is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 49, 03-12-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524

aan de vereeniging tot instandhouding van het monument te Leeuwen

en van f 500 aan de Geldersen—Overijsselsehe Landbouw-Maatschappij,

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn benoemd:

tot adjunct-inspecteur 2e klasse bij den dienst der exploitatie, mr. W. J. Van Overbeek de Meyer ;

tot adjunct-ingenieurs 2e klasse bij den dienst van weg en werken, de heeren P. Joosting en C. Hubers.

Door den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië is benoemd tot leeraar in de wis- en natuurkunde aan de afd. Hoogere Burgerschool van het Gymnasium Willem III, de heer dr. J. G. Van Deventer.

De heer J. Hubregtse is tot 1 Januari 1894 gecontinueerd als buitengewoon opzichter bij de normaliseering van de Mieuwe Merwede.

De landmeter A. J. Welling te Heerenveen is werkzaam gesteld voor den velddienst te Maastricht, en de landmeter van het kadaster F. P. M. Baetens te Leeuwarden op het bureau van den ingenieur-verificateur van het kadaster aldaar.

De landmeter van het kadaster J. Suk, werkzaam bij de hermeting van Hendrik-Ido-Ambacht, is met 1 December werkzaam gesteld op het bureau van den ingenieur-verificateur van het kadaster te Dordrecht.

De teekenaar van het kadaster P. B. Joppe is verplaatst van Amsterdam naar Dordrecht.

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Benoemd: tot adspirant-ingenieur jhr. P. J. Boreel, daartoe gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal. Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep. van B. O. W.

Bij de exploitatie van Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust.

Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, wegens twaalf jaren onafgebroken dienst, aan den chef der exploitatie Th. A. M. Ru ijs.

Bij de Genie.

Overgeplaatst: bij den gewestelijken en plaatselijken geniedienst te Kota Radja, de 2e luitenant F. W. P. Clignett en de le luitenant F. Raaijmaakers, respectievelijk van dien in de 'le militaire afdeeling op Java en van het korps genietroepen te Kota Radja; bij het korps genietroepen aldaar, de le luitenant A. Mollinger, van dat te Malang en bij het departement van oorlog, bij de IVe afdeeling (hoofdbureau der genie), de magazijnmeester 3e kl. (2e luitenant) G. Franken.

OPEN BETREKKINGEN.

Electro-technisch ingenieur voor een der hoofdplaatsen op Java om zoo spoedig mogelijk daarheen te vertrekken; volkomen bekend met den aanleg van electrische lichtleidingen en gewoon zelfstandig op te treden, op nader overeen te komen voorwaarden. Fr. offerten, onder motto : «Electriciteit», aan Scheltema & Holkema's Boekh., Rokin 74, Amsterdam,

Opzichter bij de Gemeente-Fabricage te Middelburg. Zich vóór den

9n December 1892 per gezegeld adres te wenden tot den Raad dier

gemeente. De jaarwedde bedraagt f 1000. Teekenaar, grondig bekend met de toestellen voor de suiker-industrie.

Adres met brieven onder no. 31452 aan het bureau der «Nieuwe

Rotterdamsche Courant».

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 5 December.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 10>£ ure: IJzeren bovenbouw eener vaste brug over de Niers te Gennep in den Rijksweg Maastricht—Nijmegen, met daarbij beh. herstellingen enz. Raming f 10,500. (Zie Adv. in n°. 47.)

Bokhoven. R. K. Par. Kerkbest., te 3 ure: Af breken der bestaande en bouwen eener nieuwe pastorie ald. Inl. bij den archt. W. Van Aalst te 's-Hertogenbosch. Aanw. 5 Dec. te 11 ure.

's-Gravenhage. Min. v. Binnenl. Zaken, te 11 lA ure: Maken van een geD0UW voor geodesie enz., op een terrein grenzende aan den vvippolder en nabij de R.-K. begraafplaats te Delft. Raming f172,700.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: 1°. Leveren van waalstraatklinkers, geschikt voor rijwegen (Best. 54); 2°. idem van straatklinkers voor voetwegen (Best. 55); 3°. idem van verglaasd ijzeraarden buizen, ged. 1893.

's-Gravenhage prov. Bestuur, te 11 y ure: Onderhouden van en doen van eenige herstellingen aan het gebouw van het provinciaal gouvernement van Zmdholland, te 's-Gravenhage, ged. twee jaren, ingaande 1 Jan. 1893 en eindigende 31 Dec. 1894.

Dinsdag 6 December.

. .Groningen. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Driej. onderhoud van de als zeewering dienende voormalige vestingwallen te Delfzijl en van den registreerenden getijmeter ald. Ramingper jaar f 920. (Zie Adv. in n°. 45.)

Assen. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 2 ure: Uitvoeren van eenige beplantingen langs de Rijks groote wegen in Drenthe Raming f 997. (Zie Adv. in n°. 47.)

Rotterdam. Burg. en Weths., te 1 ure : Bouwen van een bewaarschool aan de Jensiusstraat. (Zie Adv. in n°. 48.)

Woensdag 7 December.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Baggerwerk in het vaarwater van den IJssel boven en beneden de schipbrug te Deventer. Raming f 0.52 per M3. (Zie Adv. in n". 46.)

