is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 12, 19-03-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

Volgens «de Amsterdammer» zoude er aanleiding bestaan om geloof te hechten aan het gerucht, dat de referendaris der afdeeling kunsten en wetenschappen bij het Dep. van Binnenlandsche Zaken, Jhr. Victor de Stuers, voornemens zou wezen zijn ontslag te nemen. De onlangs bij de afdeeling benoemde ingenieur J. A. Roijer zou dan met de leiding worden belast, die daardoor een meer uitsluitend technisch karakter zou krijgen.

De Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij heeft besloten te liquideeren en de aandeelhouders hebben de liquidatierekening, waaruit blijkt dat slechts f 5360 ter verdeeling overblijft, zijnde f 6.70 per aandeel van f 250, goedgekeurd. De Maatschappij is opgericht in 1882 en heeft vergeefsche pogingen aangewend om te Amsterdam eene concessie van gemeentewege te verkrijgen.

De installaties om het café «Krasnapolsky» van electrisch licht te voorzien en van daar uit ook de omgeving te bedienen leverden ongunstige uitkomsten op. De installatie achter het café bleek — door de «Société électrique Edison» te Parijs — zóó slecht gemaakt te zijn, dat bijna geheele vernieuwing van den aanleg en de geleidingen noodzakelijk werd, die toen aan de firma Möhring & Co. te Frankfort werd opgedragen.

Deze omstandigheden hebben aan de Maatschappij belangrijke sommen gekost. Gelukkig verklaarde zich de maatschappij «Krasnapolsky» na veel onderhandelingen bereid, de installatie, die meer dan het dubbele had gekost, in haar geheel voor een bedrag van f 55,000 over te nemen.

Hetzelfde slechte resultaat als met het café «Krasnapolsky» hadden de pogingen te Rotterdam, waar ook werd gewerkt onder de leiding van ingenieurs uit Parijs. Ook daar was de aanleg geheel onvoldoende en leverde — om een voorbeeld te noemen — de aanleg voor de verlichting van de Passage en omgeving een verlies op van f 65,000. Ook de andere geleverde installaties zijn, wat het financieele resultaat betreft, bij slot van rekening verre van gunstig geweest.

Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is een schrijven verzonden aan de Gedep. Staten der provinciën over de invoering van de eenheid van tijd op 1 Mei a. s. De Minister van Waterstaat, H. en N. heeft de spoorwegondernemingen gemachtigd, daartoe over te gaan. Voorts zal 'eene wijziging van de reglementen van den dienst op de gewone en op de locaalspoorwegen worden bevorderd in dien zin, dat, waar sprake is van den Amsterdamschen tijd, daarvoor de middelbare tijd van Greenwich in de plaats zal worden gesteld. Bij den post- en telegraafdienst zal de maatregel mede worden ingevoerd. Het komt den Minister van Binnenlandsche Zaken voor, dat ter vermijding van stoornissen in het burgerlijk leven, de gemeenteklokken in overeenstemming dienen te zijn met de op de spoorwegen en bij het posten telegraafverkeer aangenomen tijdsbepaling. De Minister heeft daarom aan de Gedeputeerde Staten in overweging gegeven: 1°. om de gemeentebesturen van de plaatsen, waar telegraafkantoren gevestigd zijn, te verzoeken om de gemeenteklokken naar de aan het telegraafkantoor verstrekte opgaaf van den nieuwen tijd te regelen ; 2°. hunne tusschenkomst te verleenen, dat de gemeentebesturen van plaatsen, waar geen telegraafkantoor is gevestigd, in tijds mededeeling ontvangen van den nieuwen Amsterdamschen tijd (geregeld naar dien van Greenwich), opdat zooveel mogelijk op 1 Mei ook die gemeenteklokken den nieuwen tijd aangeven.

In eene voordracht op 16 Maart jl. door den heer R. A. Eekhout te Amsterdam voor de Amsterdamsche afdeeling der Ned.-Indische Maatschappij van Landbouw en Nijverheid gehouden, over hetgeen in Indië ten bate der ontwikkeling onzer Koloniën reeds is verricht en nog te verrichten valt, werd door den spreker medegedeeld, dat van April tot Nov. 1893 eene onderzoekingstocht door Borneo zal worden ondernomen. De tocht zal gaan dwars door Borneo, van Pontianak over Mocara Teweh naar Samarinda, en meer bekendheid doen verkrijgen met de streek, waardoor de Trans-Borneo-spoorweg is ontworpen.

Het bestuur van het Ned. Aardrijkskundig Genootschap heeft zich bereid verklaard, om zonder eenige bemoeiing met de inrichting of met de kosten daaraan verbonden, de wetenschappelijke leiding der reis op zich te nemen. De reis zal o.a. worden meégemaakt door prof. De Groot te Leiden, Ober-Lieutenant Gtjttenbrünner van het Mil. Geographisch Instituut te Weenen, en door den spreker. Het geheele reisgezelschap zal bestaan uit 10 a 15 Europeanen en 150 inlanders.

