is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 49, 03-12-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

521

Nieuw octrooi In de ijzerindustrie.

Beursspeculatie (?)

Onder dit opschrift Vacht in de vorige week de «Frankfurter Zatungc eene mededeeling over eene nieuwe^handelwijze bij dei ijzervervaardiging, welke betrekking heeft op de herkohng van het bij het Thomasproces ontkoolde vloeiijzer.

De wedertoevoering van koolstof wordt gewoonlijk door het bijzetten van ferro-mangaan of ferro-silicium verkregen, welke kosten ongeveer 2Mark per ton beloopen. Hierbij is daarenboven het verkrijgen van een nauwkeurig bepaald koolstofgehalte, waarop het m 'tbijzondei X onzeker. Sedert meerdere"jaren heeft men onderzoekingen ingesteld de koolstof in vasten vorm direct aan het vloeibare, badtoe te voegen, doordien men fijngestoten cokes aan het uit den convertor in de gietpan stroomende metaalbad bijvoegde. Aan de verbetering en volmaking dezer methode heeft, zoo schrijft de «Fr. Zeit. , sedert laren de° Aktiengesellschaft Phoenix te Ruhror en het ijzer wek Dudlingen in Luxemburg met goed gevolg gewerkt. Voornamelijk in Dudlingen zijn zeer gunstig geslaagde proefnemingen uitgevoerd, om de koolstof in een anderen vorm in het vloeibare bad te brengen

Tot dit doel wordt tot poeder gemalen anthraciet met kalkmelk vermeno-d en onder hooge drukking in bnquetvorm van een nauwTeurig bepaald gewicht samengeperst, welke briquetten het vloeibare metaaglbadPworden toegevoegd. Op deze wijze wordt nu met de groo te zekerheid een nauwkeurig bepaald koolstofgehalte in het vloeiijzer verkregen.

Kortelings geleden is eene commissie van het Duitsche octrooi-ambt in Dudlinlen geweest, om de handelwijze en hare resultaten op de plaats zelve te bestudeeren, terwijl thans daarop aan Dudlingen er. aan de Phoenix gemeenschappelijk, octrooi is verleend terwijl de methode zoowel bij deze werken alsook bij de Burbacher Hütte sedert geruimen tijd met gunstige uitkomsten wordt gevolgd.

De «National Zeitung» verneemt daarentegen van bevoegde zijde dat de Eisenhutten Aktien-Verein Dudlingen sedert eenigen tijd poo-insen doet om een octrooi op de herkolingsmethode te verkrijgen. Indien dit octrooi nu verleend is geworden, dan heeft dit toch slechts op het laatstgenoemde werk betrekking. Wat de Phoenix Aktiengesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb te Laar bij Ruhrort betrett, zoo bezit deze maatschappij sedert meerdere jaren een dergelijk octrooi en werkt volgens deze handelwijze met hoogst gunstig gevolg. Uok andere ijzerwerken, waaraan de Phoenix licentien verleende, verkregen daarmede resultaten, die niets te wenschen over heten

Bovenstaand bericht door de Kölnische, de Rhein.-Westf. en andere Zeituno-en voetstoots overgenomen, bevat intusschen geen nieuws en schijK het brein van een of ander beursspeculant op nieuw te

Z^Of°PdTze°kveiiiger methode tevens goedkooper is, wat uit de vermelding van de kosten van het ferromangaan schijnt te moeten worden aangenomen, wordt helaas, niet vermeld.

Mülheim a\d Ruhr 23 Nov. 1892. J. L. Terneden.

_ tt- -_—« -rr- t~» lil _3 Ij 3C 3NT <3r 33 ZINT.

Opbrengst en Vervoer van Spoor- en Tramwegen.

AlIftCrrPS 1892.

i" —~—: j I Totale oDbrengst. Perdag-kilom.

Goederenvervoer^ opbrengst totale opuieug

Ton- I opbrengst. diversen. 1892. 1891. 1892. 1891.

nen. v | j 1

' ,„^0.-5^408^7^51 701 27 f24923 80 f1,801,870.42 fl,704,372.15 f - f —

Maatsch. tot Expl. van Staatsspoorwegen. . 1595 - 94;T217 1 ,12 24o.35 408o67 £6 1,701.27 1 g"3;_ , ',61 '165._ 1)078,876 16 - -

HoUandsche IJz'eren Spoorweg-ma^^ 19378 30,605.83 '324.45 88,612.78 86,845.05 - -

NederlandscheCentraalspoorweg-maatschappij 102.— 7152U oipat.ov ^ ^ _ 45,048.81 46,584.13 I5.bd lb.lb N.-Brab—Duitsche Spoorweg-maatschappij . 93.—

Ned. Ind. Spoorwegmaatschappij 42 000- 39900 264,400— 11,800.- 318,200.- 360,300— ÖU.U/ Ob.ba

lijn SarLang-Jorstenlanden-Wülera 1 . 205- 87800 42 000._ ^ ^ ^ _ Q ^ 46.95 40 78

Yün Batavia—Buitenzorg . ...... '* -irC^O— 2150 7,550— — 23,100.— ü>°\'-iy o<Tkk »,m

Bataviascbe-Ooster Spoorweg-maatsch. . . 57.- 88000 15,550. _U>U i_ _ 65,000- 87,000— 20.55 27.01

Deli Spoorweg-maatschappij . . • • • w*-

Ned Zuid-Afrik. Spoorweg-maatschappij 66 738 — — 66,738.— — —

Oosterliin Portuqeesche grens—Nelsprmt . 120.— — 191'snO— — 170,400.— 109,377.65 — —

