is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 26, 25-06-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

275

lids en mr. H. W. Tijdeman, welke commissie in de zitting van den 13en Mei van dat jaar een verslag daarvan heeft uitgebracht.

De conclusie, waartoe zij gekomen was, luidt, dat de brug (ot de houten weg) noch door de Romeinen, noch door de Munsterschen, noch door militairen, welke ook, gelegd kan zijn, maar dat zij alle kenteekenen draagt van door landlieden of boeren gemaakt te zijn. De vraag wanneer en waarom die weg aldaar gemaakt zou zijn kan de commissie wegens de duisterheid van de geschiedenis der Middeleeuwen niet met zekerheid beantwoorden, maar zij verwijst naar eene gissing van mr H. A. Spandaw, die haar geenszins onwaarschijnlijk voorkomt. Vorens deze gissing zou dan de brug gemaakt zijn voor ongeveer 5'/4 eeuw in verband met de stichting van het klooster te Ter Apel op den uitersten hoek van Westerwolde, in het jaar 1465, en moest zij dienen om den vromen Drenthenaren de gelegenheid te geven op hooge feestdagen en bij groote processiën dit heiligdom te bezoeken. Aan dit gevoelen sluit zich geheel aan de heer A. IJpEU, die bovendien uit twee charters aantoont dat de brug in 1492 nog kennelijk en zichtbaar was.

Wat hare samenstelling betreft, deze is als volgt: Eerst schijnt men drie rijen leggers of zomers, meest van berken-, maar ook wel van dennen- en elzenhout, ter dikte van 4 a 5 duimen midde lijn op het , , l.iv„' t>:: : ™ Aib** ,,ln* mpn er ook wel twee

veen seiega te i.eouen. ui «cnugoio unvm — --

voor éénr Nu en dan vindt men ook slechts twee zulke rijen leggers. Hierop heeft men losse dennen planken van ongeveer 9X tot tnma 41 y wet leno-te en 3 duimen dikte gelegd. In de 5e of 6e plank vindt men op het einde een gat gekapt waar eiken en dennen pennen ter lengte van ongeveer 2 voeten werden doorgestoken, die met in de zomers maar buiten om deze in het veen werden geslagen.

Op andere plaatsen bestaat het dek in plaats van uit planken, uit half doorgekloofde en soms uit geheele stammen van dennen-, eiken- en berkenhout: in het eerste geval met de platte kant naar kneden

Ook ziet men hier en daar, dat de zomers boven over de dwarshouten, die tot pad verstrekten, heen liggen, wanneer aan weerskanten van deze zomers pennen in het veen geslagen werden, waardoor ae zomers en de daaronder liggende houten weg vast lagen.

En eindelijk vindt men op sommige plaatsen, onder den weg ae overblijfselen van een ander houtwerk, nog iets dieper in het veen gezonken, waarschijnlijk op plaatsen waar de weg hersteld is geworden.

AANTEEKENINGEN UIT TECHNISCHE TIJDSCHRIFTEN.

ENGINEERING, Januari 1892.

(Bewerkt door H. Reinhold). De geschiedenis van den bruggenbouw.

De nieuwe jaargang wordt begonnen met een verhandeling over de geschiedenis van den bruggenbouw, die zich daarnain ond«^^™« Sver de nummers van 8, 15, 22, 29 Jan 5, 12, 19 en 26 Fetaendus veel te uitgebreid is om hier te volgen. De volgende typen vanlbru gen worden er van af de vroegste tijden tot den huidigen dag m b™«ld • 1°. hangbruggen, 2°. schipbruggen, 3°. boogbruggen, 4 . 1balk-™ "oger-

bruggen en eindelijk enkele Druggen oie mei, mei -dezer typen te rangschikken zijn. De beschrijvingen der aangehaalde voorbeelden zijn wel is waar uiterst oppervlakkig, maar voor het^erkrijgen van een overzicht over de ontwikkeling van den bruggenbouw is het stuk het lezen wel waard.

De Capitaine petroleum motor.

