is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 46, 12-11-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488

in eens opvorderbaar bij verkoop of overdracht van de lijn en bij naasting door het Rijk.

3°. De statuten der Noordhollandsche Tramwegmaatschappij, alsmede de jaarlijksche balans en winst- en verliesrekeningen, moeten aan Gedeputeerde Staten worden medegedeeld.

Het bestuur der Maatschappij is verplicht aan Gedeputeerde Staten alle inlichtingen omtrent de onderneming te verstrekken, die deze zullen verlangen, totdat het voorschot geheel zal zijn terugbetaald.

De Raad der gemeente Tessel had "zich tot de Staten gewend, om subsidie voor het maken van toegangswegen naar de terreinen der haven beoosten het Oude Schild. De kosten van dit werk waren door de gemeente begroot op f1050. Aan Gedeputeerde Staten was het echter gebleken dat voor dit doel f 1600 zal benoodigd wezen, doch daar zoowel de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid als het gemeentebestuur van Tessel zich bereid hebben verklaard, ieder een derde in die som bij te dragen, stelden Gedeputeerde Staten voor eene subsidie ten bedrage van een derde en dus f534 te verleenen, welk voorstel werd aangenomen.

Voorts werden verleend aan het Museum en de school van Kunstnijverheid te Haarlem eene subsidie van f2500 per jaar voor den tijd van 5 jaren, gesplitst in f500 voor het Museum en f2000 voor de school, en aan de gemeente Alkmaar voor een op te richten ambachtsschool eene subsidie van f1500 per jaar gedurende 3 jaar en f500 in de oprichtingskosten onder voorwaarde dat alle jongens, die zich uit Noord-Holland aanmelden, zullen worden toegelaten.

Noord-Brabant.

Het verzoek van de Nederlandsche Zuiderspoorwegmaatschappij, gevestigd te Maastricht, om eene bijdrage van f 92,000 in de kosten van aanleg van eenen spoorweg van Sittard over Echt en Weert naar Eindheven, gaven Ged. Staten te kennen, dat zij het wenschelijk achten af te wachten of door de provincie Limburg en de besturen der belanghebbende gemeenten subsidiën zullen worden toegekend, ten einde, zoo ja, alsdan te overwegen of er termen bestaan op de aanvraag gunstig te beschikken, en stelden in verband hiermede voor het nemen eener beslissing aan te houden tot de aanstaande zomerzitting. Aldus werd besloten.

In zake eene aanvraag van den Raad der gemeente Baarle-Nassau, om eene subsidie van 50 ten honderd in de kosten van aanleg van een keiweg van Baarle-Nassau naar Ulicoten tot de Belgische grenzen

in de richting der gemeente Meerle, vereenigden de Staten zich met een voorstel van Ged. Staten om de beslissing aan te houden totdat zal zijn gebleken welke gevolgen ten aanzien van het grondgebied dezer gemeente zullen voortspruiten uit het eventueel tot stand komen der grensregeling, welke thans in voorbereiding is.

De stukken betreffende de oprichting van een waterschap van de rivier de Raam, werden, nadat eerst besloten was den polder Mars en Wijth in dat waterschap op te nemen, verzonden naar de bijzondere commissie voor de waterschappen om daaromtrent in de zomerzitting van 1893 definitief verslag uit te brengen.

Voorts werd besloten tot oprichting van een waterschap over de bedijkte schorgronden onder de gemeente Rilland —Bath (Zeeland) en de gemeente Woensdrecht (Noord-Brabant) en tevens een' reglement voor dat waterschap vastgesteld, een en ander in overleg met de Staten van Zeeland, en ten slotte goedkeuring verleend aan het voorstel van Ged. Staten om aan de Koningin-Regentes machtiging te vragen voor de bijzondere commissie voor de waterschappen en die voor het scheepvaartkanaal van Tilburg tot voortzetting harer werkzaamheden.

Overijssel.

Bij de opening van de wintervergadering betuigde de commissaris der Koningin zijne ingenomenheid met de beslissing, omtrent de zoolang verwachte verbetering van de kleine rivieren genomen, waarbij de belangen van een aanzienlijk deel der provincie Overijssel betrokken zijn. Onder algemeene instemming bracht hij dank èn aan den Minister van Waterstaat, die het wetsontwerp indiende en verdedigde, èn aan de beide Kamers der Staten-Generaal, die daaraan met schier algemeene stemmen hare goedkeuring hebben gehecht.

