is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Vijftigjarig jubileum van de Koninklijke Akademie en Polytechnische school te Delft-4januari 1893. jrg 7, 1892, no 54 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

NAMEN. TITEL. LEERVAK. Aangesteld: 1J<*rvo1 ! Overleden: BIJZONDERHEDEN.

ontslagen : j

I i I .

Mr. B. H. Pekelharing . Hoogleeraar. Staathuishoudkunde en Administratief

Recht. 26 Oct. 1873. — -

Dr. J. Bosscha Jr. . . . Hoogl., later Direct. Natuurkunde. 3 Jan. 1873. 23 Juni 1885. — Direct, sedert 5 Aug. 187&

J. A Snijders C.Jz. . . Leeraar, later Hoogl. „ 25 Jan. 1874. — - Hoogl. sedert 12 Juli 187&

Dr. H. Behrens .... Hoogleeraar. Mineralogie en Geologie. 5 Dec. 1874-'. —

H. A. Ravenek .... Leeraar, later Hoogl. Werktuigleer. 8 Jan. 1876.1 — Hoogl. sedert 26 Juli 1879.

Dr. Ch. M. Schols . . . Hoogleeraar. Landmeten, "Waterpassen en Geodesie. 12 Juli 1878.1 — —

A. Lecomte Leeraar. Ornament. 12 Juli 1878. — —

A. J. H. Beeloo .... Hoofdingenieur, belast met de lessen in de Scheepsbouw- 2 Aug. 1879. 27 Juli 1887. — kunde.

Dr. G. J. Legebeke. . . Hoogleeraar. Wiskunde. 23 Pebr. 1882. — —

J. A. van der Kloes . . Leeraar. Kennis van Bouwstoffen. 9 Juni 1882. — —

P. van der Burg .... Leeraar, later Hoogl. Mechanische Technologie. 9 Juni 1882. — Hoogl. sedert 17 Juli 1883.

Dr. C. A. Scheltema . . Leeraar, later Hoogl. Wiskunde. 29 Juli 1883. Hoogl. sedert 14 Juli 1885.

T. J. Stieltjes Jr. ... Tijdelijk leeraar. Wiskunde. Sept. 1883. Dec. 1883. — Hoogleeraar te Toulouse.

P. O van Kerckhoff . . „ „ Waterbouwkunde. April 1884. Aug. 1884. 8 Nov. 1887.

Dr. P. Zeeman .... Leeraar. Wiskunde. 23 Juli 1884. — Hoogl. sedert 14 Juli 1885

J. M. Telders Hoogleeraar. Waterbouwkunde. 14 Aug. 1884. — —

Dr. S. Hoogewerff . . . Hoogleeraar. Scheikunde. 14 Juli 1885. —

A. E. Rahusen .... Leeraar. Wiskunde. „ „ — — H Cop Hoogleeraar. Scheepsbouwkunde. 26 Dec. 1887. —

B. P. Moors Chef-ijker, belast met het onderwijs in het IJkwezen. 2 Mei 1888. Juli 1892. —

Dr. R. Sissingh .... Leeraar. I Natuurkunde. 19 Mrt. 1890. - —

Dr. W. D. Gratama ... „ I Scheikundige Technologie. 25 Juli 1891. — 1 —

Bijzondere Colleges gegeven door niet-docenten.

T. J. Stieltjes, Sr. ... Verdedigingsstelsels.

Dr. M. W. Beijerinck 1 Bactereologie ....

Dr. J. Thomée Verbandleer . . . .

1870/71. 1885/86.

September 1892.

ASSISTENTEN.

NAMEN.

A. C. van Loo. . . . Scheepsbouwkunde. 22Febr.l867 Sept. 1876

C. Muijsken Bouwkunde. 13 Oct. 1867 2 Aug. 1872

Dr. H. Rose .... Scheikunde. 12 Sep. 1870 3 Oct. 1871

F. J. Nieuwenhuis . . Bouwkunde. 2 Aug. 1872 27Febr.'1875 Dr. J. J. van Renesse. Scheikunde. 30 Oct. 1871 12 Sept. 1873 Dr. J. G. Kramer. . . » 17 Oct. 1873 14 Sept. 1878

