is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Versterking der vloot met kapitale schepen

gebiedsdeel kan betreffen. Ik ben mij er dus volkomen van bewust, dat de leuze: „slagkruisers voor Indië" in zooverre onjuist is, dat die slagkruisers waarlijk niet Indië alleen dienen, ook al willen wij hen daar, zooals de toestanden nu zijn, voorloopig stationneeren. Maar omdat de hoofdzaak van de zeemacht — voor zooverre wij thans kunnen overzien — inderdaad in Indië zal liggen en de voorgestelde vlootversterking ten doel heeft, het in Indië gestationneerde deel der Staatsmarine op een veel hooger peil te brengen, daarom wil ik mij in mijn betoog beperken tot de defensie van Ned.-Indië. Dat heeft tevens het voordeel, dat ik spreek over hetzelfde onderwerp als Mr. }. C. Jager, dus gemakkelijker kan aantoonen, dat hij — zelfs ten aanzien van die beperktere taak der Kon. Marine — een onjuiste meening verkondigt *). Ik spreek hedenavond dus uitsluitend over Indië.

Wanneer wij spreken over de defensie van Indië en willen nagaan, welke rol de zeemacht daarin te vervullen heeft, dan moeten wij eerst eens zien, welke beteekenis de zee heeft voor Indië. Want de zee is het terrein van de zeemacht en bovendien haar doel.

De zee heeft in het algemeen in de wereld de functie van verkeersweg voor het vervoeren van lading en van menschen. De zee is een weg.

Die zeeweg is buitengewoon belangrijk om twee redenen. In de eerste plaats is hij universeel, de zeeweg geeft toegang tot alle landen der aarde, omdat de zee een onbegrensd oppervlak heeft. In de tweede plaats leent de zeeweg zich beter dan eenige andere weg tot het vervoer van zware ladingen. Geen vervoermiddel is zoo goedkoop als het zeeschip, als het gaat om het vervoer van ertsen, granen, vloeistoffen, enz., omdat het draagvermogen van het water zeer groot is, en zijn weerstand tegen de voortbeweging betrekkelijk klein.

Deze beide eigenschappen van den zeeweg hebben zijn invloed op de wereld zoo buitengewoon groot gemaakt. Alleen daardoor was het mogelijk, dat ons brood beter en goedkooper gebakken kan worden met meel uit graan, dat in Amerika of Argentinië is geoogst, dan van graan uit ons eigen land, - dat onze textiel-fabrieken in Twente katoenen stoffen weven van katoen, welke in Amerika is geteeld en die stoffen weder uitvoeren naar Nederl.-Indië, dat een staalindustrie kon ontstaan in een land zonder ijzer-erts, zooals Japan.

Alleen dat gemakkelijke en goedkoope zeevervoer naar alle landen der aarde maakte voorts de geheele Indische productie mogelijk, want de afzetgebieden van al die rijke Indische cultures

*) De Redactie neemt aan, dat het denkbeeld van Mr. ]. C. Jager — géén uitbreiding van de zeemacht, doch wel versterking van de leger-luchtmacht — in voldoende mate bekend is bij den lezer.

27