Idem. Idem. Uitvoeren van bagger- en kribwerk in de BovenMerwede. Raming f 15,300. (Zie Adv. in n°. 47.)

Gouda. Burg. en Weths., te 1 ure: Levering van de ten dienste der gemeente, gedurende het jaar 1893 benoodigde materialen, als: perc. 1. Houtwaren; perc. 2. Ijzerwerk; perc. 3. Spijkers en lichte ijzerwaren; perc. 4. Koper, lood, zink en soldeer; perc. 5. Verfwaren en glas; perc. 6. Teer; perc. 7. Kalk ; perc. 8. Grind; perc. 9. Zand • perc. 10. 500 M3. fijne puin; perc. 11. 10,000 Ben-Ahinkeien 14/16 (demi rétaillé); perc. 12. 60,000 blauwe Uselstraatklinkers; perc. 13. 25,000 Vechtsche vlakke straatklinkers (Waalvorm); perc. 14. 88,000 Vechtsche vlakke straatklinkers (Waalvorm). Inl. bij den o-eraeentebouwmeester. Bilj. voor ieder perceel afzonderlijk in te zenden 6 Dec. voor nam. 5 ure, ter gem.-secretarie.

Loppersum. Archt. O. de Leeuw Wieland, te 4 ure: Bouwen eener stoomzuivelfabriek met directeurswoning, paardestallen, ijshuis enz. Donderdag 8 December.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Onderhoud van de werken der Heldersche zeewering in de prov. Noordholland, gedurende de jaren 1893, 1894 en 1895. Ramino- f 7200 per jaar. (Zie Adv. in n°. 46.)

Idem. Idem. Driej. onderhoud der Rijkszeewerken op W'ierin°-en Raming f 7200 per jaar. (Zie Adv. in n°. 46.)

Idem. Idem. Leveren van steen en bestorten der Heldersche zeewering. Raming f 7000. (Zie Adv. in n°. 46.)

Idem. Idem. Baggerwerk in het Noordzeekanaal. Raming f 13,300. (Zie Adv. in n°. 47.)

Idem. Idem. Driej. onderhoud der haven en havenwerken op Wienngen. Raming f 3600. (Zie Adv. in n°. 47.)

Middelburg. Dir. der Reg. en Domeinen, te 1114 ure: Maken van twee zeedijken, ter gezamenlijke lengte van 2737 M., ter bedijking van buitengronden m den Brakman, tusschen den Anglinapolder en de polders Elisabeth, Magdalena, Passageule en Clara, benevens het bouwen van een uitwateringsluis en verdere daarbij behoorende werken, uit te voeren in 1893. Inl. bij den hoofdopziener der Domeinen Van Wuijkhuise ald.

Enschede. Firma Gerh. Jannink & Zn., te 12 ure: Vergrooten van de bestaande fabriek en verdere werken, op een terrein gelegen aan de Beltstraat te Enschede. Inl. ten kantore van den archt. H. R'eijgers ald. Aanw. 8 Dec. te 9 ure.

Dordrecht. Burg. en Weths., te 1 ure: 1°. Leveren van benoodigdheden, waaronder: Dennen- of vuren-,grenen-,eiken-, gecreosoteerd dennen- en ypenhout, verfwaren, spijkers, smidswerk, kalk, tras, cement, tegels, pannen, Waalklinkers, Andernachsche en Ben-Ahinkeien gegoten ijzeren straatsyphons, hardsteenen trottoirbanden, riviergrind enz., enz. • 2°. vervoer van riviergrind; 3°. onderhouden van de openbare 'drinkfonteinen en ééne pomp. Inl. op het bureau van gemeentewerken. Vrijdag 9 December.

's-Hertogenbosch. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., telOK ure: Uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den Baardwijkschen overlaat met het onderhoud van die werken van 1 Januari tot en met 31 December 1893, benevens voor het zoo noodig leggen in 1893 der zomersluiting in genoemden overlaat. Raming f2770 (Zie Adv. in n°. 46.)

Zwolle. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Driej. onderhoud der Wanneperveensche en Giethoornsche wegen. Raming f 7870 per jaar. (Zie Adv. in n°. 46.)

Middelburg. Vanwege het Min. v. Wat., H. en TV., te 11 ure: Onderhoud van den Rijksdam, de terp en den registreerenden getijmeter te Bath. beh. tot de zeewerken in de prov. Zeeland, ged. de jaren 1893, .1894 en 1895. Raming f 1521. (Zie Adv. in n°. 47.)

Maandag 12 December.

Groningen. Raadscommissie voor de gasfabr., te 6K ure: Levering van goederen en werkzaamheden ten dienste van de gasfabriek, ged. 1893: 1°. drukwerken; 2°. schrijf- en kantoorbehoeften; 3°. steen, kalk, cement, dakpannen, vloeren, estriken enz.; 4°. verfwerken ; 5°. greenen- en vurenhout; 6°. rongen, spijkers enz.; 7°. voerwerken 'enz. 8°. ijzer enz. Bestek verkrijgbaar aan het kantoor der gasfabr. Bilj.inz. aan het kantoor van den boekhouder der fabr., vóór nam. 12 ure.

UHp Bij dit nummer behooren twee BIJBLADEN, bevattende Weerkundige- en Waterwaarnemingen, Aankondiging en Afloop van Aanbestedingen, Lijst van Fabrikanten, Advertentièn.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.