is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 14, 02-04-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

Door den raad der gemeente Koog aan de Zaan is aan de naamlooze vennootschap Concessie-maatschappij, te Amsterdam, vergunning verleend tot het aanleggen en exploiteeren van eene paardentram van Zaandam naar Wormerveer. Tevens werd aan genoemde vennootschap eene subsidie van f 20,000 toegekend.

Sedert 16 Nov. is eene nationale tentoonstelling te Palermo (Sicilië) geopend. De tentoonstelling beslaat eene oppervlakte van 120,000 □ M., waarvan de helft overdekt is. De afdeelingen der Italiaansche beeldende kunsten, van glaswerk en geweven stoffen (bepaaldelijk zijde), alsook de inzendingen betreffende landbouw, zuivelbereiding, wijnbouw, ooftbouw en mijnwezen zijn belangrijk. De afdeeling voor electriciteit is internationaal.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal tevens in het midden van April a.s. een technisch congres gehouden worden.

De gemeenteraad van Arnhem heeft besloten, dat de werklieden, die zullen aangesteld worden bij den bouw van de uitbreiding der gasfabriek ten hoogste 10 a ÏOJ^ uur zullen mogen arbeiden, terwijl de schafttijden te zamen 2 a 2% uur zullen moeten duren.

Burg. en Weths. van 's-Gravenhage hebben den Raad een ontwerpbesluit voorgelegd, waarbij 51 woningen in de poort «Vredehof» te Scheveningen en 15 woningen in de Heemraadstraat aldaar ongeschikt worden verklaard tot verdere bewoning, als nadeelig voor de openbare gezondheid, met verbod aan de eigenaars (of beheerders) om die woningen te bewonen, te verhuren of ter bewoning aan anderen af te staan.

Ter gemoetkoming aan het groote verkeer tusschen de Veerhaven en den mond van de Rijnhaven te Rotterdam, dat bij de ontwikkeling van de groote werken aldaar nog aanzienlijker zal worden, is bij het gemeentebestuur een plan in overweging, om het bestaande veer van kleine stoombooten te vervangen door een met groote, zoogenaamde ferry booten. Met zulke groote booten zouden tegelijkertijd een tiental sleeperswagens en eenige honderden passagiers kunnen worden overgezet. Dergelijke booten bestaan in Engeland en Amerika. Met het oog daarop is de verpachting van het Katendrechtsche veer voor slechts twee jaren uitgeschreven.

Van het maken van een tweede overbrugging van de Maas nabij den mond van de bijna voltooid zijnde Rijnhaven, waarvan in »De Tijd» gewag wordt gemaakt, is geen sprake.

De Kamer van Koophandel te Middelburg heeft besloten het adres van de Kamer te Haarlem aan de Regeering, in zake Staatsexploitatie van het telephonisch, zoowel communaal als intercommunaal verkeer,

te steunen.

De Raad van Ooststellingwerf heeft met algemeene stemmen besloten 3 aandeelen a f 100 te nemen in de som van f 6000, die het comité van den locaalspoorweg Meppel—Buitenpost voor het doen opmaken van het plan noodig heeft.

De concessie der gasfabriek te Monnikendam eindigt op 1 Juni e. k. De burgemeester dier gemeente roept gegadigden voor de levering van gas op, zich bij hem aan te melden vóór 1 Mei a. s.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 25 Maart is aan jhr. I. H. A. Röell, onder dankbetuiging voor de gedurende meer dan vijftig jaren bewezen diensten, op verzoek, met ingang van 1 Juli 1892, eervol ontslag verleend als hoofdcommies bij het Departement van "Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Bij Kon. besluit van 25 Maart zijn benoemd bij het Departement van Waterstaat, H. en N., tot adjunct -commies J. W. Witsen Elias, thans eerste klerk, mr. W. A. baron van Ittersum en F. H. de Monté verLoren.

Bij Kon. besluit van 28 Maart jl. is aan J. P. Hofstede, hoofddirecteur der posterijen te 's-Gravenhage, vergunning verleend tot het aannemen der versierselen van commandeur met de ster der orde van Frans Joseph, hem door Z. M. den Keizer van Oostenrijk geschonken.

Bij Kon. besluit van 30 Maart jl. is in zijnen rang teruggeplaatst bij het wapen der genie, en wel bij den staf van dat wapen, de majoor R. J. van Moock, van den generalen staf.