Het adres van de heeren G. H. van Senden o.s., om gebruik van provinciale eigendommen met toekenning van subsidie voor den aanleg van een stoomtramweg van Nieuw-Amsterdam langs het Stieltjeskanaal door Coevorden, in aansluiting aan den Dedemsvaartschen stoomtramweg, werd aan Ged. Staten verzonden om bericht en raad.

Voorts werden een paar reglementen voor waterschappen goedgekeurd en andere gewijzigd.

Aan bet slot der zitting deelde de voorzitter mede, dat hij met 1 Januari zijn functie als hoofd der provincie zou nederleggen. Mr. J. H. Geektsema, die 14 jaar als commissaris der Koningin is werkzaam geweest, sprak de beste wenschen uit voor Overijssel, dat hem lief was geworden en waar hij steeds met vreugde gearbeid had. Het leedwezen van de leden der Prov. Staten over dit besluit werd door den heer Von BöNNINGHAusen in goed gekozen woorden vertolkt.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 29 October jl. is de heer J. Schoehuizen, scheepsbouwkundig-ingenieur, benoemd tot burgemeester deigemeente Hardinxveld.

Op de voordracht voor het lidmaatschap van de Parijsche Academie van Wetenschappen, afdeeling wiskunde, stonden de heeren Prof. Appell van Parijs en onze landgenoot de heer Th. Stieltjes, Prof. te Toulouse. De eerstvoorgedragene is gekozen.

Aan den ingenieur van den Waterstaat in Ned.-Indië, den heer H. G. C. van Dorp, is in de maand September j.1. uitgereikt de gouden gesp van Atjeh voor roemrijke krijgsbedrijven.

De heer Van Dorp heeft indertijd onder zeer moeilijke omstandigheden, waarbij hij aan de grootste gevaren blootstond, den stoomtramweg te Atjeh aangelegd.

De civiel-ingenieur F. A. Kloppert Az. is tot 4 December 1893 gecontinueerd als tijdelijk adjunct-ingenieur bij de werken tot verbetering van den Rotterdamschen Waterweg.

De heer A. G. F. Kerkkamp is voor den tijd van twee maanden benoemd tot opzichter bij de normaliseeringswerken van den Gelderschen IJssel beneden Lathum.

De heer H. G. Hemmes is voor den tijd van één jaar gecontinueerd als buitengewoon opzichter bij het onderhoud en herstel der werken van de Nieuwe Maas, het Scheur en aan den Hoek van Holland.

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 'sLands B. O. W. Verleend: Een tweejarig verlof naar Europa wegens ziekte, aan den ingenieur der le kl. J. L. Pierson.

Bij het Mijnwezen. Benoemd: tot ingenieur der 3e kl, O. J. M. Wertheim, daartoe gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal van Ned.-Indië.

OPEN BETREKKINGEN.

Scheepsbouwkundig en werktuigkundig ingenieur aan het etablissement Fop Smit, Scheepsbouwmeesters L. Smit & Zn. te Kinderdijk.

LIJST van Fabrikanten, Leveranciers enz.

| Prijs per regel voor niet-geabonneerden op advertentiën ƒ 5.— per jaar bij vooruitbetaling.] Abonnés op adv. 1 regel gratis voor iedere adv.

Ascenseurs. (Amerik. Hydraulische —). FRED. STIELTJES & Go. Amsterdam

Assen met wielen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Balk- en faponijzer. GEVEKE & Co., Amsterdam.

» „ » H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

„ » » DIKEMA & CHABOT, Rotterdam. Balansen, bascules, gewichten enz. JBECKER & BÜDDINGH, Arnhem. Balkijzer, enz. T. G. TISSOT Jr-, Amsterdam.

Bandages voor spoorwielen. (Martin-staal). H. E. OVING Jr., Rotterdam Haringvliet 74.

i) DIKEMA & CHABOT, Rotterdam.

» , Buizen, Draagbaar Spoor. GEVEKE & Co., Amsterdam. Brandkasten en kluisdeuren. P. NOPPEN, Arnhem. Bruggen. GEVEKE & Co., Amsterdam.

y> H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

» T. G. TISSOT Jr., AmsterdamBuizen. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. (Geg. en getr. ijzeren). » Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam.

P^T Bij dit nummer behooren drie BIJBLADEN, bevattende Weerkundige- en Waterwaarnemingen, Lijst van Fabrikanten, Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Advertentiën.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.