is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 43, 22-10-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

456

aan de Hoogere Burgerschool de heeren: C. D. L. Artz, definitief, tot leeraar in het handteekenen ; B. A. Bongers, opnieuw tijdelijk voor een jaar als zoodanig en A. J. Goekoop "van Nelle, tijdelijk als leeraar in het handteekenen ; aan de Burgeravondschool de heeren : R. Broesterhuizen, definitief als leeraar in het lijnteekenen ; L. Couvée, als tijdelijk leeraar; J. Dee voor 2 uren en C. D. L. Artz voor 12 uren definitief als leeraren in het handteekenen.

Het verleende verlof van 6 maanden naar Nederland, buiten bezwaar van 's Rijks schatkist, aan den len luitenant der genie van het O.-I. leger N. Planienga, is veranderd in een verlof van 2 jaar wegens ziekte.

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 'sLands B. O. W. Verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den opzichter le kl. R. A. de Boer. Bij de Genie.

Ontslagen: op verzoek, eervol, de le luitenant W. C. Lisnet.

OPEN BETREKKINGEN.

Directeur der naamlooze vennootschap «Koninklijke Deventer Tapijtfabriek». (Zie Adv.)

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 24 October.

's-Gravenhage. Min. v. Koloniën, te 12 ure: Metalen bovenbouwen met toebeh. voor een viaduct over de Tjitandoei (Best. n°. 137) ; Dubbele isolatordragers en gegalvaniseerd ijzerdraad (Best. voor perc. n°. 39); Morse papierrollen (Best. voor perc. n°. 40); salmoniak en zinkstaafjes (Best. voor perc. n°. 41), alles voor de S.S. op Java. (Zie Adv. in n°. 41.)

Groote Lindt. A. Buitendijk, te 10 ure: Herbouwen van vier afgebrande woningen. Inl. bij den archt. A. Visser Kz. te Zwijndrecht.

Harlingen. Burg. en Weths., te 1 ure: Herstellen van een duc d'alve staande in de Zuiderhaven.

Sappemeer. C. B. Sikkens Jz., te 7 ure: Afbreken eener oude en bouwen eener nieuwe behuizing met schuur. Inl. bij E. Schreuder. Dinsdag 25 October.

Rotterdam. Burg. en Weths.: Leveren in 1893 van eiken-, grenen-, dennen- en vuren timmerhout enz. Inl. in het Timmerhuis.

Utrecht. Maatsch. tot Expl. van S.S., te 2 ure: Maken van een tochtportaal onder de marquise van het hoofgebouw te Arnhem. (Best. n°. 589.) Raming f 1470. (Zie Adv. in n°. 42.)

Zaltbommel. Bijkst. v. Bommeler waard boven den Meidijk, te 12K ure: Leveren op verschillende plaatsen van de benoodigde dikke vimmen 3- of 4-jarig Geldersch waarden rijshout met een paal per bos, en 6 bossen tuinlatten per vim.

Woensdag 26 October.

Helder. Genie, te 10 ure: Maken van gebouwen voor het Rijkspostduivenstation te Den Helder. Raming f 1300.

Groningen. Naaml. Vennootsch. «de Groninger Waterleiding^, te 2 ure: Bouwen van een filter met twee klaarbakken en bijk. werken op het terrein aan de Groninger Punt. Inl. bij den archt. J. P. Hazeu.

Tiel. Bijkst. v. h. polderdistr. Neder-Betuwe, te 11 }4 ure: Leveren van het benoodigde noodhout langs de dijken van het district. Donderdag 27 October.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Leveren en verwerken van puin tot versterking der boorden van het - Merwedekanaal in Noord-Holland. Raming f 1250. (Zie Adv. in n°. 40.)

's-Gravenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Maken van eene open kolenloods, van twee stokerskamers, waarvan de eene in te richten als schaftlokaal en de andere als badlokaal en van eene veermansloge; een en ander op het terrein der gem. gasfabriek. De inschrijvingsbiljetten moeten op den dag der aanbesteding des morgens vóór 12 uur bezorgd zijn ten Raadhuize.

Amsterdam. A. A. H. Boissevain, te 1 ure: Bouwen van een stal met koetshuis en koetsierswoning op het landgoed Prins Hendriksoord te Lage Vuursche. Inl. bij den archt. L. J. Ritter te Haarlem.

Middelburg. Polderbest. v. Walcheren, te 1 lA ure: 1°. Vernieuwen en uitbreiden der steenglooiing met paalrijen en verzwaren van het dijksprofiel tusschen de dijkpalen 34 en 36 der Noordwatering; 2°. bestorten van den onderzeeschen oever vóór den Westkapelschen Zeedijk, tusschen de dijkspalen 14—15 en 22—25 der Noordwatering en leveren van Doorniksche steen. Inl. bij den opper-commies. Aanw. 24, 25 en 26 Oct. J

Vrijdag 28 October.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 1 ure: Herstellen en verbeteren van de Rijkstelegraaflijnen in de prov. Gelderland en

Utrecht. In), bij den hoofding., chef van het techn. beheer der Rijkstelegr. te 's-Gravenhage en bij den opz. W. J. v. Gulik te Utrecht. Raming f1500.

