is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 32, 06-08-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

335

Om 4 uur kwam de stoet te Vreeswijk aan, op het sluishoofd was een smaakvoüen troonhemel met baldakijn ge maak t waann 2 fauteuils en 7 stoelen voor het gevolg van H.H. M.M. stonden. De genoodigden scharen zich rondom de Vorstinnen. In de nabijheid was een tafeltje met de electnsche geleiding vooi de

^^burgemeester van Vreeswijk, de heer K. A. Vebploegh Chassé hield een toespraak en heette de beide Koninginnen

welkom in Vreeswijk. Tinhandel te

De heer Cobdes, voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, trad nu naar voren, en zeide:

Het zi mij vergund Uwe M.M. eerbiedig dank te zeggen, dat het U behaagd iJeft dezen tocht door het voltooide gedeeHe van

het Merwedekanaal te ondernemen en dat het aan "me'

van Koophandel te Amsterdam vergund werd dien tocnt op

er bij deze gelegenheid wel op wijzen hoezeer er tevens dooi Uwe M naar gestreefd wordt die belangstelling ook bij onze geliefde Koningin te wekken en te bevorderen.

Door het bezoek heden aan het kanaa zal, naai ik mij vlei bii Uwe M.M. de overtuiging verlevendigd worden, dat onze Hollandsche waterbouwkundigen, mannen zijn, die me ee mogen worden genoemd, maar ik zou op hoogen P»^ f £ indien aan dit bezoek tevens wijding kon worden gegeven dooi een daad van H. M. de Koningin. Indien daartegen^dus bij Uwe M.M. geen bezwaar bestaat, dan zou ik eerbiedig wil en ver zoeken er in toe te stemmen, dat aan deze sluis te Viee«Wflk de naam gegeven worde van Koninginnen Sluts, en janneer t naam ü Uwe M.M.

een blijvende herinnering aan de zeer gewaardeeide tegenwooi digheid van Uwe M.M. te dezer plaatse.

Vervolgens trad de Minister van Waterstaat naar vnen om aan Hare Majesteiten de vergunning te vragen de gioote sluu van Vreeswijk geopend te mogen °oemen/^ *oe° ?stS J Regentes daartoe verlof had gegeven, werd Hjire Majesteit dt Konin-in eerbiedig uitgenoodigd door een druk op een electn schen knop den gedenksteen te onthullen.

Ko^ningin WilIelmina voldeed hieraan, een scherm verdweei en de gedenksteen met het opschrift:

KONINGrINNENSLUIS

4 Augu8tus 1892

"tidÏ'Slc-hingen barstten los ende Vorstinnen begaveii zich in de gereedstaande hofrijtuigen om door Vreeswijk en Jutpnaas naar Soestdijk terug te keeren. daaron In een zestigtal rijtuigen reden de genoodigden spoed,g; daarop naar Utrecht terug, om plaats te nemen in een exüa-tiein^ie hen naar Amsterdam terug bracht.

De Rijnvaart te Amsterdam in het jaar 1891.

Aan het verslag van de commissie voor de Rijnvaart te Am^erdam over het jaar 1891 (opgenomen in het Gemeenteverslag) ontleenen v,.j

heH;t0,faeanrdei891 was voor de Amsterdamsche.fföffi?^ min als voorgaande jaren voordeel.*. De kapitalei. de Am damsche ondernemingen gestoken, hebben nog ^de vrnchten afwerpen, die de oprichters er aanvankelijk van hadden ™ Gelukkig' echter is er op dit oogenblik alle reden om de toekomst de. Amsterdamsche Rijnscheepvaart minder donker m te zmm dam

Niettegenstaande de bijzonder ongunstige positie, ™n Am er verkeerde door hare gebrekkige verbmdmg met den ^ Jan'hel niettegenstaande de belangrijke kosten en lange reizen die.djmrva e gevoll waren, kon toch op een gestadige vermeerdering van voer van en naar den Rijn worden gewezen. . fl_pnomen.

Ook in het afgeloopen jaar is dat vervoer weer toegenomen.

Volgens de opgaven van het tolkantoor te ^th-«jn

gag?- t rT8gs_*

meerderd. „„mmstiae omstandighedei

Waar het vervoer niettegenstaande de ongunstoge^ |

toenam, mogen de ondernemingen die tot nu „oe n ld B moeilijkheden het hoofd hebben geboden °* ^_fg[ g met meer vei onderhouden tusschen Amsterdam en den Boven t j , stellin trouwen de toekomst te gemoet zien, nu het "1°^ f van het Merwede-kanaal tot aan de Lek n"r mee a 1S-

n„ A^^ol-Rim-Mnin-Rtoombootmaatschappi] maaKte in löai mt

,are acht stoombooten 92 reizen naar den Rijn en terug, waarvan 73 iaar Mannheim en 19 naar Frankfort aan de Main. Zij vervoerde K.jnpwaarts ruim 11,000 last en Rijnafwaarts ruim 9500 last. De gemidlelde bevaren vracht was iets hooger dan in 1890.