Te Berlijn overleed op 23 Februari jl. de gepensionneerde Geheim Oberbaurath Eduard Wiebe, in den ouderdom van 87 jaren. Wiebe werd op 12 Oct. 1804 te Stallen bij Marienburg geboren, en studeerde aan de Berlijnsche Bouw-Akademie, Bij den eersten spoorwegbouw in Pruisen werd Wiebe, na een studiereis in Engeland, Frankrijk en België, belast met den bouw van den spoorweg van Düsseldorf naar Elberfeld (1838—1842); later was hij de ontwerper en bouwer van de Pruisische Ostbahn (Berlijn—Eydtkuhnen) met hare groote bruggen over de Weichsel; van de Kon. Spoorwegdirectie te Bromberg was hij voorzitter van 1853 tot 1859. Zeer bekend werd hij daarna door zijn plan tot reiniging en afwatering van Berlijn, en door het ontwerpen en uitvoeren van de rioleering van Danzig. Ook te Frankfurt a/M., te Breslau, Königsberg, Bazel, Triëst, enz. werd zijn raad ingeroepen bij bet vraagstuk der rioleering.

In 1875 trad Wiebe, na een meer dan 40-jarigen diensttijd, uit het openbaar leven terug.

Vóór den len Mei a.s. zal de Belgische Regeering een arbeidsraad in het leven roepen. Deze raad zal bestaan uit 48 leden, die alles zullen onderzoeken wat in het belang kan zijn van den werkmansstand. Zij zullen in de eerste plaats een onderzoek doen naar de wijze waarop de wet op den arbeid van vrouwen en kinderen wordt nageleefd.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 17 Maart is aan den heer J. J. A. Stutzer, met ingang van 1 Juli 1892, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als commies bij het Departement van Waterstaat, H. en N.

Bij Kon. besluit is aan den kolonel der genie van het Nederlandsch-Indische leger L. J. Resner, vergunning verleend tot het aannemen van het ordeteeken van ridder van de tweede klasse met de ster der orde van St. Stanislaus; en aan den chef der exploitatie van de Oosterlijnen der Staatsspoorwegen op Java I. Sluiter, tot het aannemen van het ordeteeken van ridder van de tweede klasse der orde van St. Anna, aan hen door den Keizer van Rusland geschonken.

Tot ingenieur bij den dienst van Weg en Werken der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is met ingang van 1 April a.s. benoemd de heer G. J. F. van Vrijberghe de Coningh, thans adj.-ingenieur le kl. bij dien dienst.

Tot inspecteur, eerstaanwezend ambtenaar bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Rotterdam, is benoemd de heer J. J. van Beuningen, thans adjunct-inspecteur.

Tot adjunct-inspecteur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan het Centraalbureau te Utrecht is benoemd de heer J. L. Huisinga, thans aspirant-adj.-inspecteur.

De heer E. O. Kerkhoven te Hoogeveen, is benoemd tot directeur der tramweg-maatschappij Groningen—Zuidlaren.

Tot opzichter bij den dienst van den Provincialen Waterstaat in Limburg is door Gedeputeerde Staten benoemd de heer Wishaupt, thans werkzaam bij de verlegging van den Maasmond, en tot opzichter in algemeenen dienst de heer J. Tscharner, thans provinciaal opzichter te Maastricht.

De gemeenteraad van Deventer heeft benoemd tot leeraar in het bouwkundig teekenen aan de Burgeravondschool, den heer J. D. Gantvoort, architect aldaar.

De hoofdopzichters der fortificatiën J. H. Meusken te Venlo en L. W. Oudraad te Kampen, zullen den 30en April a.s. van standplaats verwisselen.

OPEN BETREKKINGEN.

Opzichter-teekenaar te Rotterdam voor ongeveer 6 maanden op nader te bepalen conditiën. Brieven onder letter R aan de boekh. Wenk & Birkhoff, Noordblaak, Rotterdam.

Machinist-leerling der 2e kl. bij de Zeemacht. 20 plaatsen. Vergelijkend examen in Mei a.s. te Hellevoetsluis, alleen voor hen, die geboren zijn in de jaren 1874, 1875, 1876 of 1877. De adressen om toelating die niet gezegeld behoeven te zijn, moeten door den vader, de moedervoogdes of den voogd aan het Departement van Marine worden ingediend vóór den 15en April 1892. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aankondigingen in de Ned. Staatscourant.

Teekenaar voor revisie-teekeningen van kunstwerken (ijzer en steen), voor den tijd van zes maanden. Adres, uitsluitend per brief, vóór den 20sten Maart, bureel van den Maasmond, te 's-Hertogenbosch. De voorkeur genieten opzichters en teekenaars, voorzien geweest van eene Rijks-aanstelling bij den aanleg van Staatsspoorwegen, kanaal Amsterdam—Merwede of bij het rivierbeheer. Alleen brieven, welke een uitvoerigen staat van diénst bevatten en vermelden, welke maandelijksche bezoldiging gevraagd wordt, komen in aanmerking.

Bij dit nummer behooren twee BIJBLADEN bevattende Weerkundige en Waterwaarnemingen, Lijst van Fabrikanten, Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Advertentièn.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.. A.. D. SCHINKEL.