « = 3.568 p ^|X-) ;

Neemt men bovendien gemiddeld 8 = Va zoo is:

a = 2.060 p 0^ '2.

c Quadrantijzer (D. N. P.). Voor de profielen met dunnen wand is gemiddeld c = 0.0434, en voor die met dikken wand Tdoor a! aangeduid) c = 0.0304. Stelt men hier z =- 5, zoo krijgt men respectievelijk ^

«= 3.417 j, ^ en «= 4.082 Jp(|)''-

Ook voor andere vormen kan men — door het aannemen van passende verhoudingen tusschen de afmetingen der doorsnede, gemakkelijk gemiddelde waarden van den coëfficiënt a opstellen.

r Fen enkel voorbeeld moge het gebruik der formules nader

' toelichten. Zij gevraagd om de kosten na te gaan van eene ' SlaaTvoor een pakhuis van 60 M. lengte 15 M. diepte en 5 M hoogte, en bestaande uit houten vloerbalken op getrokken Lerent moerbinten, ondersteund door gietijzeren kolommen^ Zij f „ =^=1 ton per M2 (in werkelijkheid is g^^^fe Lhtt ïerschil is ^balklagen mental met

titlZst ttêoT^ herder het balk^er V 0.18 per KG. T 7800 V 018 = ƒ1404 per M3 kosten en h = 7000 ton PaJÏ tKti zooi i« «2 = 0.902. Stelt men den prijs van het

(6) en/7i^617\^«53 = 2.839M.,miW.P = ƒl0.65perM2.

Men overtuigt zich gemakkeli k, dat men vrij ver van de 611 aldï gevondeTwaarden'a, en «3 kan afwijken, zonder dat de

"3 = t 4 4v p - 2 94 + 3.07 + 4.87 = ƒ10.88 per M2., reten nog%lechts weinig verschilt van het absolute minimum, hetgeen ™ë constructie kan bereikt worden,

is da* f ff TI de kosten van de halve kolommen en de halve ^ïint nTn de uiteZen, die boven stilzwijgend in rekening eer ïön niet in aanmerking te nemen, zoo worden de

* SS natuurlij geringer, en wel vindt men voor den theore,n]S tischen prijs in het eerste geval:

p,=A5+ 12^+ 32^3)54 = ƒ039

• bet tweede geval P = 2.94 + »/u X 3-07 + 3i4 X4"87 = en;qA0 ahoo na|enoeg hetzelfde als het theoretische minimum. = {fmnscM men derhalve de afstanden, welke de theone aanaJ! in de practijk niet le volgen, zoo geeft toch de berekening m 3 lanZiPeen eenvoudig middel aan de hand om te beoordeelen , TZe ontworpen constructie al of niet economisch is Wijken ' £t f Z Jn van het ontwerp aanzienlijk af van het berekende prg tjS, Zo late men dl afstanden a2 en «3 dichter naderen n en tot de berekende afstanden.

ï°aïs 6 Zijn de coëfficiënten « voor de verschillende lagen vanJiet rcon- ^ikpnfferaamte niet bekend, zoo bestaat er nog een ander V" mtdelgomaS omtrent de gunstigste f tanden te orienteerem 'tv; Hiertoe berekent men de kosten van de verschillende deetón der constructie, die ontworpen is met afstanden a, die beschouwd