Wessem. Burg. en Weths., te 4 ure : Verbouwen van de openb. school en vergrooten door het aanbouwen van twee lokalen met corridors enz., plaatsen van 60 M. ijzeren hek enz. Inl. bij den archt. E. Corbey te Roermond.

Maandag 31 October.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 10^ ure: Maken van werken tot verbetering van de Maas, tusschen de K.M.raaien LXXXIV en LXXXVI, onder de gem. Swalmen. Raming f 18,250. (Zie Adv. in n°. 41.)

Bodegraven. Comm. v. d. straatweg Gouda—Bodegraven, telOM ure: Onderhouden en herstellen van den straatweg Bodegraven—Gouda met zijwegen en kunstwerken, voor drie jaar, aanvangende 1 Jan. 1893, in 2 perc. en in massa. Inl. bij den notaris De Ridder te Bodegraven.

Amsterdam. Holt. Hz. Spoorwegmij, te IK ure: Volgens bestek n°. 537. Maken van eene klinkerbestrating op den weg naar de goederenloods op het stations-emplacement Alkmaar. Raming f 1700. (Zie Adv.)

Idem. Idem. Volgens bestek n°. 528. Maken van eene uitbreiding aan het goederenstations-emplacement Amsterdam-Oostenburgergracht. Raming f 23,500. (Zie Adv.)

Dinsdag I November.

Utrecht. Maatsch. tot Expl. van S.S., te 2 ure: Leveren van bereide grenenhouten dwarsliggers. (Zie Adv. in n°. 42.)

Zutphen. Jhr. Mr. B. O. Engelen: Afbreken der bestaande en opbouwen van de boerenplaats bewoond door H. K. Snijder te Rotstergaast.

Woensdag 2 November.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Uitvoeren van baggerwerk tot vorming eener vaargeul aan den benedenmond van het Spui op de Bieningen. Raming f 0.205 per M3. (Zie Adv. in n°. 41.)

Vrijdag 4 November.

Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N., te 11 ure: Herstellen van de reserve-waaierdeuren der West-schutsluis te TerNeuzen. Raming f 6350. (Zie Adv. in n°. 41.)

's-Gravenhage. Genie, te 10 ure: Bouwen van woningen voor gehuwden op het terrein aan de Atjehstraat te 's-Gravenhage. Inl. bij den e.a.w. ingenieur en bij den opz. van fortificatiën ald. Raming' f55,000.

Maandag 7 November.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11K ure: Onderhoud van het Rijksstoomgemaal op den Ouden Zederik te Ameide, met de daarbij behoorende dienstwoningen en verdere werken beh. tot bet Zederikkanaal, prov. Zuid-Holl. Raming f 3750. fZie Adv.)

Vrijdag 11 November.

Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Aanleggen van een zinkstuk en doen van steenbestorting tot verdediging van den onderzeeschen oever voor den Oosthavendam te Wemeldinge. Raming f 25,400. (Zie Adv.)

Maandag 14 November.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 1114 ure: Driej. onderhoud van de Lingewerken te Asperen. Raming f 1800 per jaar. (Zie Adv.)

Donderdag 17 November.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Driej. onderhoud der duinen op het eiland Vlieland, beh. tot de zeewerken in N.-Holland. Raming f 3200 per jaar. (Zie Adv.)

Idem. Idem. Driej. onderhoud van het jaagpad langs het Zuider- en langs een gedeelte van het Noorder-Spaarne. Raming f 600 per jaar. (Zie Adv.)

Vrijdag 18 November.

Leeuwarden. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Driej. onderhoud van de Rijkszeewerken te Ezumazijl, Oostmahorn en Holwerd, in de prov. Friesland. Raming per jaar f 35Ö. (Zie Adv.) Zaterdag 19 November.

Utrecht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 2 ure: Driej. onderhoud van de Rijks hulpschutsluis te Vreeswijk met daartoe noodige vernieuwingen enz. Raming f 5145. (Zie Adv.)

Vrijdag 25 November.

Leeuwarden. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Driej. onderhoud van de Rijks havenwerken te Lemmer en Tacozijl. Raming f 5650. (Zie Adv.)

Zaterdag 26 November.

Utrecht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 2 ure : Onderhoud van de Keulsche vaart in de prov. Utrecht ged. 1893. Raming f 3150. (Zie Adv.)

WW Bij dit nummer behooren twee BIJBLADEN, bevattende Weerkundige- en Waterwaarnemingen, Lijst van Fabrikanten, Afloop van Aanbestedingen, Advertentièn.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.