SSlï Springs-Krugersdorp . . . 81- - «,600.- - 121,800. _ . . ^ ^

Amsterdamsche' Omnibus-maatschappij . . . 28.- 1870291 "4,182.15 | l 7|069s 7i7.63 9.|7 9.26

Tramweg Amsterdam—Sloterdijk 2.5 j

Sloomtramweg-mij. Antwerpen—Bergen °P _ _ _ _ — — |2 838 75 11058 665 — -

A.ZnZn7cheTramw^-maatsch:apPij'. ' ' 9.13' 86272 12 838 75 = - 7,248.45 jWw - -

Stoomtramweg-mij. VBosch-Helmond . • 47- - 5,705.58, , m_g 6,608.55* 7,067.49* 6.25 6.69

Stoomtramweg-mij. Breakens-Maldeghem . 34.1 14899 4,9db.*o _o _ _ _ _ _

Dedemsvaartsche Stoomtramweg-maatschappij — _ _ 5,208.85 5,981.84 — —

Eerste Groninger Tramweg-maatschappij . • 25— ^ ^ _ _ _ _ — ^

Stoomtram Ede—Wageningen — __ _ _ — —

Tramweg Eindhoven-Geldrop - ~ „ ~ n 1276 1,625.84 182.34 4,313.89 4,486.02 4.09 4.25

Geldersch-Overijselsche Stoomtramwegmu. . 34- 13025 2,505.71 , M ^ , ^ ^

Geldersche Stoomtramweg-maatschappij . . 34— 52737 '612.84 33.33 '.252.42 1,330.07 5.38 5./4

Gendringsche Tramweg-maatschappij . . . 7.5 3691 606.20 gu g() 3 733 55 3 02o.45 30.11 24.36

Ginnekensche Tramweg-maatschappij . . . 4— 31139 3 385.20, _ &gl _ ,4,9,7.25* 1 ,402.08 -

Gooische Stoomtramweg-maatschappij . . • 37.3 — ">"°^g. L_ 15— 1,326.59s 1,209.47" - —

'sGravelandschetramvTegmaatschappij. . . 5- 8475 1,311.59 _ _ 92,047.01 76,300.25 93.37 77.39

Haagscbe Tramwegmaatschappij . .... 31.8 804995 92,047.01 ^ , 20,545.88 21,462.11 7.05 7.37

Nederlandsche Tramweg-maatschappij . . . 94— 42187 15,642.34, ^ , ^ 3)625.02s 3,787.66' 5.33 5.55

Noord-Brab. Stoomtramweg-maatschappij . . 22— '989 1,»». .. nq 1flq0

Noord-Holl. Tramweg-maatschappij 7 665 67. 706.50 7,394.245 J,277.47 l.ua lü.vi

liin Amsterdam-Edam . 21.5 - ^fï^ _ 1,245.95 1,400.00" 11,810.30 10,853.59 3.60 12.50

N.Z.-Holl.Stoomtramw.-mii.Haarlem-Leiden. 28— - 9,164.34 ^ 'wW 106— 7,585.25= 6,769.43 15.69 14—

Nijmeegsche Tramweg-maatschappij .... 15.6 — _ _ 3,970.— 3,592.11 — —

Stoomtramweg-maatschappij Oldambt—Pekela 29— — ____ _ — — —

Ooster Stoomtramweg-maatschappij . . . . 611 — _ 16684.3i 71,255.31 66.321.585 - -

Kotterdamsche Tramweg-maatschappij . . .24^527 713072 54 571 _ ^ 62 ^IMM

Schielandsche Tramweg-maatschappij . . . 4.43 24079 3,810.41 _ _ __ _

ütrechtsche Tramwegmaatschappij .... — — _ 68 05 638.29 678.01 3.45 3.b5

Tramweg Venlo-Tegelen-Steijl ... ■ 6- 4344 570.-4 t g| 6i952.795 l2.12 10.68

Westlandsche Stoomtramweg-maatschappij . 21— 36873 t,^> jsio _ _ _ _ _

IJsel Stoomtramweg-maatschappij • • • ■ — 4 197 70 — 1 470.63 125— 5,793.33 5,940.30 — Zuider Stoomtramweg-maatschappg .... <so.— 1

Ned. Ind. Tramwegmaatschappij _____ 24,200.— 23,500— — —

lijn Batavia—Kramat—Mr. Cornehs . . . 12.4 — _ _ _ _ 64,600.— 53,800.— 12.20 10.10 Samar—Joana Stoomtramweg-maatschappij. 171.— —

Oost-Java Stoomtramweg-maatschappij _ _ _ 12,300— 9,800.— 11.60 9.30

lijn Modjokerlo-Ngoro |4— - - _ | _ _ 13,100— 10,000— 21.10 16.20

„ Sierabaija—Sepandjang

Nagekomen. JULI 1S92.

Ooster Stoomtramwegmaatschappij . . . , I 61.1 j 72_139 | IEj,536.26 -j - | 1,434.87' | - | 16,971.14 j 17,672.24 j-^^ _ Haarlem-Zandvoort spoorwegmaatscbappp I - ^ \^ ^ & Locjpoorwe.rnaatschapplj in .892:

Januari f .9,924- , - Februari £ 2.' 77.-; - Maart £ 22,.60.-; - April £ 20,073.-; - Mei f 2.,88..-i - Juni f 22,267-.

(1) In 1891 in exploitatie 1058 K.M. . . _