Een beschrijving van den Capitaine-motor gedreven door petroleum welke motor ook in de advertenties van dit Weekblad voorkomt, wordt gegeven in het nummer van 1 Jan van «Engineering»). « verticale machine met de krukas beneden en daarboven den cy'T^' werkende naar het bekende principe van den cyclus vati Uttomachine, n.1. een nederwaartsche slag om den cylinder te vullen een opwaartsche om de vulling saam te persen, een ne«gM»»^ h'et saamgeperste en aangestoken mengsel van lucht en P°"^^mp den arbefd op de krukas uitoefent en eindelijk weer een op^aaitscbe slag waarbij de verbrandingsproducten weggeblazeniworden Bibijna alle tot nog' toe gemaakte machines worden de schuiverkappen die om de andere omwenteling van de hoofdas dezelfde ^^°™0^ vervullen, bewogen door een nevenas, welke door ^Müvm^^n de helft van het aantal omwentelingen van de hoofdas_ maakt hier ontvangt alles zijn beweging van éér,.excentriek op.de °° Door middel van een eigenaardig orgaan daf. n*e^S™°ngte«n^ schrijven is, heeft dit excentriek beurtelings elke twee >~te^

w^weïï^^

« ^^^^^^^ uitgeblazen worden, geeft de voed ngspomp een « , \

leum in den zoogenaamden verdamper, waar zij door de hooge temjtMiin in ucn . volgenden nederwaart-

peratuur in damp overgaat ra 0Ppgaven van den fabrikant

schen slag m den cylinder te ti eden. voigei« «j* is bet brandstofverbruik aan petroleum of gas als volgt.

Petroleum. . . 1 pint = 0.57 .ter. 0.48 1 0.4 ]

Gas 26 kub.vt. = 0.74M3. O.orf M°. Ut) M«.

Deze machine is ook voor scheepsgebru.k geschikt; daar zi] echter slechts naar één kant werkt, is er in dat geval een overbrenging bij noodig om de beweging desverlangd om te draaien.

De inrichting voor levering van samengeperste lucht te Birmingham.

Dat de Popp-installatie voor levering van saamgeperste lucht in Parijs zoo bijzonder voordeelig werkt, blijkt geen maatstaf te zijn waarnaar men al dergelijke inrichtingen kan beoordeelen.

Eenige jaren geleden gaf «Engineering» een tamelijk uitvoerige beschrijving van een dergelijken op groote schaal uitgevoerden aanleg te Birmingham, waarvan men zich zeer veel succes voorstelde. Het blijkt nu echter tegengevallen te zijn, zoodat de Birmingham Compressed Air Power Company in Januari 1.1. werd opgeheven.

De veel gunstiger bepalingen op het gebruik van stoomtoestellen in Eno-eland dan in Frankrijk, de groote aanlegkosten en het groote verlies van lucht door lekkage worden als redenen van dezen ongeluk kigen afloop opgegeven. («Engineering» 1 Jan.)

Eene toepassing van olie tot vermindering van de wrijving tusschen een scheepswand en het water.

Afraande op de kalmeerende werking van olie op den golfslag, welke schijnt toegeschreven te worden aan de sterke cohesie van de oliedeeltjes doet Generaal Hutchinson in een ingezonden stuk in Engineering ,L' 4 Januari den voorslag de schepen met een laagje olie over den : „nr.An™A^ A„ ,,„.;;,„-r,n- +.,t,o^V,on H p schpprishnid

romp te VOOI/.ieu ch /.uumjcuuc »*iijviii£ ~~ « ~j

en het water belangrijk te verminderen. In alle gevalle zou het nemen van proeven hieromtrent aanbeveling verdienen. De eenvoudigste wijze om de laag olie tegen den scheepswand te brengen zou bestaan in 't gebruik °van een buis met vele kleine openingen, welke langs, den voorsteven naar omlaag reikt, en die op het dek met het olievat in verband staat. Zoo het dan nog mogelijk ware met de olie een of andere stofte vermengen, die den groei van planten en schelpen verhoedde,

'zou het voordeel belangrijk zijn.

De cyclometer.