De Amsterdamsche Rijnbeurtvaart had met evenals de beide voorbande iaren de beschikking over eenige Rijnaken van de Mannheimer kmpfschleppscbifïfabrts Gesellschaft. Zij was derhalve geheel aan haaiden materieel gebonden, waardoor het aantal reizen, door haar Smaakt evenals de hoeveelheid goederen, door haar vervoerd, kleiner vas dan'in 1890, doch grooter dan in '1888, toen zij eveneens alleen met iare eia-en schepen den dienst onderhield.

Deze Maatschappij vervoerde met hare tien schepen: Rijnopwaarts n 59 reizen 9915 last en Rijnafwaarts in 60 reizen 9985 last.

Od enkele uitzonderingen na konden de schepen de «Lek» volgen, waarvan de vaargeuldiepte, behalve in het laatst van October en m de -erste helft van November, voldoende was.

Werd in een vorig jaarverslag gewezen op de voordeelen, die door de ingebruikstelling van de toen reeds gereed zijnde sluis te vreeswijk verkreeen zouden worden, thans kan worden geconstateerd, dat de ingebruikstelling sedert heeft plaats gehad en voor de scheepvaart reeds vo^rdee en heeft opgeleverd. Bij de hooge waterstanden heeft men thans door aebruik te maken van de nieuwe sluis, geen oponthoud ondervondel, terwijl het schutten door de oude sluis onmogelijk zou zijn

SeOnkSt'de openstelling van het kanaalvak Zeeburg-Nigtevecht heeft reeds betS voordeelen opgeleverd. Behalve dat de reizen hierdoor znn bekort? werden de groote bezwaren weggenomen d.e, bij het Gebruik maken van de Amstelsluis, vooral door de groote schepen werden ondervonden welke, daar zij slechts met open deuren kunnen passeeren, bij hooge waterstanden op den Amstel meermalen belangrijk opont-

h°De Tpt3?ngn-van het Merwedekanaal van Amsterdam tot aan de Lek zTde gelegenheid openen om met veel grootere schepen de vaart tusschen Amsterdam en den Rijn te onderhouden en tevens de leer belangrijke kanaalkosten op het traject Amsterdam-Vreesw.jk

^Mereefenkel woord wordt ten slotte melding gemaakt van een ingekomen klacht over de toepassing der wetten van 6 Jul 1884 en 28 Mei 1885 betreffende de verplichte verzekering tegen ongelukken in

DtoSSnsdde uitspraken van het «Reichsversicherungs Amt» van 8 Mei en 21 Augustus 891, zouden de Nederlandsche maatschappijen d.e den Riin op DuTt ch gebied bevaren, voor zoover zij agentschappen ,n Duitsch-

Dnitscf Xd voorvallen, terwijl de nagelaten betrekkingen van veronoelokten geen recht hebben oP uitkeeringen als z.j met ten tijde, dit het ongeluk plaats greep, met den verongelukte binnen het Duitsche Riik woonachtig waren. ,

De commissie heeft daarom gemeend de aandacht van Z.-E den Minister van Waterstaat te moeten vest.gen op deze voor de Neder landsche maatschappijen bezwarende toepassing der gemelde wetten.

Het Ve Internationale Congres voor Binnenlandsche Scheepvaart te Parijs.

n j „ is„„ Tnli dus no°- vóór de eigenlijke opening van het congres, Op den 18en Jul^ duaa^ekV0°^en cJgresW een door de regelingsondernamen ve e reeds ^n ekom D ^ ^ goed

commissie, in t bijzonde. oom ue s d& hoofdstad

Mereiduitstapje naahet• f°^ ^en gasten in het gebouw der

van het departement iT^ncJ een hartelijke ontvangst

«Soc.ete mdustnelle du Nova ae van het JCQ den

t^oZ^Z^iZ vadnrdePKamer van Koophandel te Parijs, den

'"op ddlg^irn"bracht een extra trein de congresleden naar waar meiaan de kolenlaadplaats gelegenheid had, de pract.sche mricht ngen voor het laden der kolen in schepen te bewonderen Een cb^ van 140 ton kan hier met behulp van slechts enkele arbeiders n minder dan een uur geladen worden. Na de bezicht.g.ng der ovenge A in e. van de bergwerken te Lens en zijn arbeidersstad volgde

^eeak^jeuner .A^^^^SS^ der Bergwerken in het schoollokaal der jongens.. l wtunr e^ professor Schlichting

de laatste namens de aanwez.ge vreemde■^fJ^^^X ■ %S:\ïn\^ rats;hadpeijenaade congresleden welkom

ïeettèn Na een lunch gebruikt te hebben ging men naar Du.nkerken. . Hier wérden de leden door den Burgemeester en andere afgevaardigden ' van den Gemeenteraad en van de Kamer van Koophandel ontvangen

Te Duinkerken bezichtigde men de grootsche havenwerken, d.e algemeene ' l „Xw verwekten Het helaas door aanhoudenden regen gestoorde - bewondering ^^^^gLJ met een banket ter eere van de gasten ? iV„erdè3 zaa, ZÏ tet Casfn^ van «Malo-les-Bains. door het gemeentet bestuur en de Kamer van Koophandel aangeboden.