A. Lecomte Ornament. 5 Sept. 1874 12 Juli 1878

B. Schelling Bouwkunde. GSept.1875 Sept. 1891

J. A. ter Wolde . . . Scheepsbouwkunde. 27 Sept. 1876 Jan. 1888

H. Kamerlingh Onnes . Natuurkunde. 12Sept.l878 Sept. 1882

Dr. H. Kohier . . . . Scheikunde. 30Sept.l878 1 Mei 1880

J. F. Klinkhamer. . . Schoone Bouwkunde. 18Febr. 1879 25 Nov. 1880

C. L. M. Lambrechtsen. Waterbouwkunde. 24 Mrt. 1880 11 Febr. 1882

G. J. Stam. . . • . Scheikunde. 22 Juni 1880 f 17Meil887

D. E. C. Knuttel. . . Schoone Bouwkunde. 24 Dec. 1880 Jan. 1882

F. M. L. Kerkhoff . . » » 4 Jan. 1882 13 ;Dec. 1887 P. H. A. van Wamel . Waterbouwkunde. HFebr.1882 1 Sept. 1883

C. Krediet Natuurkunde. 27 Sept. 1882 Sept. 1886

A. E. Rahusen . . . Waterbouwkunde. 8 Sept. 1884 14 Juli 1885

L Kraus » 5 Sept. 1885 15 Jan. 1890

H. Doyer Natuurkunde. 7 Sept. 1886 1 Febr. 1890

N. C. H. Verdam. . . Werktuigkunde. 26Febr. 1887

A. P. van der Kolff. . Scheikunde. 25 Aug. 1887 17 Mei 1889

G. Brouwer Schoone Bouwkunde. 14 Dec. 1887 Dec. 1890

J.H.K.Doctersv.Leeuwen Scheikunde. 29 Juli 1889

J. Arendsen de Wolff . » 28 Febr. 1890

Th. J. Rosskopf . . . Waterbouwkunde. 5Febr.l890 31 Oct. 1890

G. J. van Swaay. . . Natuurkunde. 5Sept.l890 Jan. 1892

J. Ch. du Cloux . . . Werktuigkunde. 24 Sept. 1890 24 Dec. 1890

R. Borger » 24 Dec. 1890 15 Aug. 1891

J. W. Th van Oyen. . Waterbouwkunde. 6Febr.l891

J.Limburg Schoone Bouwkunde. 24 Dec. 1890

P. A. Schroot.... Burgerl. » 13 Oct. 1891

P. M. Verhoeckx . . . Graphostatica en 23 Aug. 1892 Werktuigleer.

LEERVAK.

D ATA VAN

Benoeming. Ontslag

Antoine Lipkens.

Eerste directeur der Koninklijke Akademie te Delft 1843—1846.

Antoine Lipkens, geboren te Maastricht in 1782 en overleden te Warmond bij Leiden in December 1847, behoort tot de weinige bevoorrechten, die zich door kunde en geleerdheid onsterfelijk hebben gemaakt en wier dood een verlies is voor de geheele wereld. Hij was de zoon van een fabrikant en koopman in laken, en ontving zijn eerste onderricht van de weinige onderwijzers, waarover zijn geboorteplaats toen te beschikken had; gelukkig was er onder hen één, die vol ijver de wetenschap om haar zelfs wille beoefende, en in den jongen Lipkens spoedig zijn bijzonderen aanleg voor de rekenkunde ontdekte. Dank zij der groote zorg van dien leermeester, maakte Lipkens in korten tijd zulke snelle vorderingen, dat hij weldra bekwaam was voor zijn toelatingsexamen voor de Ecole Polytechnique te Parijs.

Dat examen werd afgenomen te Gent door een examinator, tot dat doel uit Parijs gezonden, en die daar de adspiranten bijeengeroepen had; ten gevolge van verkeerde inlichtingen kwam Lipkens te Gent aan, toen de examinator reeds weer vertrokken was; zonder zich te laten afschrikken en na tallooze bezwaren van zijn vader overwonnen te hebben, begaf hij zich na weken oponthoud naar Parijs zelf, maar toen hij daar aankwam was de nieuwe cursus der Pol. School al begonnen, en zou hij een geheel jaar hebben moeten wachten, ware het hem door volhardend pogen en voorspraak van invloedrijke beschermers niet gelukt, op de eene of andere wijze nog tot dien cursus toegelaten te worden. Hij werkte toen met onverdroten ijver, en werd reeds kort na zijn toelating op de Pol. School, in 1802, aangewezen als leeraar in de landmeetkunde, in het departement de la Loire aan een der scholen, door het Pransche Gouvernement opgericht, om zich het noodige personeel te vormen, voor de vervaardiging der kadastrale kaarten van Frankrijk.

Zoo was dus Lipkens op 20-jarigen leeftijd al in functie en bleef dat tot enkele maanden voor zijn dood, dus bijna 45 jaar lang. Nauwelijks was hij een jaar als leeraar werkzaam, toen hij tot ingénieur géomètre en chef van het departement werd benoemd, hetgeen hem niet belette zijn lessen in de geodesie voort te zetten. Het ontging hem niet, hoeveel gewicht het Fransche gouvernement aan de werkzaamheden van het kadaster hechtte, en het mocht hem door zijn ijver en vernuftigen geest gelukken, werkelijke verbeteringen uit te denken en toe te passen in den vorm en het gebruik der instru-