De le luitenant der genie van het Oost-Indisch leger J. D Berkhout, die voor den tijd van een jaar is gedetacheerd bij het leger hier te lande, wordt ingedeeld bij het korps genietroepen te Utrecht.

De 2e luitenant der genie van het Oost-Indisch leger C. F. H. Tuckermann, gedetacheerd bij de hoogere krijgsschool te 's-Gravenhage, is bevorderd tot le luitenant.

In de te Veendam gehouden vergadering der Eerste Groninger Tramwaymaatschappij werden gekozen tot directeuren de heeren R. Schuringa en H. Onnes, te Wildervank en J. v. d. Ploeg te Veendam.

In Nëd.-Indië.

Bij den Waterstaat en 'sLands B. O. W.

Ontslagen: op verzoek eervol, wegens ziekte, de opzichter le kl. B. A. Hildebrand; wegens tijdelijke intrekking hunner betrekking in verband met de oprichting, bij wijze van proef van de irrigatieafdeeling Brantas en Serang, eervol uit hunne betrekking, de hoofdopzichter over de sluis-, kunst- en waterwerken in de residentie Soerabaja J. Steendam, de opzichter over de waterwerken te Glapan (Samarang) J. C. Kreecke en de adsistent-opzichter voor de sluis-, kunst en waterwerken in de residentie Soerabaja H. F. Th. Boesch.

Benoemd: tot ingenieur 2e kl., de ingenieur 3e kl. B. M. Blijdenstein ; tot ingenieur 3e kl., de adspirant-ingenieurs F. C. Nauta en J. C. Voorduin; tot adspirant-ingenieur J. F. Quant, daartoe gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal en E. Ch. Lantzius, thans ter beschikking van den directeur der Burgerlijke Openbare Werken; tot opzichter le kl.. de opzichters 2e kl. J. G. Westenberg en B. A. Huijsers : tot opzichter 2e kl. de opzichters 3e kl. F. J. S. Micola von Fürstenrecht, J. J. van der Rest, W. H. Berkhemer Jr., D. D. Thedens en V. E. Roemers; tot opzichters 3e kl. H. M. Toxopeus, H. van der Sande, H. Ludeling, C. Schermers, A,. du Bois, S. J. Fisscher, allen thans ter beschikking van den directeur van Openbare Werken ; de tijdelijke onderopzichter le kl. bij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java J. H. Knoop Jr. ; de tijdelijke opzichter bij den Waterstaat J. D. Th. Brunet de Rochebrune, de tijdelijke opzichter 3e kl. bij de Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust C. van Zeventer, de tijdelijke baas van de wagenmakerij bij de Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust M. K. Lindhout, de tijdelijke opzichter 3e kl. bij de Staatsspoorwegen op Java A. L. F. J. van den Dungen Gronovius, J. A. C. Groenemeijer, particulier.

Belast: met de waarneming der betrekking van opzichter der le kl. J. Steendam, van opzichter der 2e kl. J. O Kreecke en van opzichter der 3e kl. H. F. Th. Boesch.

Bij de Genie.

Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den kapitein der genie A. Schadee.

Bevorderd: tot kapitein, de le luitenant L. G. Krol van der Hoek; tot le luitenant, de 2e luitenant W. A. C. Gout.

Geplaatst: bij den gewestelijken en plaatselijken geniedienst in de 2e militaire afdeeling op Java te Samarang, de 2e luitenant C. J. Schleijer, onlangs uit Nederland aangekomen, als zijnde bestemd voor den dienst daar te lande.

ADVERTENTIÈN.

ZUIDERZEE-VEREEttlGING.

ALGEMEENE VERGADERING VAN LEDEN

op

VRIJDAG den 22sten APRIL 1892, des namiddags ten y, 3 ure,

in een der lokalen van het Hotel «Krasnapolsky» te Amsterdam. Punten van Behandeling: Art. 20 der Statuten. — Vacatures in het Bestuur. — Bespreking van hetgeen verder door de Vereeniging zal kunnen worden gedaan. (11190)

iWk'" Bij dit nummer behooren twee BIJBLADEN bevattende Weerkundige en Waterwaarnemingen, Lijst van Fabrikanten, Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Advertentièn.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.. A.. D. SCHINKEL.