is toegevoegd aan uw favorieten.

Caecilia; algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland jrg 18, 1861, no 19, 01-10-1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

175

20 jaren), en meestal niet geschikt den bloei der kunst te bevorderen.

Ik geloof, waarde Doctor! dat hiermede mijn verslag is uitgebragt. Over een dag of acht keer ik naar Utrecht terug om er mijne lessen te hervatten. Ik zal u een verslag der Rotterdamsche opera zenden, wanneer zij vóór uwe terugkomst hier mogt optreden.

Hoe eerder gij van het jagtvermaak zult kunnen scheiden, om in ons midden terug te keeren, hoe liever het mij zijn zal. Ik verheug mij er op u met die liefde voor de kunst en in die vrolijke gemoedsstemming, welke mij den omgang met u steeds zoo aangenaam maakt, weer te zien.

t. a v.

Amersfoort, G. J. vis Eïkej,

4 September 1861.

Wij ontkenen het onderstaande aan de «Dusseldorfer Anzeiger ," van 25 Augustus.

Gisteren avond woonde een talrijk en uitgekozen publiek de door de Instrumental-Musik-Verein daargestelde Soire'e musicale bij. Het programma leverde veel aantrekkelijks en was zeer fijn gekozen, zoodat men op een genotrijken avond rekenen koude. Er waren ook zeer vele muzijkliefhebbers tegenwoordig om den heer Remmers vóór zijn vertrek naar Stuttgart nog eens te hooren. De prachtvolle stemmiddelen van dezen concertzanger waren volkomen in staat hem vrienden en vereerders te verschaffen. Wij gelooven niet te veel te schrijven, indien wij onzen profeet in het vaderland eene toekomst voorspellen, zoo als die de geliefde liederzanger Stockhausen beleefd heeft. Natuurlijk moet bij de schoone stem met den tijd nog eene fijnere voordragt komen.

Als noviteit hoorden wij een quartet van den heer B. Tours Jun. uit Londen. Dit verdient eene prijzenswaardige vermelding vooral in den 4. Satz, welke vrij frisch en oorspronkelijk gecomponeerd is. Deze jeugdige kunstenaar bezit een beslist muzikaal talent, en als men bedenkt, dat de heer Tours voor drie jaren, in zijn 20e jaar deze compositie uit dankbaarheid aan zijn'vader heeft opgedragen , kan men hem met regt eene roemenswaardige loopbaan voorspellen. Men ziet dat de stijl des kunstenaars edel en correct en de compositie wakker en vlijtig doorgevoerd is.

Den meesten bijval oogstte de Kreutzer-Souale van v. Beethoven, voor viool en pianoforte, welke de heer concertmeester Tours uit Rotterdam en de heer W. Schauseil voordroegen. Daarbij kon men eene naauwkeurigheid en fijnheid in spel bewonderen, welke de toehoorders geheel wegsleepte , etc., etc.

Dusseldorf, 30 Augustus. De soire'e door den heer concertmeester Tours uit Rotterdam op gisteren gegeven, werd wel is waar door een niet talrijk doch zeer uitgelezen publiek bezocht.

Wij kunnen bij de berigten over den concertgever, welke andere referenten aan ons blad reeds geleverd hebben, niets van beduiding bijvoegen. Allen komen daarin overeen, dat de beminnenswaardige, nog vol levenskracht, thans 64jarige kunstenaar niet alleen onder de degelijkste musici in 't algemeen te tellen is, maar ook op zijn solo-instrument (de viool) wat belangrijks geeft. Bij de voordragt van het G-mol-quartet en der C-mol-sonate toonde de heer Tours zich een echt musicus, die van

den geest der Beethoven'sche muzijk geheel doordrongen is. In de voordragt der nocturne (salonstuk voor viool en pianoforte, door zijn zoon gecomponeerd), als ook van het divertissement, mogten wij zijne eminente techniek, bravour en in het bijzonder de onberispelijkste zuiverheid van toon bewonderen. Wij herinneren ons niet zulke verrigtingen eens violisten op dezen leeftijd, uitgenomen Spohr, gehoord te hebben; een rijke bijval beloonde zijne geheele voordragt.

Bij deze gelegenheid kunnen wij niet nalaten de aandacht op het compositie-talent van den heer Tours Jun. te vestigen ; zoowel zijne nocturne als strijk-quartet en «Charakterstücke" voor pianoforte, welke wij gelegenheid hadden in een privaatkring te hooien, zijn werken, welke ongetwijfeld tot de belangrijkste verschijningen van den nieuwen tijd kunnen gerekend worden.

De voordragt van onzen brninden landsman, den baszanger Remmers, vormde een schoon en verheffend toegift, welke zeer werd hooggeschat. Wij verheugen ons den braven zanger vóór zijn vertrek naar Stuttgart nog eens gehoord te hebben en wij brengen hem zoowel als de HH. Schauseil R i e c k s , vader en zoon, en den heer S. (een geëerd dilettant) openlijk dank toe voor de »künstlerische" wijze, waarmede zij den concertgever ondersteunden.

Verder: Een zeldzaam kunstgenot viel ons gisteren ten deel. De heer organist Tours uit Rotterdam, in dezen oogenblik in onre stad vertoevende, had n.1. op verlangen van velen zijner bekenden alhier, welke reeds vroeger zijn spel bewonderen konden , de vriendelijkheid, in de groote Evang. kerk verscheiden belangrijke compositién voor orgel ten aanhoore van een talrijk publiek voor te draden. Alle toehoorders waren verrukt over de verrigtingen van dezen echten virtuoos en algemeen was de wensch dat de heer Tours nog een concert zou geven, opdat ook diegenen, welke van de voordragt van gisteren geen kennis droegen , hetzelfde genot mogen smaken. Het concert begon ten 7 en eindigde ten half 9 ure.

FElfïliLETOIÏ.

Utrecht. DeHH. Maurice teenders, violist, en G a r iboldi, fluitist, bevinden zieh in ons vaderland. De eerste is een bekend artist vooral in België, die zich van Holland naar Spanje en Portugal zal begeven. De tweede heeft mede op de Belgische badplaatsen veel succes gehad en zal in de volgende maand waarschijnlijk Groningen bezoeken om aldaar Concert te geven: ook de heer Leenders wordt aldaar verwacht.

Cironiiigen. De muzijk der rijdende artillerie heeft hier twee Concerten met veel bijval gegeven; de stemming is zuiver en in alles veel applotnb.

JLeipasïg. Het Beelhoven-Quartet. Beethoven had in zijn tijd een instrumentaal.quartet, bestaande uit 2 violeu van N. Amati en J. Guarneri (1690 en 1718) eene alt van Ruggeri (1690) en eene violoncel van Andr. Guarneri (1612), waarop de werken van dien componist in zijn bijzijn door toen ter tijd bekende meesters gespeeld werden De groothandelaar Peter Jokits te Weenen beeft deze instrumenten, welke van lieverlede in verschillende handen waren overgegaan, gekocht en ze den koning van Pruissen gegeven, met bijvoeging van den wensch, dat zij onder den naam «Jokitz-Stiflung" in de kon. bibliotheek te Berlijn, welke muzikale bibliotheek een groot deel van Beelhoven's nalatenschap bevat, zullen geplaatst, en bij bijzondere gelegenheden ter uitvoering van Beethoven's werken gebruikt worden Z. M. de koning heeft den wensch des gevers met genoegen ontvangen en zal er gevolg aan geven.

Parijs. Na eene voordeelige reis door Oostenrijk , Hongarije, Pruissen en België is het theater der Bouffes-Parisiens den 9? Sept.'