Fen zeer gelijkmatige gang van stoommachines of andere motoren is altijd 'een wenschelijke zaak geweest, maar na de invoering van het electrisch licht is het meer dan ooit een vereischte geworden, erootere afwisselingen in de snelheid dan 1 °/0 meer of 1 /0 mindei,

,o -j- j a„„i „„„ »n nmwentelincr. te vermnden. Deze afwis¬

selingen van de normale snelheid zijn bij sommige electnsche lampen vooAet oog reeds merkbaar. Om hierover controle uit te oefenen bij de aanschaffing van stoommachines of andere motoren is door de iirma Manlove Alliot & Co. een toestel geconstrueerd onder den naarn van «Cyclometer", voor en waarschijnlijk naar een plan van professor Dwelshauvers Dery te Luik.

De toestel bestaat uit een cylinder waarom een zwart gewalmd «•mier °-esla°-en is en welke door de machines gedraaid wordt. Naast den cvtinder is een stemvork op een slede geplaatst en terwijl de trommel draait verplaatst zich de stemvork langzamerhand van het eene eind van den cylinder naar het andere. Een stift van een der tongen van de stemvork raakt het papier aan en beschrijft daarop wanneer de stemvork in rust is, een schroeflijn. Wordt de stemvork in trilling gebracht door een electrischen magneet, en aldus met eenparige snelheid in trilling gehouden, zoo wordt op het papier een shngerhjn beschreven Uit den vorm dezer slingeringen is nu met zekerheid at te leiden of de snelheid der machine gedurende elk vierde deel van een omwenteling constant geweest is en zoo niet, hoe groot de afwijking was Bij sommige typen van gasmachines is duidelijk te zien hoe de snelheid gedurende 2'omwentelingen afwisselt. «Engineering» 1 Januari.

Benoodigde drukking om heet staal te kneeden

On een lezino- over hvdraulisch smeedwerk verklaarde Dr. bellers Colemann onlangs dat een drukking van 3,000 tot 4,000 (fi pr. v.erk eng. duim (200 a. .270 atm.) voldoende .s om heet sta, te kneeden

wanneer het zien zi ueimg» n.<»u """>~": ■— — — ., „ °

^noemde drukking nog niet de hoeken van een vorm vult. Daartoe S een drükk nf vereischt van 15,000 ffi pr. vierk. duim (1000 atni.) ^ wanneer de vorm scherpe hoeken heeft van 20,000 f» pr vierk duim (1350 atm ). Op deze drukking behoort men te rekenen bij het ontwerpen van hydraulische smeedmachines welke met gesloten vormen werken en van klinkmachines. «Engineering» 8 Jan.

De economische grenzen van groote arbeidsontwikkeling in machines voor het drijven van dynamo's.

«Engineering» van 8 Januari bevat een Deoordeeling van de hand van den heer Lee Church, getiteld: De economische grenzen voor groote arbeids-ontwikkehng in ™ ^L'Tctrical

Shines voor het opwekken^^^^^^^

enden; naar net scnnnt worucn ua* .^...—-.0 — i . zonder condensatie gebruikt met stoomspanmngen die met zoo hoog zijn dat de stoom voldoende kan uitzetten zonder dat de spanning beneden de atmospheer daalt.

Het gevolg is dat de lagedruk-zuiger over een groot deel van den «W aan de afblaaszijde een grooteren tegendruk ondervindt dan de stoomdruk op de stoomzijde bedraagt. Verscheidene diagrammen die deze fout aanwijzen en uit de practijk afkomstig waren, werden als bewiis aangevoerd. In het nummer van 29 Jan. knoopt «Engineering» hieraan een beschouwing vast over het meest economische type van stoommachines voor electrisch licht, in verschillende gevallen.

Na in de nummers van 8 en 15 Jan. de nieuwe eerste klasse kruisers FncARD en Hawke van de Britsche marine beschreven te hebben, welke aebouwd zijn op de Govan-werf van de Fairfield Shipsbuilding and Engineering Company te Glasgow. geeft «Engineering» in het laatst-